2018, VOL 6, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Dinescape Factors Affecting the Satisfaction and Loyalty of Fish Restaurant Customers

Pages 5-23
Ceren İŞÇİ, Ilgaz Feray TÜVER, Berrin GÜZEL

DOI: 10.21325/jotags.2018.199
Abstract Full Text

Influence of Tv Cooking Shows on the Behavioral Intention of Participating in Gastronomic Tourism

Pages 24-40
Oğuz TAŞPINAR, Erdem TEMELOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2018.200
Abstract Full Text

The Impact of Fatalistic Beliefs of Employees in Accommodation Companies Regarding Occupational Accidents on Burnout
Pages 41-59
Engin ÜNGÜREN

DOI: 10.21325/jotags.2018.201
Abstract Full Text

Mutfakta Kadının Rolü ve Yenilikçi Yaklaşımına Yönelik Muğla İl Merkezinde Bir Araştırma
(A Research on the Woman’s Role and Innovative Approach in the Kitchen in Muğla Province)
Pages 60-73
Hulusi DOĞAN, Volkan AKTAN

DOI: 10.21325/jotags.2018.202
Abstract Full Text

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uluslararası Staj Deneyimlerine İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
(Satisfaction Perception of Undergraduate Tourism Students Regarding Their International Internship Experiences: Case of Kyrgyz-Turkish Manas University)

Pages 74-98
Barış ERDEM, Erkan AKGÖZ, İbrahim GÜNDOĞDU

DOI: 10.21325/jotags.2018.203
Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi Alanyazının Gelişimi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisinde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme
(Development of The Gastronomy Tourism Literature: A Research on Journal of Tourism and Gastronomy Studies’s Articles)

Pages 99-127
Cevdet SÖKMEN, Oya ÖZKANLI

DOI: 10.21325/jotags.2018.204
Abstract Full Text

Turist Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Ekonomik Etkileri: Adana Örneği
(Economic Effects of Tourist Spending on Regional Development: Adana Example)
 
Pages 128-142
Özgür KIZILDEMİR, Mehmet SARIIŞIK

DOI: 10.21325/jotags.2018.205
Abstract Full Text

Yerel Mutfak Deneyiminin Tüketici Temelli Destinasyon Marka Denkliğine Etkisi
(The Effect of Local Cuisine Experience on Customer Based Brand Equity of Destination)

Pages 143-162
Ezgi ERKMEN

DOI: 10.21325/jotags.2018.206
Abstract Full Text

Türkiye’deki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Destinasyon Markalaması Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Geographical Indication Products in Turkey within the Scope of Destination Branding)

Pages 163-177
Yusuf ACAR

DOI: 10.21325/jotags.2018.207
Abstract Full Text

İşgören İlişkilerinde Yaşanan Sorunların İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısından Değerlendirilmesi
(An Assessment of the Problems Experıenced in Employee Relations from the Human Resources Managers’ Point of View)
 
Pages 178-193
Ülker ERDOĞAN ARACI, Erkan AKGÖZ

DOI: 10.21325/jotags.2018.208
Abstract Full Text

Türk Mutfak Kültüründe Zeytinyağı Kullanımı: Muğla Örneği
(Use of Olive Oil in Turkish Cuisine Culture: The Case of Muğla)

Pages 194-212
Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Ferah ÖZTEKİN ULUKSAR

DOI: 10.21325/jotags.2018.209
Abstract Full Text

İthal Gıda Ürünü Kullanımının Yöresel Lezzetler Üzerine Etkisi
(The Impact of Imported Food Product Usage on the Taste in Local Cuisine)
 
Pages 213-228
Onur GÖRKEM, Hande MUTLU ÖZTÜRK
DOI: 10.21325/jotags.2018.210
Abstract Full Text

Yeni Yiyeceklere Yaklaşım Ölçeğinin Geçerlenmesi
(Validation of Approach to New Foods Scale)

Pages 229-243
Leyla ÖZGEN, Fatih TÜRKMEN

DOI: 10.21325/jotags.2018.211
Abstract Full Text

Tango Etkinliklerinin Başarısında Tüketici Değeri
(The Costumer Value for Success of Tango Events)

Pages 244-261
Rıdvan KOZAK, Can GÜNAY
DOI: 10.21325/jotags.2018.212
Abstract Full Text

İşgörenlerde İş ve Yaşam Doyum İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine, Kuşadası Örneği
(Job and Life Satisfaction Relationship Among Employees: Study on Accommodation Establishments in Kuşadası)
Pages 262-281
Tolga GÜL

DOI: 10.21325/jotags.2018.213
Abstract Full Text

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Özyeterliklerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Self-Efficacy of the Students of the Department of Gastronomy and Culinary Arts of Anadolu University)

Pages 282-298
Erhan BABAÇ, Sibel ÖNÇEL
DOI: 10.21325/jotags.2018.214
Abstract Full Text

Gaziantep’in Gastronomi Şehri Olarak Belirlenmesinde Demografik Değişkenlerin Etkisi
(The Effect of Demographic Factors on Determination of Gaziantep as a Gastronomy City)
 
Pages 299-316
Aliye AKIN

DOI: 10.21325/jotags.2018.215
Abstract Full Text

Kıbrıs Türk Mutfağı’nda Macunlar
(The Preserves of Turkish Cypriot Cuisine)

Pages 317-333
Müjdat ERTÜRK

DOI: 10.21325/jotags.2018.216
Abstract Full Text

Turistlerin Yöresel Gıda Ürünlerine İlgi Düzeyleri
(Interest Levels of Local Food Products by Tourists)

Pages 334-349
Ömer Ceyhun APAK, Ahmet GÜRBÜZ

DOI: 10.21325/jotags.2018.217
Abstract Full Text

Sürdürülebilir Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği: Ankara İlinde Bir Araştırma
(Sustainable Food and Beverage Management: A Research in Ankara Province)

Pages 350-368
İrfan YAZICIOĞLU, Esra ÖZATA, Ahmet YARIŞ

DOI: 10.21325/jotags.2018.218
Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yaşayan Kırgız Mutfağının Farkındalık Düzeyi: Üniversite Öğrencileri Örneği
(Awareness Level of Kyrgyz Cuısine in the Context of Gastronomy Tourism: University Student Examination)

Pages 369-386
Cemal İNCE, Gülmira SAMATOVA

DOI: 10.21325/jotags.2018.219
Abstract Full Text

Yöresel Yemeklerin Ön Standart Tarifeleri Hazırlanarak Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanıma Kazandırılması
(Preliminary Standard Recipes of Local Foods for Their Usage in Food and Beverage Operations)

Pages 387-418
Ebru ZENCİR, Tuğçe ÖZOĞUL, Merve ÖZGÜR GÖDE, Sema EKİNCEK

DOI: 10.21325/jotags.2018.220
Abstract Full Text

Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Ilgaz Dağı Kültür ve Sanat Festivali Örneği
(A Research on Social Effects of Festivals on Local People: The Case of Ilgaz Mountain Culture and Art Festival)
Pages 419-435
İrfan MISIRLI, Hüseyin ÖZDEMİR

DOI: 10.21325/jotags.2018.221
Abstract Full Text

ESM-VT Yöntemi ile Uluslararası Destinasyonların Turizm Sektörü Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Tourism Sector Effectiveness of International Tourism Destinations with ESM-VT Method)

Pages 436-455
Ramazan GÖRAL

DOI: 10.21325/jotags.2018.222
Abstract Full Text

Mavi Yolculuğun ve Geleneksel Ahşap Yatların Deniz Turizmi Arz Verisi Olarak Önemi: Bodrum Bölgesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
(The Importance of Blue Cruise and Traditional Wooden Yachts as a Supply Value of Marine Tourism: A Qualitative Research in Bodrum Destination)
Pages 456-475
Aziz MUSLU

DOI: 10.21325/jotags.2018.223
Abstract Full Text

Otel İşletmelerinde Cameron-Quinn Örgüt Kültürü Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi
(The Effect of Cameron-Quinn Organizational Culture Types on Innovation in Hotel Enterprises)
Pages 476-492
Ahmet ÇETİN, Cafer TOPALOĞLU

DOI: 10.21325/jotags.2018.224
Abstract Full Text

Mesleki Turizm Eğitiminde Öğrencilerin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Readiness Levels of E-Learning Students in Vocational Tourism Education)
Pages 493-511
Kenan PALA, Ramazan Pars ŞAHBAZ

DOI: 10.21325/jotags.2018.225
Abstract Full Text

Perceptions of Residents Towards The Impacts of Rural Tourism in Sinop Province

Pages 512-522
Ali Turan BAYRAM, Ercan KARAÇAR, Gül ERKOL BAYRAM

DOI: 10.21325/jotags.2018.226
Abstract Full Text

Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

(Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses about Food and Beverage in the Field of Tourism)

Pages 523-547
Ahmet TAYFUN, Mustafa ÜLKER, Yusuf GÖKÇE, Engin TENGİLİMOĞLU, Çağrı SÜRÜCÜ, Mehmet DURMAZ
DOI: 10.21325/jotags.2018.227
Abstract Full Text

Turistlerin Yerel Mutfak Tüketim Değeri Boyutlarının Destinasyona Yönelik Olumlu Tutum, Tavsiye Etme ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi
(The Effect of Tourists’ Local Cuisine Consumption Value Dimentions for Destination on Positive Attitude, Recommending and Revisit Intention)
Pages 548-562
Nuran AKŞİT AŞIK

DOI: 10.21325/jotags.2018.228
Abstract Full Text

Gaziantep Yöresel Yemeklerinden Alaca Çorbanın Tanımlayıcı Duyusal, Temel Bileşen ve Kümeleme Analizleri ile Karakterizasyonu
(Characterization of Alaca Soup, Gaziantep Regional Meal, Using Descriptive Sensory, Principal Component and Cluster Analysis)
Pages 563-577
Mert YILDIRIM, Ahmet Salih SÖNMEZDAĞ

DOI: 10.21325/jotags.2018.229
Abstract Full Text

Gastronomi Alanında Transglutaminaz Enzimi Kullanım Olanakları
(Possibilities of Use Transglutaminase Enzyme in Field of Gastronomy)
Pages 578-591
Aybuke CEYHUN SEZGİN, Firdevs YÖNET EREN
DOI: 10.21325/jotags.2018.230
Abstract Full Text

Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitim Mutfaklarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Problems and Solution Proposals in Training Kitchens of Higher Education Institutions)
Pages 592-601
Ersin ARIKAN, Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ, Adem ARMAN

DOI: 10.21325/jotags.2018.231
Abstract Full Text

Turizm Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri – Sinop Üniversitesi Örneği
(Entrepreneurship Trends of Tourism Undergraduate Students – The Case of Sinop University)
Pages 602-621
Ercan KARAÇAR

DOI: 10.21325/jotags.2018.232
Abstract Full Text

Destinasyon Bağlılığı Yaratmada Gastronomi Marka İmajı ve Gastronomi Aşinalığının Rolü: Kemer Örneği
(The Role of Gastronomy Brand Image and Gastronomy Familiarity on the Creation of Gastronomy Dependence: The Case of Kemer)
Pages 622-640
Mehmet Oğuzhan İLBAN, Muammer BEZİRGAN, Fatih ÇOLAKOĞLU

DOI: 10.21325/jotags.2018.233
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board Araştırma Makalesi Adana Sokak Lezzetlerine İlişkin Tutumların ve Adana Sokak Lezzetlerinin Belirlenmesi (Determination of …