Glamping Turizmi: Ulusal Yazın Üzerine Bir İçerik Analizi (Glamping Tourism: A Content Analysis of the National Literature)

Authors

  • Nur ÇELİK İLAL
  • Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1266

Keywords:

Glamping, Glamping tourism, Camping, Content analysis

Abstract

Değişen tüketici eğilimleri ile birlikte glamping turizmine olan talep her geçen gün artmaktadır. Glamping turizmi ile ilgili yapılan çalışma sayısı hala sınırlı sayıda olsa da artış göstermektedir. Ancak çalışmaların çoğunluğu kavramın neyi ifade ettiğini ve içeriğini öğrenmeye yönelik çalışmalardır. Yapılan çalışmaların detayını ortaya koyan ve bu çalışmaları genel olarak değerlendiren bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Türkiye’de glamping turizmi alanında yapılmış olan makale, tez, bildiri ve kitap bölümlerini incelemektir. Çalışmanın glamping turizmi alanında çalışma yapacak araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir. Bu çalışma kapsamında 2023 yılı ağustos ayına kadar glamping turizmi ile ilgili yapılmış 35 çalışma incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları yıllar içinde glamping turizm ile ilgili çalışmaların arttığını ve en çok çalışmanın 2023 yılında yapıldığını göstermektedir. Ayrıca, çalışmada nitel araştırmaların çoğunlukta olduğu, daha çok glamping tesis yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirildiği, glamping, lüks, konfor ve kampçılık kelimelerinin çalışmalarda daha sık yer aldığı bulunmuştur. Çalışma kapsamında gelecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

Adamovich, V., Nadda, V., Kot, M., & Haque, A. (2021). Camping vs. glamping tourism: providers' perspective in the United Kingdom. Journal of Environmental Management & Tourism, 12(6 (54), 1431-1441.

Akış Roney, S. (2018). Bir Sistemin Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Aksöz, E. O., Önem, B. & Aydın, B. (2020). Kamp deneyimi yaşayan bireylerin glamping’e ilişkin algılarının belirlenmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 4 (2), 185-196.

Aslan, H. (2023). Deneyim, Öznel Esenlik, Duygular, Memnuniyet ve Sadakat ilişkisi: Glamping turizmi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Aylan, F. & Çetin Gürkan, G. (2021). Analysis of e-complaint management in glamping businesses within the Scope of aCase Study, 13(4), 3525- 3543.

Birdir, K., Unur, K., & Dalgıç, A. (2015). Türkiye ve Dünya’da kamping ve yeni bir turistik ürün olarak ‘glamping’. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, 2, 168-177.

Brooker, E., & Joppe, M. (2013). Trends in camping and outdoor hospitality-an ınternational review, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 3,1-6.

Cebeci, H. (2021). COVID-19 Salgını Sonrasında Güncellenen Turizm Algısının Glamping Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi.

Ceylan, Y. (2023). Glamping Seyahat Motivasyonunun Deneyim ve Davranışsal Niyete Etkisi: Glamper turistler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi.

Clark, R. N., Hendee, J. C., Campbell, F. L. (1971/2018): Values, Behavior and Conflict in Modern Camping Culture. Journal of Leisure Research, 3 (3), 143-159.

Craig, C. A., & Karabas, I. (2021). Glamping after the coronavirus pandemic. Tourism and Hospitality Research, 21(2), 251-256.

Çalhan, H. (2023). Turizmde inovatif bir ürün olarak glamping oteller. Atlas 10th International Social Sciences Congress, 561-575.

Çelik İlal, N. (2021). Geleceğin Turizm Eğilimleri. Yusuf Dündar ve Ozan Bahar (Ed.) Turizm Güvenliği içinde ss 385-411, Ankara: Gazi Yayınevi.

Çelik, Nur, Bahar, O & Tatar, S (2017). Kırsal kalkınmada glamping turizmin rolü: Club Amazon Bördübet Örneği. Journal of International Social Research, 10 (51), 1282-1287.

Çepur, N. & Dalgıç, A. (2022). Isparta ili ve çevresi glamping potansiyelinin araştırılması. Journal of Applied Tourism Research, 3 (1), 1-12.

Düzgün, E. (2021). Pandemi sonrası yeni turist tercihi: Glamping turizmi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 145-158.

Eremić, G. (2021). New Trends in camping tourism–glamping and family campsites. Geoadria, 26(1), 59-82.

Ergüven, M. H., Yılmaz, A., & Kutlu, D. (2015). Hybrid tourism within the context of touristic product diversification: glamping. The Journal of Academic Social Science Studies, 255-265.

Gök, B., & Özhasar, Y. (2023). Glamping işletmelerinde asgari standartların belirlenmesi: keşfedici bir nitel çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(2), 821-830.

Göktaş, L. S., & Kızılırmak, İ. (2017). Bolu Yedigöller Milli Parkı’nın glamping turizmi potansiyeli açısından değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(4), 43-51.

Göktaş, L. S., Çetin, G., & Kızılırmak, İ. (2017). Özel ilgi turizmi olarak glamping turizminin mevcut durumu: Bir örnek olay analizi araştırması, 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 107, 120.

Gültekin Y. S., Gültekin, P., Hergül, P., Şafakoğlu, B. C., & Yıldız, B. (2022). Glamping: Hareketsiz Toplum İçin Doğada Fiziksel Aktivite Katılımını artırmanın Yeni Bir Yolu. ISOEVA 6th International Symposium of Education and Values, Antalya, 63-64.

Güvenol, B., & Saribaş, S. K. (2022). Konaklama sektöründe sürdürülebilirlik: glamping işletmeleri örneği (Sustainability in the hospitality industry: the example of glamping facilities). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(3), 2369-2393.

Işıkay, Ç. & Taslak, S. (2021). İşyeri nezaketsizliği: Ulusal literatür üzerine bir içerik analizi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(39), 522-552.

Kaya, A. & Ergüven, M. (2022). Glamping, iklim terapisi, orman banyosu, termal terapi ve wellness temelinde Sakari’nin destinasyonlaşması. Journal of Gastronomy, Hospitality And Travel (Online), 5(4), 1435 – 1448.

Koday, S., Kızılkan, Y., Gürgen, O. & Kaya, G. (2018). Alternatif turizm türleri çeşitlendirme örneği (Glamping Turizm): Katrancı koyu kamp ve karavan turizmi. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, 844-853.

Konak, S., & Özhasar, Y. (2019). Türkiye’deki glamping işletmelerinin web site içeriklerinin analizi (Analysis of websites of glamping firms in Turkey). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 7(2), 937-949.

Korjula, E. (2017). Glamping-liiketoiminta Suomessa, Saimaa University of Applied Sciences Faculty of Tourism And Hospitality, Imatra Degree Programme in Hotel and Restaurant Business Bachelor’s Thesis.

Korkmaz, E. (2019). Ekoturizm Alanındaki Gelişmelerden Glamping'in Uygulanabilirliği: Datça Yöresinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Korkmaz, Ö. (2022). Dünyada Glamping Turizmi Gelişimi ve Tabiat Turizmi Kapsamında Kastamonu İçin Bir Model Önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi.

Kutlu, D. (2022). Glamping. Sevcan Yıldız, Didem Kutlu (Der.), Changing Consumer Trends in Tourism içinde (55-82), Ankara: İksad.

Lu, C. Y., Suhartanto, D., & Chen, B. T. (2022). Exploration of new outdoor leisure activities (glamping) during the post-pandemic era. Tourism Recreation Research, 1-19.

Meriç, S., Subaşı, A., & Şahin, S. (2021). Van Gölü havzasının glamping turizmi potansiyeli. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (53), 401-418.

Metin, O. & Ünal, Ş. (2022). İçerik analizi tekniği: İletişim bilimlerinde ve sosyolojide doktora tezlerinde kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 273-294.

Olcay, A., & Turhan, U. (2017). Türkiye'de glamping hizmeti veren ışletmelerin sahip ve yöneticilerinin “yeni turizm trendi glamping” ile ilgili görüşleri (Muğla ve Antalya örneği). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(4).

Önem, B. (2019). Glamping İşletmecilerinin Özgeci Davranışları ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.

Sakacova, K., L. (2013). Glamping- Nature Served on Silver Platter, Master’s Thesis, Aalborg University.

Sarıbaş, Ö., & Güvenol, B. (2023). Glamping İşletmelerinde Sürdürülebilir Gıda Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 902-926.

Sevim, B. &Yordam, S. (2021). New Generation Accommodation Concept: Glamping., Fatih Türkmen (Der.), Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture içinde (107-118), Berlin: Peter Lang.

Sommer, K. (2020). Holidays at home – Camping and Glamping As A Part Of Domestic Tourism: An Overview And Analysis Of Camping (And In Particular Luxury Camping) As An Alternative Form Of Domestic Tourism In The Time Of The Coronavirus. IUBH Discussion Papers Tourism and Hospitality, 2 (6), 3-20.

Sun, T. & Huang, T. (2023). Research of Glamping Tourism Based on The Aesthetics of Atmosphere. Sustainability,15, 581.

Tüter, D. N., Duran, E., Yıldırım, H. M., & Eryücel, Ö. (2018). Sürdürülebilir Turizmde Yeni Trend Glamping Turizmi: Çanakkale Örneği. In F. Alaeddinoğlu, E. Cihangir, ve M. Şeremet (Eds.), The Congress Book of Full Texts-IWACT 2018 (pp. 205-216). Paradigma.

Ünal, İ. (2023). Glamping İşletmelerinin Seçiminde Sosyal Medyanın Belirleyici Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi.

Ünlüönen, K., Tayfun, A. & Kılıçlar, A. (2015). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Üstün, F., Boyalı, E., Önal, F., & Demirci, Y. E. (2022). Sürdürülebilir ekolojik rekreasyonda yeni bir yaklaşım: Glamping. 2. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 76-84.

Yetgin, D., Ünal, İ. (2021). Glamping işletmelerine ilişkin tripadvısor’daki çevrim içi yorumların içerik analizi ile değerlendirilmesi, Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel, 4(2), 199 – 214.

Yetiş, Ş. A. (2021). Kapadokya’da turistik ürün olarak kamping mi glamping mi? Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 131-148.

Yıldırım, G., & Erkılıç, E. (2019). An overview of glamping tourism within the context of the Middle East Tourism: The case of Turkey. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 475-489.

Zorlu, K., Tuncer, M. & Taşkın, G. A. (2023). The effect of COVID-19 on Tourists' Attitudes And Travel İntentions: An Empirical Study on Camping/Glamping Tourism in Turkey During COVID-19. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(2), 947-965.

Published

10/01/2023

How to Cite

ÇELİK İLAL , N. ., & GÜMÜŞ DÖNMEZ , F. . (2023). Glamping Turizmi: Ulusal Yazın Üzerine Bir İçerik Analizi (Glamping Tourism: A Content Analysis of the National Literature). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 1767–1782. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1266