Füzyon Mutfak Yeme Eğiliminin Demografik Özellikler Üzerinden İncelenmesi (Analyzing Fusion Cuisine Eating Tendency Based on Demographic Characteristics)

Authors

  • Sinem DİKME
  • Semra AKAR ŞAHİNGÖZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1277

Keywords:

Fusion, Fusion Cuisine, Trend, Gastronomy

Abstract

Culinary trends, which started with the haute cuisine in the 1600s, changed and developed with the French Revolution, the Industrial Revolution and the world wars that followed. With these developments, the culinary trend known as fusion cuisine emerged. The trend has also found its place in Turkey through the effects of modernization and globalization. This study explores which demographic characteristics of individuals from the Turkish population are more inclined to embrace the new culinary trend of fusion cuisine. It questions “whether there is a notable difference between the demographic traits of the participants and their tendency to consume fusion cuisine?” In this regard, 17 questions were asked to 412 participants. The survey results showed that women over men, the 18-24 age range from other age groups, the single over the married, the people with degrees of higher education over people from other education levels, the unemployed over different occupational groups, and the total household income of 50,001+ TL over the lower income groups are more inclined to eat fusion cuisine.

References

Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve y kuşağı ıle ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19), 165-182.

Aken, N. V. (2018, 9 3). Norman Van Aken. On Fusion cooking: https://normanvanaken.com/time-pieces/fusion-cooking/ adresinden 03.06.2023 tarihinde alınmıştır.

Aksoy, M., & Üner, E. H. (2016). Rafine mutfağın doğuşu ve rafine mutfağı şekillendiren yenilikçi mutfak akımlarının yiyecek içecek işletmelerine etkileri. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 1-17.

Baloğlu, B. (2011). Hipotez ve varsayım birbirlerinin yerine kullanılabilir mi? Istanbul Journal of Sociological Studies (32), 125-129.

Bekar, A., & Dönmez, F. G. (2016). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerine ilişkin bir değerlendirme. NWSA Academic Journals, 11(1).

Coşkun, R., Altunışık, R., & Yıldırım, E. (2019). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık.

Çakır, H. A. (2018). Füzyon Mutfak. Gastronomi ve Yiyecek Tarihi içinde Detay Yayıncılık.

Doğdubay, M., Girgin, K. G., & Giritlioğlu, İ. (2007). Yiyecek-içecek endüstrisinde bir pazarlama stratejisi olarak ürün geliştirme çalışması (füzyon mutfak uygulaması). Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 33.

Encyclopedia. (2022). Fusion Cuisine. Encyclopedia. https://www.encyclopedia.com/food/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/fusion-cuisine adresinden 25.11.2022 tarihinde alınmıştır.

Erdem, B., Dogdubay, M., & Sarıoglan, M. (2012). The relationship between product innovation and fusion cuisine in food and beverage establishments: A discussion on Turkish cuisine. İçinde A. Zainal, S.M. Radzi, R. Hashim, C.T. Chik, R. Abu (Ed.), Current Issues in Hospitality and Tourism Research and Innovations, s. 213-218.

Genç, M. (2021). Yeme İçme Eğilimlerinin Gastronomik Akımlar Çerçevesinde İncelenmesi Türkiye Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi]

Güler, N., & Pınar, A. (2019). Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının z kuşağının mutluluğuna ve işten ayrılma niyetine etkisi: bankacılık sektöründe karma yöntem araştırması. OPUS International Journal of Society Researches (12), 563-585.

Haşıloğlu, S. B., Baran, T., & A. O. (2015). Pazarlama araştırmalarındaki potansiyel problemlere yönelik bir araştırma: kolayda örnekleme ve sıklık ifadeli ölçek maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 2(1), 19-28.

Karamustafa, K., Birdir, K., & Kılıçhan, R. (2016). Gastronomik akımlar çerçevesinde gıda tüketim ölçegi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 8(2).

Kılıç, S. (2016). Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47.

Kline, R. B. (2015). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford Publications.

Kunan, J. A. (1998). An introduction to structural equation modelling for language assessment research. Language Testing, 15(3), 295-332.

Oktay, S. (2018). Gastronomi Bilimine Giriş. Der Yayınevi.

Özgen, L., Güllü, M., Kalın, A., & Yılmaz, E. (2021). Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin geçerlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1238-1257.

Özkan, Ö., & Kaya, Ş. Ş. (2015). Bilimsel makalede “sınırlılıklar” neden ve nasıl yazılır. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6), 496-505.

Sarıoğlan, M. (2014). Fusion cuisine education and its relation with molecular gastronomy education (comparative course content analysis). International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(3), 64-70.

Saroğlan, M., Avcıkurt, C., & Deveci, B. (2021). A study on the applicability of ın-service hybrid education in food and beverage businesses-the example of culinary trends. Journal of Educational Technology and Online Learning, 4(4), 688-701.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students. Pearson Education Limited.

Türk Dil Kurumu. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. 11 2022, 25 tarihinde Füzyon: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı

Türksoy, A. (2015). Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi. Detay Yayıncılık.

Uysal, İ., & Kılıç, A. F. (2022). Normal distribution dilemma. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1), 220-248.

Published

10/01/2023

How to Cite

DİKME , S. ., & AKAR ŞAHİNGÖZ , S. . (2023). Füzyon Mutfak Yeme Eğiliminin Demografik Özellikler Üzerinden İncelenmesi (Analyzing Fusion Cuisine Eating Tendency Based on Demographic Characteristics). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 1983–1995. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1277

Most read articles by the same author(s)