2018, VOL 6, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Research Paper
Restoranlarda Menü Bilgilerinin Tüketicilerin Davranışsal Niyeti Üzerine Etkisi

(The Impact of Menu Informations on Behavioral Intention of Customers in Restaurants)
Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Aylin Sinem POLAT
Pages 3-20
DOI: 10.21325/jotags.2018.295
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmelerinde Yıldırma ve İşe Yabancılaşmanın Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Aracılık Rolü
(The Mediator Role of Psychological Agreement Violation Perception in the Effects of Mobbing and Alienation in Hotels on Cyberloafing)
Fatih YILDIRIM
Pages 21-39
DOI: 10.21325/jotags.2018.296
Abstract Full Text

Research Paper
Otel Çalışanlarının Mesleki ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Antalya Örneği
(A Study on the Professional and Future Expectations of Hotel Workers: The Case Study of Antalya)
Funda ÖN ESEN, Cafer TOPALOĞLU
Pages 40-59
DOI: 10.21325/jotags.2018.297
Abstract Full Text

Research Paper
Fast Food Kültürüne Yöresel Bir Dokunuş: İskenderun Döneri Tercihine Etki Eden Faktörler
(A Regional Touch to Fast Food Culture: Factors Affecting the Preference of İskenderun Döner)
Çağrı SAÇLI, Gülfer ÖZER
Pages 60-77
DOI: 10.21325/jotags.2018.298
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kariyer Tatmini ve Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Öz Yeterliliğin Rolü
(The Role of Self-Efficacy in the Relationship Between Career Satisfaction and Career Commitment of Employees in Hotel Enterprises)
Hakan KENDİR, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
Pages 78-112
DOI: 10.21325/jotags.2018.299
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Ruhsal Liderlik Algılarının İş Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisi: İstanbul Örneği
(The Impact of Spiritual Leadership Perceptions on Job Satisfaction Levels of Employees Working in Food and Beverage Businesses: İstanbul Sample)
Hasan CİNNİOĞLU
Pages 113-131
DOI: 10.21325/jotags.2018.300
Abstract Full Text

Research Paper
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Workshop Etkinlikleri Algısının Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
(Evaluation of Gastronomy and Culinary Arts Students’ Perceptions of Workshops: A Case of Afyon Kocatepe University)
Mehmet BOYRAZ, Ahmet ÇETİN, Hülya MUTLU, H. Hüseyin SOYBALI
Pages 132-149
DOI: 10.21325/jotags.2018.301
Abstract Full Text

Research Paper
İkinci Dalga Kahve Tercihini Etkileyen Faktörler: İçtiğimiz Kahveleri Tanıyor muyuz?
(Factors Affecting the Preference of 2nd Wave Coffee: Do We Recognize the Coffee We Drink?)
Özge BARUÖNÜ LATİF, Müge ÖRS
Pages 150-173
DOI: 10.21325/jotags.2018.302
Abstract Full Text

Research Paper
Müşteri Deneyiminin Destinasyon İmajı Üzerindeki Etkileri
(The Effects of Customer Experience on Destination Image)
Neslihan CAVLAK, Ruziye COP
Pages 174-196
DOI: 10.21325/jotags.2018.303
Abstract Full Text

Research Paper
Yöresel Bir Ürün Olan Konya Etliekmeği ve Genel Özellikleri Hakkında Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study About Konya Cultivation and General Characteristics of a Regional Product)
Yılmaz SEÇİM
Pages 197-209
DOI: 10.21325/jotags.2018.304
Abstract Full Text

Research Paper
Genç Turistlerin Doğu Ekspresi Seferleri Tercihlerinde Instagram’ın Rolü
(The Role of Instagram in Eastern Express Train Services Choices of Young Tourists)
Burak ERYILMAZ, Cem YÜCETÜRK
Pages 210-228
DOI: 10.21325/jotags.2018.305
Abstract Full Text

Research Paper
Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(Why Tourism Education? A Research on Undergraduate Tourism Students)
Yasin KELEŞ
Pages 229-236
DOI: 10.21325/jotags.2018.306
Abstract Full Text

Research Paper
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin İşkoliklik Algılarının İş Aile Çatışmasına Etkisi: Nevşehir Örneği
(The Effect of Workaholism Perceptions of the Accommodation Business Managers on Work-Family Conflict: The Case of Nevşehir)
Ebru KEMER
Pages 237-251
DOI: 10.21325/jotags.2018.307
Abstract Full Text

Research Paper
Otantik Liderlik Bireysel Kariyer Planlaması Üzerinde Etkili Midir?
(Is Authentic Leadership Effective on Individual Career Planning?)
Emine YILMAZ, Cafer TOPALOĞLU
Pages 252-266
DOI: 10.21325/jotags.2018.308
Abstract Full Text

Research Paper
Restoranlardaki Atmosferik Unsurların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi
(The Influence of Restaurant Atmospherics on Customer Satisfaction)
Dilek FİDAN, Savaş ARTUĞER
Pages 267-284
DOI: 10.21325/jotags.2018.309
Abstract Full Text

Research Paper
An Analysis of Participant Attitudes toward International Tourism Fairs
Oktay EMİR, Banu ZENCİR
Pages 285-298
DOI: 10.21325/jotags.2018.310
Abstract Full Text

Research Paper
Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği
(Evaluation of the Expectations of Executives for the Competencies of the Cooks: The Case of Nevşehir Accommodation Enterprises)
Yusuf KARAKUŞ, Gökhan ONAT, Şule ARDIÇ YETİŞ
Pages 299-321
DOI: 10.21325/jotags.2018.311
Abstract Full Text

Research Paper
Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
(Effect of Diversity Management and Organisational Commitment on Intention to Leave)
Çilem BULŞU, Murat GÜMÜŞ
Pages 322-344
DOI: 10.21325/jotags.2018.312
Abstract Full Text

Research Paper
Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü
(The Role of Quality of Work-Life in Strengthening the Organizational Commitment of Hotel Employees)
Onur ÇAKIR, Ece DOĞANTAN, Efsane BAYAR
Pages 345-359
DOI: 10.21325/jotags.2018.313
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Job Satisfaction on the Relationship Between Personality Traits and Organizational Commitment)
Emin ARSLAN, Arzu KILIÇLAR
Pages 360-375
DOI: 10.21325/jotags.2018.314
Abstract Full Text

Research Paper
Yöresel Yemeklere Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menülerinde Yer Verilme Durumu: Adana ve Mersin Bölgesinde Bir Araştırma
(Availability of Local Foods at Menus of Food and Beverage Businesses and Accommodation Businesses: A Research in Adana and Mersin Regions)
Oya YILDIRIM, Oya Berkay KARACA, A. Celil ÇAKICI
Pages 376-398
DOI: 10.21325/jotags.2018.315
Abstract Full Text

Research Paper
A Study on the Role of Food and Beverage Service Quality in the Preference of Air Transport Companies
Mehmet SARIOĞLAN, Fadime YABACI
Pages 399-418
DOI: 10.21325/jotags.2018.316
Abstract Full Text

Research Paper
Aşçıların Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Bireysel İnovasyon Algısı İlişkisi
(Five Factor Personality Traits and Perception of Individual Innovation Relationship)
Seydi Ahmet ÇETİN, Bayram ŞAHİN
Pages 419-447
DOI: 10.21325/jotags.2018.317
Abstract Full Text

Research Paper
Evaluation of Products in Menus in Terms of Nutritional Facts: Eskişehir Sample
Osman GÜLDEMİR, Önder YAYLA, Sibel ÖNÇEL
Pages 448-462
DOI: 10.21325/jotags.2018.318
Abstract Full Text

Research Paper
Turistlerin Yerel Yemek Tüketimindeki Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi
(Investigation of the Motivational Factors of Local Food Consumption by Tourists)
Sadık SERÇEK
Pages 463-481
DOI: 10.21325/jotags.2018.319
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tür İsimleri: Teori ve Uygulamadaki Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma
(Type Names in Food and Beverage Business: A Research on the Differences in Theory and Practice)
Ümit ÇARBUĞA, Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Şefik Okan MERCAN, Ferah ÖZKÖK
Pages 482-495
DOI: 10.21325/jotags.2018.320
Abstract Full Text

Research Paper
Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücünün Artırılmasında Stratejik Destinasyon Yönetimi: Çeşme Alaçatı Destinasyonu Üzerine Bir Uygulama
(Strategic Destination Management for the Improvement of Tourism Destination Competitiveness: An Application on Çeşme Alaçatı Destination)
Ediz GÜRİPEK, Öcal USTA
Pages 496-523
DOI: 10.21325/jotags.2018.321
Abstract Full Text

Research Paper
An Analysis of Social Media Use Regarding Foodways by University Students: The Case of Sakarya University
Kübra Sultan YÜZÜNCÜYIL
Pages 524-551
DOI: 10.21325/jotags.2018.322
Abstract Full Text

Research Paper
İç Turizmde Demografik Değişkenlere Göre Tatil Tercihlerinin İncelenmesi: Yerel Halk Üzerine Bir Araştırma
(Investigation of Holiday Preferences According to Demographic Variables in Domestic Tourism: A Research on Residents)
Muammer BEZİRGAN
Pages 552-567
DOI: 10.21325/jotags.2018.323
Abstract Full Text

Research Paper
Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı
(Perception of Slow Food Movement by Indigenous Tourists-‘Academicians’) Gizem ÖZGÜREL, Cevdet AVCIKURT
Pages 568-587
DOI: 10.21325/jotags.2018.324
Abstract Full Text

Research Paper
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Taşıyıcısı Olarak Geleneksel El Sanatları: Gönen İlçesinin Yaşayan Mirası
(Traditional Handicrafts as a Carrier of Intangible Cultural Heritage: The Living Heritage of Gönen District)
Özlem ÖZBEK, Samet ÇEVİK
Pages 588-603
DOI: 10.21325/jotags.2018.325
Abstract Full Text

Research Paper
Bilecik’in Turizm Destinasyonu Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Yerel Paydaş Analizi
(Local Stakeholder Analysis For Evaluating Bilecik as a Tourism Destination)
Ahmet VATAN
Pages 604-625
DOI: 10.21325/jotags.2018.326
Abstract Full Text

Research Paper
The Effect of Restaurant’s Physical Environment on Perceived Value, Customer Satisfaction and Loyalty: Case of Istanbul
Serap ÖZDEMİR-GÜZEL, Mithat Zeki DİNÇER
Pages 626-643
DOI: 10.21325/jotags.2018.327
Abstract Full Text

Research Paper
Investigation of Academic Staff in Gastronomy in Terms of Their Satisfaction Level and Adverse Experience

Adem ARMAN, Özkan ERDEM , Tuba Şahin ÖREN
Pages 644-661
DOI: 10.21325/jotags.2018.328
Abstract Full Text

Research Paper
Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Yerel Yiyecekleri Tüketme Niyeti Üzerine Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Bir Araştırma
(Within the Scope of Planned Behavior Theory A Research on the Consumption Intention of Local Foods of Foreign Tourists Coming to Turkey)
Kurban ÜNLÜÖNEN, Alper IŞIN
Pages 662-689
DOI: 10.21325/jotags.2018.329
Abstract Full Text

Research Paper
Benlik Saygısı ile Turizm Yönelimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Study of Analyze of Relation with Self-Esteem and Tourism Tendency)
Yüksel ÖZTÜRK, Niyazi Doğa ERZİN
Pages 690-713
DOI: 10.21325/jotags.2018.330
Abstract Full Text

Research Paper
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin “Helal” Konseptli Otellerde Çalışma Deneyimi
(Work Experience of Tourism Students At “Halal” Hotels)
Nisan YOZUKMAZ, Burhan KILIÇ, Funda ÖN ESEN
Pages 714-732
DOI: 10.21325/jotags.2018.331
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmesi İşgörenlerinin Kurumsallaşma Algılarının Belirlenmesi ve İşletme Özelliklerine Göre Farklılaşmasının Analizi
(Determining the Institutionalization Perceptions of Hotel Employees and Analysis of Differentiation By Business Properties)
Serkan AYLAN, Hakan KOÇ
Pages 733-753
DOI: 10.21325/jotags.2018.332
Abstract Full Text

Research Paper
İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
(Effects of Organizational Justice Perceptions of Employees on the Intention to Leave)
Rana ALLAHYARI SANI, Ercan YAVUZ
Pages 754-778
DOI: 10.21325/jotags.2018.333
Abstract Full Text

Research Paper
Kişilik Tiplerinin Gıda Tercihlerine Etkisi
(Effect of Personality Traits on Food Preference)
Arzu KILIÇLAR, Ayşe ŞAHİN, Gizem Sultan SARIKAYA, İsmail BOZKURT
Pages 779-811
DOI: 10.21325/jotags.2018.334
Abstract Full Text

Research Paper
Türk Mutfağının Korunmasında Yerel Yiyecek Kullanımının Şeflerin Algıları Kapsamında İncelenmesi
(Investigation of Local Food Use in Protection of Turkish Cuisine within the Scope of Perceptions of Chefs)
Mustafa İnanç KAPUCUOĞLU, Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Pages 812-832
DOI: 10.21325/jotags.2018.335
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kurumsallaşma Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on Institutionalization Practices of Food and Beverage Establishments)
M. Murat KIZANLIKLI
Pages 833-851
DOI: 10.21325/jotags.2018.336
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Sürdürülebilir Gastronomi Çerçevesinde Edremit Körfezi Yöresel Mutfakları
(Edremit Gulf Regional Cuisine in Sustainable within the Framework of Gastronomy)
Gül YILMAZ, Sinem AKMAN
Pages 852-872
DOI: 10.21325/jotags.2018.337
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017
(Evaluation of Gastronomy Proceeding Papers: The Case of Tourism Congresses 2013-2017)
Mehmet BOYRAZ, Mustafa SANDIKÇI
Pages 873-889
DOI: 10.21325/jotags.2018.338
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Geçmişten Günümüze Farklı Bir Lezzet: Hatay Ceviz Reçeli (Tatlısı)
(From Past To Present A Different Taste: Walnut Jam-Dessert)
Fikret GÖKÇE, Halil SUNAR, Duygu BABAT, Hasan GÖKÇE
Pages 890-899
DOI: 10.21325/jotags.2018.339
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Menü Tasarımının Yemek Seçim Kararına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Effect of Menu Design on Food Selection Decision)
Esra ŞAHİN, İrfan YAZICIOĞLU
Pages 900-913
DOI: 10.21325/jotags.2018.340
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Dünyada Marka Değeri En Yüksek Restoran Zincirlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Corporate Social Responsibility Activities of the Most Valuable Branded Restaurant Chains in the World)
Erdinç KARADENİZ, Sema Nur ÜNLÜBULDUK
Pages 914-932
DOI: 10.21325/jotags.2018.341
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Turizm Tanıtımında Gastronomik Değer Vurgusu: Unesco Gastronomi Şehirleri Örneği
(Gastronomic Value Emphasis in Tourism Promotion: The Example of Unesco Gastronomy Cities)
Uğur AKDU, Serap AKDU
Pages 933-952
DOI: 10.21325/jotags.2018.342
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Turizmde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (eWOM) ve Alanya’daki Restoran Yorumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(Electronic Word-of-Mouth (eWOM) in Tourism and a Research on the Evaluation of Restaurant Reviews in Alanya)
Serpil KOCAMAN
Pages 953-973
DOI: 10.21325/jotags.2018.343
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Gecekondu Turizmi: Bir Çözüm Mü? Yoksa Bir Problem Mi?
(Slum Tourism: Is it a Solution or a Problem?)
Savaş YILDIZ, Zafer YILDIZ
Pages 974-992
DOI: 10.21325/jotags.2018.344
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Kalkınma Kuramları ve Turizmin Gelişimi
(Development Theories and Tourism Development)
Dönüş ÇİÇEK, Yaşar SARI
Pages 993-1015
DOI: 10.21325/jotags.2018.345
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Alternatif Bir Turizm Rotası: Kurtalan Ekspresi
(An Alternative Tourism Route: Kurtalan Express)
Adnan ALKAN
Pages 1016-1038
DOI: 10.21325/jotags.2018.346
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Küresel Bir Sorun “Gıda Atıkları”: Otel İşletmelerindeki Boyutları
(A Global Problem “Food Waste”: Food Waste Generators in Hotel Industry)
Songül KILINÇ ŞAHİN, Aydan BEKAR
Pages 1039-1061
DOI: 10.21325/jotags.2018.347
Abstract Full Text

Research Paper
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin ‘Mutfak Uygulamaları’ Dersine Yönelik Tutumları
(Attitudes of Students Receiving Education at Food and Beverage Services Departments of Anatolian Vocational and Technical High School Towards to Lesson of ‘Cuisine Practices’)
Rabiha BÖLÜKBAŞ, Yasin BOYLU
Pages 1062-1075
DOI: 10.21325/jotags.2018.348
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …