Image-Based Social Media Usage, Holiday Preference, Conspicuous and Status Consumption: Intergenerational Differences

Authors

  • S. Banu YILDIZ
  • İbrahim Halil KAZOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1283

Keywords:

Image-based social media usage, Consumption, Conspicuous consumption, Status consumption, Holiday preference, Generations

Abstract

Social media refers to the platforms that were introduced during the advent of Web 2.0. These platforms permit users to create and manage their own content. Additionally, social media has been instrumental in transforming our understanding of identity. It has become mandatory for social media users to demonstrate and authenticate their identity to others. This responsibility has spurred some users to cultivate a new persona or augment their current one by sharing unrealistic content with the intention of receiving recognition, adoration and esteem. Moreover, social media has a significant impact on consumption patterns. Historically, consumption was solely about fulfilling basic needs, whereas today it has taken on more of a symbolic meaning. Two examples of this phenomenon include conspicuous consumption and status consumption. The research aims to identify distinctions in social media usage, conspicuous and status consumption trends, and holiday preferences between generations as potential tourists, with the purpose of creating a desirable image. The study analyzed data derived from 697 potential tourists and concluded that there are variations in the use of image-centric social media, conspicuous consumption, and holiday preferences across X, Y and Z generations. No differences in terms of status consumption were found. However, these variances do play an important role in the consumption habits of various generations and the technological opportunities available during their formative years. Marketers can positively affect the effectiveness of their marketing activities through careful analysis of generational consumption patterns and the development of targeted marketing approaches for specific generations.

References

Açıkalın, S., & Erdoğan, L. (2005). Veblenci gösteriş amaçlı tüketim, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(7). 1-18.

Alikılıç, Ö. (2016). İletişimde “Post” Yazılar. Göztaş, A., Kazaz, M., Tiryaki, S. (ed.), Sosyal medyada kimlik temsil aracı: “Selfie”ler (ss. 535-572) İstanbul: Literatür Akademi.

Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 203-212.

Alwin, D.F. (2002). Generations X, Y & Z: Are they changing America?, Contexts, 1 (4), 42-51.

Aslay, F., Ünal, S., & Akbulut, Ö. (2013). Materyalizmin statü tüketimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2). 45-66.

Atabek, Ü. (2001). İletişim ve teknoloji. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Atıcı, B., & Yıldırım, S. (2010). Web 2.0 uygulamalarının e-öğrenmeye etkisi. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla, Muğla Üniversitesi, ss. 287-292.

Ayan, G. (2016). Tüketim kültürü bağlamında kimlik inşasının sosyal medyada kullanımı: İnstagram örneği, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent University Institute of Social Sciences.

Aydın, Z. B. (2007). Faktör analizi yardımıyla performans ölçütlerinin boyutlarının ortaya konulması”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi (24-25 Mayıs) – Malatya: İnönü Üniversitesi, 1-11.

Aymankuy, Y., Soydaş, M. E., & Saçlı, Ç. (2013). Sosyal medya kullanımının turistlerin tatil kararlarına etkisi: Akademik personel üzerinde bir uygulama, International Journal of Human Sciences. 10 (1). 376-397.

Başarangil, İ. (2019). Sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi: kırklareli üniversitesi turizm fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal of Gastronomy and Tourism Studies, 7(2), 839-852.

Başer, A. (2014). Sosyal medya kullanıcılarının kişilik özellikleri, kullanım ve motivasyonlarının sosyal medya reklamlarına yönelik genel tutumları üzerindeki rolü: Facebook üzerine bir uygulama. Unpublished Doctoral Thesis, İstanbul: Marmara University Institute of Social Sciences.

Bişkin, F., & Kaya, Y. (2011). İş yaşamında kişisel marka. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(21), 555–570.

Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A.; Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Loureiro, Y. K., & Solnet, D. (2013). Understanding generation Y and their use of social media: A review and research agenda. Journal of Service Management, 24 (3). 245-267.

Boz, N. (2012). Yeni iletişim ortamlarında dijital kimlik ve benlik sunumu, Unpublished Doctoral Thesis, İstanbul: Marmara University Institute of Social Sciences.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (20. Bs.) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Carpenter C. J. (2012) Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences 52, 482–486.

Castells, M. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür-ağ toplumunun yükselişi (cilt 1). (E. Kılıç, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Cennamo, L. (2005). Generational differences in work values, work-related outcomes and person-organisation values fit. Unpublished Master Thesis. New Zelland: Massey University.

Chaney, D., Touzani, M., & Slimane, K. B. (2017). Marketing to the (new) generations: Summary and perspectives. Journal of Strategic Marketing, 25 (3), 179-189.

Chaudri, H. R., Mazumdar, S., & Ghoshal, A. (2011). Conspicuous consumption orientation: Conceptualisation, scale development and validation. Journal of Consumer Behaviour, 10, 216-224.

Chen, G. M. (2011). Tweet this: A uses and gratifications perspective on how active Twitter use gratifies a need to connect with others, Computers in Human Behavior. 27 (2), 755-762.

Chen, H. (2010) Advertising and generational identity: A theoretical model. American Academy of Advertising. Conference. Proceedings: pp. 132-140. Lubbock: American Academy of Advertising.

Çağıltay, K. (1997). İnternet. Ankara: Metu Press Yayınları.

Dedeoğlu, B. B., Taheri, B., Okumus, F. & Gannon M. (2020). Understanding the importance that consumers attach to social media sharing (ISMS): Scale development and validation, Tourism Management, 76, 1-16.

Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla, Muğla Üniversitesi. ss. 337-342.

Dinucci, D. (1999). Fragmented future. Print. 53.(4), 32. http://darcyd.com/fragmented_future.pdf Accessed on 01.06.2021.

Doğaner, M. C., & Armağan, E. (2018). Seyahat bloglarının destinasyon seçimine etkisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 223-237.

Eachus, P. (2004). Using the Brief Sensation Seeking Scale (BSSS) to predict holiday preferences. Personality and Individual Differences, 36, 141-153.

Eastman, J. K. Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (1999). Status consumption in consumer behavior: Scale development and validation. Journal of Marketing Theory and Practice, 7 (3), 41-52.

Emirza, E. (2018). Youtuber itibarı ve imajı ile online tüketici satın alma niyeti ilişkisinde sosyal medya kullanım düzeyinin aracılık rolü, The Journal of International Scientific Researches, 3(3), 248-260.

Ergin, B. (2018). X ve Y kuşağının algıladığı örgütsel destek ve lider- üye etkileşimi arasındaki farklılık: Kardemir A.Ş.’de bir uygulama, Unpublished Master Thesis, Karabük: Karabük University Institute of Social Sciences.

Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K., & Sanisoğlu, S. Y. (2013). Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 33 (1), 210-223

Erol, G., & Hassan, A. (2013). Gençlerin sosyal medya kullanımı ve sosyal medya kullanımının tatil tercihlerine etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (31), 804-812.

Eryılmaz, B. (2014). Sosyal medya kullanımının müşteri tercihleri üzerine etkileri: Konaklama işletmelerinde bir inceleme. Unpublished Doctoral Thesis. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eyerman, R., & Turner, B. (1998). Outline of a theory of generations. European Journal of Social Theory, l (1), 91-106.

Fotis, J., Buhalis, D., & Rossides, N. (2012). Social media use and impact during the holiday travel planning process, In: Information and communication technologies in tourism (Eds.: Fuchs, M., Ricci, F., & Cantoni, L.) Vienna, Austria: Springer-Verlag, 13-24.

Friedman, D., & Ostrov, D. N. (2008) Conspicuous consumption dynamics. Games and Economic Behavior, 64, 121–145.

Geçit, E. (2017). Yabancı ülkelerden gelen turistlerin Türkiye hakkındaki imaj algılamaları: Antalya ilinde bir uygulama, Unpublished Master Thesis. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Genç, Z. (2010) Web 2.0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir facebook eğitim uygulama örneği, Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (237-242), Muğla: Muğla Üniversitesi.

Gökaliler, E., Sabuncuoğlu, A., & Göker, G. (2011). Bir Statü göstergesi olarak Iphone markalı akıllı telefon algısı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma, Selçuk İletişim Dergisi, 7 (1). 36-48.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014), Multivariate data analysis. (7th Ed.). Pearson Education Limited.

Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı: Bir alan çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32 (1). 151-176.

Heaney, J. G., Goldsmith, R.E., & Jusoh, W.J.W. (2005). Status consumption among Malaysion consumers: Exploring its relationships with materialism and attention-to-social-comparison-information. Journal of International Consumer Marketing, 17 (4). 83-98.

Hepekiz, İ., & Gökaliler, E. (2019). Sosyal medya aracılığıyla yaratılan kişisel markalar ve benlik sunumu. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 761-782.

Howe, N., & Strauss, W. (2005). The next 20 years: How customer and workforce attitudes will evolve. Harvard Buısiness Review, 85 (7-8), 41-52.

Howitt, D., & Cramer, D. (2011). Introduction to SPSS statistics in psychology: For version 19 and earlier. (5th Ed.). London: Pearson Education Limited.

İslamoğlu, A.H., & Altunışık, R. (2017). Tüketici davranışları, İstanbul: Beta Yayınları.

Jeri-Yabar, A., Sanchez-Carbonel, A., Tito, K., Delcastillo J. R., Torres-Alcantara, A., Denegri, D., & Carreazo, Y. (2019). Association between social media use (Twitter, Instagram, Facebook) and depressive symptoms: Are Twitter users at higher risk?, International Journal of Social Psychiatry. 65 (1), 14-19.

Kadıoğlu, Z. K. (2013). Kitle iletişim araçlarının şekillendirdiği sosyal kimlikler ve aidiyet duygusu ekseninde tüketici davranışları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 45. 101-114.

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). User of the World, Unite! The challenges and opportunities of social media. Bussines Horizons 53 (1), 59‐68.

Karaduman, S. (2010). Modernizmden postmodernizme kimliğin yapısal dönüşümü. Journal of Yaşar University, 5 (17). 2886-2899.

Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (Reliability analysis). içinde: SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Edt: Ş. Kalaycı), 404-419.

Kekeç Morkoç, D., & Erdönmez, C. (2015). Web 2.0 uygulamalarının eğitim süreçlerine etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,5(3), 335-346.

Kilsheimer, J. C. (1993). Status consumption: The development and implications of a scale measuring the motivation to consume for status. Unpublished doctoral dissertation. Florida: The Florida State University.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3rd Ed.). New York: The Guilford Press.

Kotan Türkden, D. (2013). Dijital platformda sosyal markaların inşası: Markaların sosyal medya kullanımı üzerine bir araştırma, Unpublished Doctoral Thesis, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Köroğlu, Ö., Cevizkaya, G., Kazoğlu, İ.H., Ar, H., Eraslan, O., Aydoğmuş, F. ve Açıksözlü, Ö., (2014). Arkeolojik SİT alanlarına yönelik e-yorumların içerik analizi, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (4-5 Nisan). 377-393.

Lietsala, K., & Sirkkunen, E. (2008). Social media: Introduction to the tools and processes of participatory economy. Tampere: Tampere University Press.

Lo, I. S., McKercher, B., Lo, A., Cheung, C., & Law, R. (2011). Tourism and online photography, Tourism Management, 32, 725-731.

Martin, C. A., & Tulgan, B. (2003). Managing the generation mix-from collision to colobration. Proceedings of The Environment Federation, 12, 975- 983.

Mayfield, A. (2008). What is social media?, https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf Accessed on 14. 04. 2020.

McCrindle, M. (2021). The generations defined, https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/ Accessed on 05.03.2023.

McCrindle, M., & Wolfinger, E. (2010). Generations defined. Ethos, 18 (1) 8-13.

McLuhan, M. (2003) Understanding media: The extensions of man, https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/understanding-media-mcluhan.pdf, Accessed on 09.05.2022.

Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. (2. Bs.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Mort, F. (1996). Cultures of consumption. Masculanities and social spaces in late 20th Century Britain. London: Routledge.

Nagy, A., & Kölcsey, A. (2017). Generation alpha: Marketing or science? Acta Technologica Dubnicae, 7 (1), 107-115.

O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0:Design patterns and business models for the next generation of software. https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 Accessed on 01.06.2021.

Oblinger, D. (2003). Boomers and Gen-X’ers Millennials, understanding new students. Educause Review, 38 (4), 37-47.

O'cass, A., & McEwen, H. (2004). Exploring Consumer status and conspicuous consumption, Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 4 (1), 25-39.

Odabaşı, Y. (1999). Postmodernizm ve tüketici, tüketim kültürü. İstanbul: Sistem Yayınları.

Olgaç, S., & Yılmaz, V. (2020). The impact of social media use on the resort choice: A structural model proposal. Journal of Tourism Theory and Research, 6 (2), 103-114.

Özdemir Çakır, H. Ö. (2020). Ünlülerin sosyal medyadaki otantikliklerinin duygusal bağlanma ve satın alma eğilimine etkisi. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3 (1), 67-79.

Raskin, R. N., & Hall, C. S. (1979). A narcissistic personality inventory. Psychological Reports. 45(2), 590.

Reeves T. C., & Oh E. (2008). Generational differences, in handbook of research on educational communications and technology. (3th ed.), New York: Taylor & Francis Group.

Roberts, J. A., & Manolis, C. (2000). Baby Boomers and Busters: An exploratory ınvestigation of attitudes toward marketing, advertising and consumerism, Journal of Consumer Marketing, 17 (6), 481-497.

Sabuncuoğlu, A. (2015). Sosyal medyanın bir gösteriş tüketimi mecrası olarak kullanımı, içinde: İletişim Çalışmaları (Edt: A. Z. Özgür & A. İşman), 369-380.

Sarı, Y., & Kozak, M. (2005). Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon web siteleri için bir model önerisi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 248-271.

Scott, D. M. (2010). The new rules of marketing and PR; How to use social media, blogs, news releases, online video, and viral marketing to reach buyers directly. New Jersey: John Wiley & Sons.

Sepetçi, N. (2017). Sosyal medyada mahremiyet algısının çöküşü: Instagram örneği. Unpublished Master Thesis, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü.

Shah, D., Webster, E., & Kour, G. (2023). Consuming for content? understanding social media-centric consumption. Journal of Business Research, 155, 1-14.

Sigala, M., Chiristou, E., & Gretzel, U. (2016). Social media in travel, tourism and hospitality: Theory, practice and cases, : Newyork: Routledge.

Solmaz, B. (2017). Kuşaklar ve çalışma değerleri: X ve Y kuşağı akademik personelinin çalışma değerlerine bakışı, Unpublished Doctoral Thesis. İstanbul: İstanbul University Institute of Social Sciences.

Sözen, E. (1991). Sosyal kimlik kavramının sosyolojik ve sosyal psikolojik bir incelemesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 23 (1). 93-108.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şener, G. (2009). Türkiye’de Facebook kullanımı araştırması. XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri (12-13 Aralık 2009). İstanbul, ss. 33-41.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. (6th Ed.). United States: Pearson Education.

Tolbiz, A. (2018). Generational differences in the workplace. Journal of Managerial Psychology, 23 (8), 23-46.

Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S., & Çomu, T. (2014). Toplumsal paylaşım ağı: Facebook görülüyorum öyleyse varım. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Tosun, B., & Cesur, D. (2018). Tüketimin paranormali: Gösterişçi tüketim ve paranormal inanç ilişkisi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13 (49). 167-186.

Türk Dil Kurumu [TDK]. (2021). Yabancı sözlere karşılıklar klavuzu, https://sozluk.gov.tr/ Accessed on 03.06.2021.

Ünal, A., & İpar, M. S. (2021). Turistlerin destinasyon tercihlerinde sosyal medyanın etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: sakin şehir destinasyonu Vize örneği. International Journal of Eurasia Social Sciences, 45, 510-527.

Vural, Z., & Bat M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya. Journal of Yaşar University, 20 (5), 3348-3382.

WeAreSocial, (2020). Ocak 2020 Türkiye internet kullanımı ve sosyal medya istatistikleri, https://wearesocial.com/ Accessed on 21.07.2020.

Whittaker, J. (2009). Producing for Web 2.0: A student guide. (3. Bs.). London: Taylor & Francis e-Library.

Williams, C. K., & Page, R. A. (2009). Marketing to the generations. Journal of Behavioral Studies in Business, https://www.researchgate.net/publication/

_Marketing_to_the_Generations, Accessed on 24.04.2021.

Winkelman, R. (2012). Conspicuous consumption and satisfaction. Journal of Economic Psychology, 33, 183–191.

Yalçın, M., & Karaman, S. (2022). Z kuşağı bireylerinin turistik ürün tercihlerine ilişkin bir değerlendirme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(Ek.2), 62-76.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdakul Coşkunkurt, E. (2013). Sosyal medya kullanımının “Kurumsal yenilikçi itibar” üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma. Unpublished Doctoral Thesis. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Zheng, W., & Ye, Q. (2009). Sentiment classification of Chinese traveler reviews by support vector machine algorithm, in Third International Symposium on Intelligent Information Technology Application. 335-338.

Published

10/01/2023

How to Cite

YILDIZ , S. B. ., & KAZOĞLU , İbrahim H. . (2023). Image-Based Social Media Usage, Holiday Preference, Conspicuous and Status Consumption: Intergenerational Differences. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 2091–2113. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1283