Sosyal Medyanın Kış Turizmi Destinasyonlarının Tanıtımında Yeri ve Önemi: Çambaşı Kayak Merkezi Örneği (The Role and Importance of Social Media in the Promotion of Winter Tourism Destinations: The Example of Çambaşı Ski Resort)

Authors

  • Emrah KARA
  • Onur ATAK
  • Hüseyin ÇEKEN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1296

Keywords:

Winter sports, Destinations marketing, Social media, Instagram, Cambasi ski center

Abstract

Today, social media is an important interaction tool through which people share content and communicate with other people around the world. Social media is used in many areas from communication to information, entertainment to business, education to art, science to health, and promotion to marketing. Social media, which plays an important role in the conduct of marketing activities, is also widely used in the tourism sector. Within the framework of winter tourism, one of the most important market segments that stands out today is the winter sports market. In this context, the main purpose of this research is to determine the extent to which social media is used in the promotion of prominent destinations within the scope of winter tourism and to develop suggestions for its effective use. In this direction, in order to determine the weaknesses and strengths of Ordu Çambaşı Ski Resort in social media marketing, 305 social media content such as images, videos, etc. of Ordu Çambaşı Ski Resort shared on Instagram between 22.01.2019 and 11.03.2022 were examined and analyzed using descriptive and content analysis methods. As a result of the findings, it was determined that the Instagram application was regularly used by Çambaşı Ski Resort with frequent posts and that it was tried to attract visitors through the application.

References

Abrahams, A., Jiao, J., Wang, A. & Fan, W. (2012). Vehicle defect discovery from social media. Desicion Support Systems, 53(1), 87-97.

Alagöz, G. & Dereli, A. N. (2020). Kış turizmi koridorundaki otel işletmelerinin sosyal medya kullanımlarına ilişkin bir araştırma. Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi, 8(4), 2802-2824.

Alghizzawi, M. Salloum, S. A. & Habes, M. (2018). The role of social media in tourism marketing in Jordan. International Journal of Information Technology and Language Studies, 2(3), 59-70.

Atadil H. (2011). Otel işletmelerinde sosyal medya pazarlaması: Turizm tüketicilerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin algıları üzerine bir alan çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Battal, Ö. G. S. & Yılmaz, H. (2019) İstanbul’daki havalimanlarının sosyal medya kullanımı: Facebook ve Instagram örneği, Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-13.

Berhanu, K. & Raj, S. (2020). The trustworthiness of travel and tourism information sources of social media: Perspectives of international tourists visiting Ethiopia. Heliyon, 6(3), 1-10.

Chang, H. L., Chou, Y. C., Wu, D. Y. & Wu, S. C. (2018). Will firm's marketing efforts on owned social media payoff? A quasiexperimental analysis of tourism products. Decision Support Systems(107), 13-25.

Civelek, M. & Dalgın, T. (2013). Turizm pazarlamasında sosyal medya, turizm işletmeleri üzerine bir araştırma: Muğla örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013, Kayseri.

Curkan S., (2013). Sosyal medya ve turizm: Türkiye'deki turistik destinasyonların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Demiroğlu, O. C. (2014). Kış turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Eryılmaz, B. & Zengin, B. (2014). Butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme: Facebook örneği, Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 4(2), 42-59.

Evans, D. (2008). Social media marketing an hour a day, Wiley Publishing Inc, Indianapolis Indiana.

Hudson S. (2003). Sport and adventure tourism, The Haworth Hospitality Press: New York.

Ilgın, H., Ö. (2018). Sosyal beşerî ve idari bilimlerde akademik araştırmalar-2.H. Himmet ve S. Coşkun (Ed.), Belediyelerde bir halkla ilişkiler ortamı olarak Instagram, IBB Pr üzerine bir analiz (s.53-66). Ankara: Gece Kitaplığı.

İncekara, A. (1998). Doğu Anadolu’da kış turizmi ve gelişme olanakları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.

Josué, G. B., Báez-García, A. J., Francisco, F. M., & Valentinetti, D. (2021). Instagram: Balancing information asymmetry of the tourism industry. Scientific Annals of Economics and Business, 68(4), 445-457.

Kara, E. (2020). Kış turizminin yerel kalkınmaya etkisi: Ordu ili örneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm işletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

Kiper, V. O. & Mercan, Ş. O. (2018). Türkiye'deki kış turizmi destinasyonlarının sosyal medya tanıtımları üzerine bir çalışma. Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, 23-25 Şubat 2018, Sivas, 406-414.

Köksal, Y. & Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 323-337.

Kurnaz, A. (2019). Restoranlarda sosyal medya kullanımı: Marmaris örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1042-1054.

Küçükaltan, D. & Kılıçaslan, E. (2013). Turizmde sosyal medya yönetimi. Turizmde güncel konu ve eğilimler (Edt. Tükeltürk, Ş. A. & Boz, M.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Leung, D., Law, R., van Hoof, H. & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of Travel ve Tourism Marketing, 30, 3-22.

Martínez-Rolán, X., Tymoshchuk, O., Piñero-Otero, T., & Renó, D. (2019). Instagram como red de promoción e hipermediación del turismo rural: el caso de Aldeias Históricas. Revista latina de comunicación social, (74), 1610-1632.

Mele, E., Kerkhof, P. & Cantoni, L. (2021). Analyzing cultural tourism promotion on Instagram: a cross-cultural perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(3), 326-340.

Nguyen, V. H. & Wang, Z. (2011). Practice of online marketing with social media in tourism destination marketing: The case study of VisitSweden (Master’s Dissertation). Södertörns University Department of Business Studies, Sweden.

Orbel A. Ş. (2022). Çambaşı Doğal Tesisleri. 06.03.2022 tarihinde http://www.orbel.com.tr/Faaliyet/CambasiDogaTesisleri/14 sitesinden alınmıştır.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2022). Çambaşı Yaylası Kayak Merkezi. 06.03.2022 tarihinde https://ordu.ktb.gov.tr/TR-130415/cambasi-yaylasi---cambasi-kayak-merkezi.html sitesinden alınmıştır.

Özdemir, G. & Sarı, F. Ö. (2014). Turist destinasyonlarına dönük sosyal medya söylentileri üzerine bir durum çalışması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(25), 289-299.

Richter, A. & Koch, M. (2007). Social software status quo und zukunft, Fakultat fur Informatik: Universitat der Bundeswehr Munchen.

Serafinelli, E. (2017). Analysis of photo sharing and visual social relationships: Instagram as a case study, photographies, 10:1, 91-111, DOI: 10.1080/17540763.2016.1258657

Şahin, B., Kazoğlu, İ. H., Gerdan, E. & Biçer, Ö. (2018). Kış turizmi destinasyonlarına yönelik seyahat tavsiye sitelerindeki yorumlar üzerine bir araştırma. Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, 23-25 Şubat 2018, Sivas, 341-351.

Tafveez, M. (2017). Role of social media in tourism: A literature review. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), 5(11), 633-635. doi: 10.22214/ijraset.2017.11099.

Uluç, G. & Yarcı, A. (2017). Sosyal medya kültürü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 88-102.

Uşaklı, A., Koç, B. & Sönmez, S. (2017). How 'social' are destinations? Examining European DMO social media usage. Journal of Destination Marketing & Management (6), 136-149.

Uzut, İ., İnançlı, S. & Ulema, Ş. (2018). Kış turizmi kapsamında destinasyonlara yönelik e-şikayetlerin analizi: Uludağ Kayak Merkezi örneği. Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, 23-25 Şubat 2018, Sivas, 86-95.

We Are Social 2023 Türkiye Raporu. (2023). Türkiye Raporu. 17.09.2023 tarihinde chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.clicksus.com/wp-content/uploads/2023/08/We-Are-Social-2023-Global-ve-Tu%CC%88rkiye-Raporu.pdf, sitesinden alınmıştır.

Wilson, S. (2010). Social Media and Small Business Marketing, United States of America: University Business Printing & Press.

Yalçın, M. & Akıncı Vural, Z. B. (2020). Şehir markalaşmasında sosyal medyanın şehir imajına katkısı: İzmir üzerine nicel bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 34, 338-353. DOI: 10.31123/akil.779563

Zhou, L. & Wang, T. (2014). Social media: A new vehicle for city marketing in China. Cities, 37, 27-32.

Published

10/01/2023

How to Cite

KARA , E. ., ATAK , O. ., & ÇEKEN, H. (2023). Sosyal Medyanın Kış Turizmi Destinasyonlarının Tanıtımında Yeri ve Önemi: Çambaşı Kayak Merkezi Örneği (The Role and Importance of Social Media in the Promotion of Winter Tourism Destinations: The Example of Çambaşı Ski Resort). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 2349–2362. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1296