2017 VOL 5, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Algılanan Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyeti ve Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Bir Araştırma
(The Effect of Perceived Destination Image on the Attitude of Revisit and Recommendation: A Research in Ilgaz Mountain National Park)
Pages 3-21
Yakup ÖZTÜRK, R. Pars ŞAHBAZ
DOI: 10.21325/jotags.2017.67
Abstract Full Text

Turistlerin Kruvaziyer Gemileri Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinden Beklenti ve Performans Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma
(A Study on Tourist’ Expectation and Performance Levels of the Food and Beverage Services on Cruise Ships)

Pages 22-38
Ozan KAYA

DOI: 10.21325/jotags.2017.68
Abstract Full Text

Gastronomik Kimlik ve Gastronomik Turizm Ürünlerinin Sınıflandırılması Üzerine Nitel Bir Araştırma: Alanya Örneği

(A Qualitative Research on Gastronomic Identity and Gastronomic Tourism Products Typology: Alanya Sample)

Pages 39-60
Oğuz NEBİOĞLU

DOI: 10.21325/jotags.2017.69
Abstract Full Text

Dünyada ve Türkiye’de Engelli Turizmi Pazarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Accessible Tourism Market in the World and Turkey)
Pages 61-80
Zafer YILDIZ, Savaş YILDIZ, Bekir KARAÇAYIR
DOI: 10.21325/jotags.2017.70

Abstract Full Text

Ülke Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Kullanılan Gastronomik Ögeler: “Home of Turkey” Kampanyası Afişleri Üzerine Bir Araştırma

(Gastronomic Elements Used within the Scope of National Publicity Works: A Research on the Banners of “Home of Turkey” Campaign)
Pages 81-102
Aysu ALTAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2017.71

Abstract Full Text

Yeni Bir Mutfak Akımı: Yaşayan Mutfaklar
(A New Cuisine Trend: Living Cuisines)

Pages 103-126
Barış ERDEM, Suat AKYÜREK
DOI: 10.21325/jotags.2017.72

Abstract Full Text

Restoran Pazarlamasında 7 P: Etnik Bir Restoranda Örnek Olay İncelemesi
(7 PS in Restaurant Marketing: Case Study in An Ethnic Restaurant)

Pages 127-145
İlke BAŞARANGİL, Nevin İNAM
DOI: 10.21325/jotags.2017.73

Abstract Full Text

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmaya Yönelik Bakış Açıları
(Attitudes of Gastronomy and Culinary Arts Students Towards Working in the Sector)
Pages 146-159
Aylin AKOĞLU, Seval CANSIZOĞLU, Neslihan ORHAN, Zühal ÖZDEMİR
DOI: 10.21325/jotags.2017.74

Abstract Full Text

Yöresel Mutfak Tanıtımında Yerel Restoranların Etkisi- Konya Örneği
(Effect of Local Restautants on Regional Cuisine Presentation- Konya Sample)

Pages 160-173
Ümit SORMAZ
DOI: 10.21325/jotags.2017.75

Abstract Full Text

Ahlâkî Motif Olarak “Turist Rehberi”
("Tourist Guide” as Moral Motif)

Pages 174-187
Mehmet Alparslan KÜÇÜK
DOI: 10.21325/jotags.201
7.76
Abstract Full Text

Turizmde Paylaşım Ekonomisi ve Vergilendirilmesi
(Sharing Economy in Tourism and Its Taxation)

Pages 188-212
Serkan ACUNER, Elif ACUNER
DOI: 10.21325/jotags.201
7.77
Abstract Full Text

Ziyaretçilerin Çevresel Duyarlılık ve Küreselleşme Karşıtlığı Özelliklerinin Sakin Şehirleri Tercih Nedenleri İle İlişkisi: Türkiye'deki Sakin Şehirlerin Değerlendirilmesi
(Relationship Between the Reasons for Prefer Cittaslows Visıtors’ Characteristics of Environmental Sensitivity and Anti-Globalization: Evaluation of Cittaslows in Turkey)

Pages 213-236
Yusuf ACAR
DOI: 10.21325/jotags.201
7.78
Abstract Full Text

İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetinin Değerlendirilmesi: Otel İşletmeleri Sınır Birim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(Assessment of Job Satisfaction and Intention to Leave in the Scope of Gender: A Research on Front-Line Employees at Hotel Establishments)

Pages 237-250
Alev SÖKMEN, Aybüke Elif CEYHUN SEZGİN
DOI: 10.21325/jotags.201
7.79
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …