SÖKMEN, A. . and IŞIK YAVANOĞLU , Şennur . (2023) “Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees)”, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), pp. 1561–1580. doi: 10.21325/jotags.2023.1256.