2018, VOL 6, SPECIAL ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board

Aşçılık Kültürünün Festival Turizmi Kapsamında Kullanılması: Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali
(Use of Culinary Culture in Festival Tourism: Mengen International Culinary and Tourism Festival)

Pages 3-13

Alper KURNAZ, Erhan İŞLEK
DOI: 10.21325/jotags.2018.234
Abstract Full Text

Otel İşletmelerinde Vejeteryan Gıdalara Yönelik Tutum ve Uygulamalar
(Attitudes and Practices Towards Vegetarian Foods in Hotels)

Pages 14-25
Aylin NALÇACI İKİZ, Ali SOLUNOĞLU
 
DOI: 10.21325/jotags.2018.235
Abstract Full Text

Uzayda Beslenme ve Gelişim Süreci Üzerine Teorik Bir Değerlendirme
(A Theoretical Evaluation on the Process of Nutrition and Development in Space)

Pages 26-38

Bilal DEVECİ, Bahar DEVECİ
DOI: 10.21325/jotags.2018.236
Abstract Full Text

Ev Dışı Et Tüketimi
(Meat Consumption Away From Home)

Pages 39-52

Tufan SÜREN, Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER
DOI: 10.21325/jotags.2018.237
Abstract Full Text

Moleküler Mutfak Tekniklerinden Kapsülleştirme: Standart Reçete Örnekleri
(Encapsulation from Molecular Kitchen Techniques: Standard Recipes Examples)

Pages 53-72

Fügen DURLU ÖZKAYA, Kübra ÖZEL
DOI: 10.21325/jotags.2018.238
Abstract Full Text

Ankara’da Gastronomi Turizminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
(Evaluation of Gastronomy Tourism in Ankara: A Qualitative Research)
Pages 73-87
Muharrem TUNA, Başak ÖZYURT
DOI: 10.21325/jotags.2018.239
Abstract Full Text

Moleküler Mutfakta Standart Reçetelerin Geliştirilmesi
(Development of Standard Prescriptions in Molecular Kitchen)

Pages 88-94

Mustafa AKSOY, Gülistan SEZGİ
DOI: 10.21325/jotags.2018.240
Abstract Full Text

Restoran Şeflerinin Menü Geliştirme ve Ürün Tedarik Süreçleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: The World 50 Best Restaurants List Örneği
(Evaluation of the Restoran Chef’s Views about Menu Development and Product Processing Processes: Sample of the World 50 Best Restaurants List)

Pages 95-100

Osman ÇAVUŞ, Serkan ŞENGÜL, Fügen DURLU ÖZKAYA
DOI: 10.21325/jotags.2018.241
Abstract Full Text

Adölesanlarda Kafein Tüketimi
(Caffeine Consumption in Adolescents)

Pages 111-124

Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Nurcan KURT
DOI: 10.21325/jotags.2018.242
Abstract Full Text

Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir Araştırma
(Isparta Culinary Culture from the Past to the Present: A Qualitative Research)

Pages 125-142

Murat ÇUHADAR, M. Anıl KÜÇÜKYAMAN, M. Ayberk ŞAŞMAZ
DOI: 10.21325/jotags.2018.243
Abstract Full Text

Turist Rehberlerinin Turlarda Gastronomiyi Kullanmaları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Usage of Gastronomy by Tourist Guides in Tours)

Pages 143-153

Bayram AKAY, Berkant ÖZÖĞÜTÇÜ  
DOI: 10.21325/jotags.2018.244
Abstract Full Text

Moleküler Probiyotik Dondurma
(Molecular Probiotic Ice Cream)

Pages 154-168

Berrin ONURLAR, Fügen DURLU ÖZKAYA

DOI: 10.21325/jotags.2018.245
Abstract Full Text

Vanilya ve Vanilin ile İlgili Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(Determination of the Knowledge Level of Vanilla and Vanillin: An Investigation on Gastronomy and Culinary Arts Pupils)
Pages 169-177

Bilal DEVECİ, Bahar DEVECİ
DOI: 10.21325/jotags.2018.246
Abstract Full Text

Restoranlarda Tablet Mönü Kullanımının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Tablet Menu Usage in Restaurants on Revisit Intention)

Pages 178-196
Çağrı SÜRÜCÜ, Mustafa ÜLKER, Azize HASSAN
DOI: 10.21325/jotags.2018.247
Abstract Full Text

Gastronomide Bazı Bitki ve Baharatların Ekstraktelerinin Balık Köfteleri Kalitesi Üzerine Etkileri
(Effects of Some Plant and Spice Extracts on the Quality of Fish Balls in Gastronomy)

Pages 197-210
Esra BALIKÇI, Galip AKIN, Emre YAVUZER
DOI: 10.21325/jotags.2018.248
Abstract Full Text

Ulubey (Uşak) Yöresel Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
(Ulubey (Uşak) Regional Meals Assessed to Gastronomy Tourism)

Pages 211-224
Ozan ÇATIR, Eşref AY
DOI: 10.21325/jotags.2018.249
Abstract Full Text

Mutfak Şeflerinin Yöresel Mantarları Tanıma ve Kullanım Durumlarına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma
(An Exploratory Research on the Local Mushrooms Recognition and Use Status of the Chefs)

Pages 225-239
Özkan ERDEM, Fuat BAYRAM, Berker ÇİFTÇİ, Ali Kemal KEMER
DOI: 10.21325/jotags.2018.250
Abstract Full Text

Destinasyonların Sahip Olduğu Gastronomi Kimliğine Bir Bakış; Manisa Örneği
(An Overwiev to the Gastronomy Identity of Destinations; Manisa Sample)

Pages 240-249

Ceyhun AKYOL
DOI: 10.21325/jotags.2018.251
Abstract Full Text

Otel Yöneticilerinin Gastronomi Turizmi Algılarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Gastronomy Tourism Perspectives of Hotel Managers)

Pages 250-262

Elif DEMİRBİLEK, Serkan ŞENGÜL, Aylin AKOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2018.252
Abstract Full Text

Anadolu’da Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Rotası
(Olive and Olive Oil Food Routes in Anatolia)

Pages 263-274

Fügen DURLU ÖZKAYA, Mücahit Taha ÖZKAYA, Renan TUNALIOĞLU, Rüya BAYAR, Esra TUNALIOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2018.253
Abstract Full Text

Anadolu’nun Gizemli İmparatorluğu Hititlerde Beslenme ve Mutfak Kültürü
(The Nutrition and Culinary Culture in the Mysterious Empire of Anatolian Hittites)

Pages 275-284

Galip AKIN, Esra BALIKÇI
DOI: 10.21325/jotags.2018.254
Abstract Full Text

Unutulmaya Yüz Tutmuş Mutfak Kültürleri: Çakırözü Köyü Örneği
(Cuisine Cultures Sunk into Oblivion: Example of Çakırözü Village)

Pages 285-297

Hasan Hüseyin ÇAKICI, Ebru ZENCİR
DOI: 10.21325/jotags.2018.255
Abstract Full Text

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobbing Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ankara Örneği
(The Impact of Mobbing Applications on Organizational Commitment in the Food and Beverage Operations: The Case of Ankara)

Pages 298-311

Kardelen ALPASLAN, Aydoğan AYDOĞDU
DOI: 10.21325/jotags.2018.256
Abstract Full Text

Uluslararası Öğrencilerin Beslenme Durumu ve Kayseri Beslenme Kültürüne Oryantasyonu
(Nutritional Status of International Students and Their Orientation to Nutrition Culture of Kayseri)

Pages 312-322

Meltem SOYLU
DOI: 10.21325/jotags.2018.257
Abstract Full Text

Yönetim Fonksiyonları Çerçevesinde Menü Yönetiminin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Menu Management in the Framework of Management Functions)

Pages 323-341

Menekşe CÖMERT, Gizem KELEŞ
DOI: 10.21325/jotags.2018.258
Abstract Full Text

Ortaöğretim Turizm Eğitimi Kapsamında Yiyecek ve İçecek Beceri Eğitimi Sürecinde Koordinatör Öğretmenin Sorunları
(Problems of Coordinator Teacher During Food and Beverage Skill Training in the Context of Secondary Tourism Education)

Pages 342-358

Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ, Osman ÇİFÇİ
DOI: 10.21325/jotags.2018.259
Abstract Full Text

Korku Çekiciliğinin Gıda Korkusu Üzerine Etkisi
(The Impact of Fear Appeals on the Fear of Food)

Pages 359-369

Elif Zeynep ÖZER, Mustafa AKSOY
DOI: 10.21325/jotags.2018.260
Abstract Full Text

İş Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı: Kadın Aşçılar Örneği
(Sex Discrimination in Professional Life: Example of Female Cooks)

Pages 370-383

Muhabbet ÇELİK, Semra AKAR ŞAHİNGÖZ
DOI: 10.21325/jotags.2018.261
Abstract Full Text

Hatay’ın Unesco Gastronomi Şehri Olması İle İlgili Yerel Restoran İşletmelerinin Farkındalığının Değerlendirilmesi
(Assessing the Awareness of Local Businesses about Hatay’s UNESCO Gastronomy City Title)

Pages 384-393
Hülya TAŞTAN, Nurhayat İFLAZOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2018.262
Abstract Full Text

Yöresel Gastronomik Değerlerin Ürüne Dönüşme Düzeyi: Antalya İl Merkezi Restoran Menüleri Üzerine Bir İnceleme
(The Conversion Level of Local Gastronomic Values to Product: A Review on Restaurant Menus in Antalya City Center)

Pages 394-410

Olcay KILINÇ, Uğur KILINÇ
DOI: 10.21325/jotags.2018.263
Abstract Full Text

Türkiye’deki Gurmelerin Instagram Hesaplarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
(Examining the Content Analysis of Gourmets’ Instagram Accounts in Turkey)

Pages 411-436

Onur ÇELEN, Muharrem TUNA
DOI: 10.21325/jotags.2018.264
Abstract Full Text

Restoran İşletmelerinde Müşteri Şikâyet Davranışlarının Analizi: Ankara İlinde Bir Araştırma
(Analysis of Customer Complaint Behaviors in Restaurant Establishments: A Research in Ankara Province)

Pages 437-450
Cenk Murat KOÇOĞLU, Şule KIYCI
DOI: 10.21325/jotags.2018.265
Abstract Full Text

Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menü Planlamasında Kütahya’nın Yöresel Yemeklerinin Yeri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Place of Kütahya’s Local Foods in the Menu Planning of Food and Beverage Businesses)

Pages 451-459

Uğur CEYLAN, Ömer Zafer GÜVEN
DOI: 10.21325/jotags.2018.266
Abstract Full Text

Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihinde Sosyal Medyanın Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
(The Impact of Social Media on the Preference of Food and Beverage Business for University Students in Tourism Education Field: The Case of Süleyman Demirel University)

Pages 460-472

Murat ÇUHADAR, Ayberk ŞAŞMAZ, M. Anıl KÜÇÜKYAMAN
DOI: 10.21325/jotags.2018.267
Abstract Full Text

5s Tekniği: Restoran İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi
(5s Technique: A Model Suggestion For Restaurants)

Pages 473-484

Kenan SAKALLI, Ozan ÇATIR  
DOI: 10.21325/jotags.2018.268
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …