2017 VOL 5, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Development of Green Kitchen Quality (G-KITCHQUAL) Scale
Pages 3-16

Rahman TEMİZKAN, Saadet Pınar TEMİZKAN, Yılmaz SEVER
DOI: 10.21325/jotags.2017.104

Abstract Full Text

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Ders Programı Algılarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
(
The Effect of the Course Program Perception of Gastronomy and Culinary Art Students on Academic Success)
Pages 1
7-32
İrfan YAZICIOĞLU, Esra ÖZATA
DOI: 10.21325/jotags.2017.105

Abstract Full Text

Küçük ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları1
(
Entrepreneurial Personality Traits and Entrepreneurship Motivations of Small and Medium-Sized Food and Beverage Business Owners)
Pages 33-46

Faruk YÜKSEL, Aydan BEKAR.
DOI: 10.21325/jotags.2017.106

Abstract Full Text

Turizm Lisans ve Önlisans Eğitiminde 2017 Yılı Sayısal Değerlendirmeler
(
Numerical Evaluations for 2017 Year in Tourism Associate Degree and Undergraduate Education)
Pages 47-58

Özgür YAYLA, Cemal Ersin SİLİK, Ayşe Selin DÜLGER
DOI: 10.21325/jotags.2017.137

Abstract Full Text

Gaziantep’in Bazı Geleneksel Lezzetlerinin Tarihsel Gelişimi
(
Historical Development of Some Traditional Gaziantep’s Tastes)
Pages 59-69

Çağlar GÖKIRMAKLI, Fatih BALCI, Mustafa BAYRAM, Mesut KAPLAN, Özgür BAYRAM, Ahmet TİRYAKİOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2017.138

Abstract Full Text

Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Diyarbakır Örneği
(
A Research on the Determination of Residents’ Perception About Tourism in Diyarbakir)  
Pages
70-91
Şükran HANÇER, Ali Rıza MANCI
DOI: 10.21325/jotags.2017.139

Abstract Full Text

Turizm Endüstrilerinde Büyük Veri Kullanımı
(
Big Data Applications in Tourism Industries
Pages
92-115
M. Fevzi ESEN, Bahar TÜRKAY
DOI: 10.21325/jotags.2017.140

Abstract Full Text

Almanya’da Türkiye İmajina Yönelik Sivil Toplum Örgütlerinin Görüşleri
(
Opinions of Non Governmental Organizations for the Image of Turkey in Germany)
Pages
116-141
Mikail KARA, Ali YAYLI
DOI: 10.21325/jotags.2017.141

Abstract Full Text

Tüketicilerin İstanbul Restoranlarına Yönelik Algıları: Memnuniyetlerini Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi
(
Consumers' Perceptions of İstanbul Restaurants: Evaluation of Satisfaction Determinants)
Pages 1
42-154
Murat BAYRAM
DOI: 10.21325/jotags.2017.142

Abstract Full Text

Yöresel Yemeklerin Bölge Turizmine Katkısı: Samsun Kaz Tiridi Örneği
(
The Role of Local and Regional Food in Local Tourism: Sample of Samsun Kaz Tiridi)
Pages 1
55-169
Murat TEKBALKAN
DOI: 10.21325/jotags.2017.143

Abstract Full Text

A Conceptual Review of “Foodies” in Tourism

Pages
170-179
Nisan YOZUKMAZ, Aydan BEKAR, Burhan KILIÇ
DOI: 10.21325/jotags.2017.144

Abstract Full Text

A Cultural, Gastronomic, and Touristic Asset: The Kuşadası Oleatrium Olive and Olive Oil History Museum Case

Pages 180-199
Özer ŞAHİN, Ayşe AYDIN
DOI: 10.21325/jotags.2017.145

Abstract Full Text

Turistlerin Kişilerarası İlişki Tarzları, Boş Zaman Motivasyonları ve Boş Zaman Tatminleri İlişkisi: Antalya\Kemer\Beldibi Örneği
(
Interpersonal Relationship Styles of Tourists, Leisure Motivations and Leisure Satisfaction Relationship: The Example of Antalya \ Kemer\Beldibi)
Pages
200-226
Gülseren YURCU
DOI: 10.21325/jotags.2017.146

Abstract Full Text

Tripadvisor’daki Müşteri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği
(
Evaluation of Customer Complaints in Tripadvisor: Case of Antalya)
Pages 227-249
Özkan ERDEM, Özlem YAY
DOI: 10.21325/jotags.2017.147

Abstract Full Text

Aşçının Kişisel Özellikleri ile Mesleki Yetkinliklerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma
(
A Study to Investigate the Personal Traits and Professional Competence of Cooks)
Pages 250-263
Sait DOĞAN, Mehmet YEŞİLTAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2017.148

Abstract Full Text

Otel İşletmelerinde Çalışanların Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on Factor Affecting the Satisfaction of Employees in Hotel Managements)
Pages 264-279
Salim İBİŞ, Orhan BATMAN
DOI: 10.21325/jotags.2017.149

Abstract Full Text

Mutfak Kültürü ve Değişimi; Giresun İli Örneği
(
Culinary Culture and Change; Example of Giresun Province
Pages 280-298
Hüsne DEMİREL, Sibel AYYILDIZ
DOI: 10.21325/jotags.2017.150

Abstract Full Text

Helal Gıda Sertifikası ve Tüketici
(
Halal Food Cerficate and Consumer)
Pages 2
99-309
Yakup GÜZEL, Cihat KARTAL
DOI: 10.21325/jotags.2017.151

Abstract Full Text

Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on Changing Coffee Consumption Habits and Turkish Coffee)
Pages
310-325
Nuran AKŞİT AŞIK
DOI: 10.21325/jotags.2017.152

Abstract Full Text

Yiyecek İçecek İşletmelerinde İşte Varolamama (Presenteeism)
(
Absence at Work (Presenteeism) in Food and Beverage Business)
Pages
326-346
Duran CANKÜL, Saadet Pınar TEMİZKAN, Işıl CANKÜL
DOI: 10.21325/jotags.2017.153

Abstract Full Text

Etkinliklerin Mevsimsellik Sorununun Çözümünde Araç Olarak Kullanılması: Bozcaada Örneği
(
Use of Events as a Tool for Solving Seasonality Problems: Case of Bozcaada)
Pages
347-359
Ömer ÇOBAN, Mustafa DOĞAN, Ozan KAYA
DOI: 10.21325/jotags.2017.154

Abstract Full Text

Cuisine in Destination Marketing: How Delicious is Your Destination?

Pages
360-382
İrfan YAZICIOĞLU, Ali YAYLI, R. Pars ŞAHBAZ, Sedat YÜKSEL
DOI: 10.21325/jotags.2017.155

Abstract Full Text

Markaya Duyulan Güven ile Marka Sadakati İlişkisinde Marka Aşkının Aracılık Rolü: Starbucks Markası Üzerine Bir Araştırma
(
The Mediating Role of Brand Love in the Relationship of Brand Trust and Brand Loyalty: A Research on Starbucks as a Brand
)
Pages
383-402
Selma KALYONCUOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2017.156

Abstract Full Text

Vegetarianism and Veganism: Current Situation in Turkey in the Light of Examples in the World

Pages
403-421
Aysu ALTAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2017.157

Abstract Full Text

Alternatif Turizmin Bazı Türleri Üzerine Bir Değerlendirme
(
An Evaluation on Some Types of Alternative Tourism
)
Pages
422-438
Ebru ARSLANER, Günay EROL
DOI: 10.21325/jotags.2017.158

Abstract Full Text

Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sisteminin Yiyecek İçecek Yönetimi Üzerine Etkileri: Bodrum Örneği
(
Effects of All Inclusive System on Food and Beverage Management in Lodging Properties: The Case of Bodrum District
)
Pages
439-453
Murat ÇUHADAR, Yusuf ÇUHADAR
DOI: 10.21325/jotags.2017.159

Abstract Full Text

Los Angeles ve Toronto Sokak Lezzetlerinin Menü İçeriği ve Üretim Bakımından İncelenmesi
(
Investigation of Menu Content and Production of Los Angeles and Toronto Street Tastes
)
Pages
454-465
Süleyman GÖNÜLGÜL, Fügen DURLU-ÖZKAYA
DOI: 10.21325/jotags.2017.160

Abstract Full Text

Yeni Gelişen Destinasyonlarda Turizm Algısı: Yozgat İli Üzerine Bir Alan Araştırması
(
Tourism Perception in Emerged Destinations: A Field Study on Yozgat
)
Pages
466-488
Kurban ÜNLÜÖNEN, Yakup Kemal ÖZEKİCİ
DOI: 10.21325/jotags.2017.161

Abstract Full Text

Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerin Beklenti ve Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma
(
A Study on the Expectations and Evaluations of Students Receiving Gastronomy Education at Tertiary Level in Turkey
)
Pages 489-503
Merve GÜDEK, Yasin BOYLU
DOI: 10.21325/jotags.2017.162

Abstract Full Text

Ilgaz İlçesinin Turizm Potansiyeli
(
Tourism Potential of Ilgaz District
)
Pages
504-533
Ayhan DAĞDEVİREN, Hüseyin ÖZDEMİR, Gönül GÖKER
DOI: 10.21325/jotags.2017.163

Abstract Full Text

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi'nin Geleneksel Bir Gıdası Gelveri Ekmeği
(
Aksaray, Güzelyurt District's a Traditional Food: Gelveri Bread
)
Pages
534-545
Nuran ERDEM, Nermin IŞIK, Süleyman GÖKMEN
DOI: 10.21325/jotags.2017.164

Abstract Full Text

Moleküler Mutfak Tekniklerinin Duyusal Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi
(
Evaluation of Molecular Kitchen Techniques by Sensory Analysis Method
)
Pages 546-565
Mustafa AKSOY, Gülistan SEZGİ
DOI: 10.21325/jotags.2017.165

Abstract Full Text

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
(
An Implementation to Identify Leadership Behaviors of Hospitality Businesses Managers
)
Pages
566-580
Ersan EROL, Hakan KOÇ
DOI: 10.21325/jotags.2017.166

Abstract Full Text

Çamlıhemşin İlçe Merkezinde Yerli Halkın Turizme İlişkin Görüşleri
(
Opinions of Indigenous People Living in Çamlıhemşin on Tourism
)
Pages
581-598
Elif ÇOLAK, Ahmet TAYFUN
DOI: 10.21325/jotags.2017.167

Abstract Full Text

Gastro-Endişe ve Yeni Toplumsal Hareketler
(
Gastro-Anxiety and New Social Movements
)
Pages
599-620
İlkay KANIK
DOI: 10.21325/jotags.2017.168

Abstract Full Text

Moleküler Gastronominin Türk Mutfak Kültürü Üzerine Etkisi
(
The Impact of Molecular Gastronomy on Turkish Cuisine Culture
)
Pages
621-641
Alper IŞIN, Yağmur KURT
DOI: 10.21325/jotags.2017.169

Abstract Full Text

Do the Positive Aspects of Tourısm Affect Hotel Staff’s Perceptions of Tourists? A Study in Antalya and Eskisehir
Pages 642-654
Oktay EMİR, Cengiz GAZELOĞLU, Yalçın ARSLANTÜRK
DOI: 10.21325/jotags.2018.170

Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …