2019, VOL 7, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Research Paper
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pygmalion ve Golem Etkisinin İşgörenlerin Davranışsal Uyumu Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Pygmalion and Golem Effect in Terms of Behavioral Adaptation of Employees at Food-Beverage Enterprises)
Selin MANAV, Özlem KÖROĞLU
Pages 3-24
DOI: 10.21325/jotags.2019.351
Abstract Full Text

Research Paper
Ekolojik Tarım Turizm Faaliyetlerine Katılan Ziyaretçilerin Ekolojik Çiftliklere Yönelik Beklenti ve Algılarının Tespit Edilmesi
(Identification the Expectations and Perpection of Visitors Who Participate in Ecological Agriculture Tourism Activities)
Özlem KÖROĞLU, Cemali BUZLUKÇU, Hasret ULUSOY YILDIRIM, Musa OFLAZ
Pages 25-45
DOI: 10.21325/jotags.2019.352
Abstract Full Text

Research Paper
Hizmetiçi Eğitimin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(The Effect of Service Training on Organizational Identification and Intention to Leave: A Case Study on Five Star Hotels in Antalya)
Çiğdem OKŞİT, Gonca KILIÇ
Pages 46-70
DOI: 10.21325/jotags.2019.353
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek İçecek Sektörü Çalışanlarının Algıladıkları Ödül Tatmininin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Ödüllendirmenin Aracılık Rolü
(The Effect of Satisfaction with Rewards on Employees’ Job Satisfaction in Food and Beverage Industry: The Mediating Role of Psychological Rewards)
Onur ÇAKIR, Aykut AYBAŞ
Pages 71-84
DOI: 10.21325/jotags.2019.354
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Menü Analizi ve Tüketicilerin Menü Beklentileri: Sakarya Örneği
(Menu Analysis of Food and Beverage Companies and Menu Expectations of Consumers: The Case of Sakarya)
Mehmet SARIIŞIK, Merve IŞKIN, Ümit ŞENGEL
Pages 85-100
DOI: 10.21325/jotags.2019.355
Abstract Full Text

Research Paper
Fast Food Restoran Müşterilerinin Marka Deneyimi Algısının Davranışsal Niyetlerine Etkisi
(The Effect of Fast Food Restaurant Customers on the Behavioral Intelligence of the Perception of Brand Experience)
Nilgün KARAMAN, Özlem KÖROĞLU
Pages 101-131
DOI: 10.21325/jotags.2019.356
Abstract Full Text

Research Paper
Festival Çevre Atmosferi, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Bağlılığı: Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali Örneği
(Festivalscapes, Visitors Satisfaction and Loyalty: An Example of Ulubey Canyon, Culture and Tourism Festival)
Ozan ÇATIR, Ali ŞİMŞEK
Pages 132-154
DOI: 10.21325/jotags.2019.357
Abstract Full Text

Research Paper
Determination of Airline Preferences of Turkish Citizens Residing Abroad in the Context of Ethnocentrism
Cenk Murat KOÇOĞLU
Pages 155-168
DOI: 10.21325/jotags.2019.349
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek İçecek Müdürlerinin Kariyer Basamakları
(Career Paths of Food and Beverage Managers)
Ramazan EREN
Pages 169-184
DOI: 10.21325/jotags.2019.358
Abstract Full Text

Research Paper
Festival Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algılarını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Adana Şalgam ve Kebap Festivali Örneği
(Determining the Factors that Form Perceptions of the Destination Image of Festival Participants: The case of Adana Şalgam and Kebap Festival)
Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ
Pages 185-204
DOI: 10.21325/jotags.2019.359
Abstract Full Text

Research Paper
Çevre Bilinçli Tüketici Davranışının Yeşil Otel Tercih Etme Niyeti Üzerindeki Rolü
(The Role of Environmentally Conscious Consumer Behavior on the Intention to Choose the Green Hotel)
Ayşe SÜNNETÇİOĞL, Hacı Mehmet YILDIRIM, Lütfi ATAY
Pages 205-224
DOI: 10.21325/jotags.2019.360
Abstract Full Text

Research Paper
Adölesan Dönem Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
(Evaluation of Dietary Habits and Nutritional Status in Adolescence Period School Children)
Cansev MEŞE YAVUZ, Başak KOCA ÖZER
Pages 225-243
DOI: 10.21325/jotags.2019.361
Abstract Full Text

Research Paper
Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü
(The Mediating Affect of Organizational Citizenship Behavior on the Relationship between Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Intention)
Fatma Burcu ERDOĞDU, Alptekin SÖKMEN
Pages 244-264
DOI: 10.21325/jotags.2019.362
Abstract Full Text

Research Paper
Çalışanlarda Öznel İyi Olma Halinin Algılanan İstihdam Edilebilirlik ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Relationship of Perceived Employability and Turnover Intention with Employees’ Subjective Well-Being: A Case Study of Hospitality Industry)
Handan ÖZÇELİK BOZKURT, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
Pages 265-285
DOI: 10.21325/jotags.2019.363
Abstract Full Text

Research Paper
Şehir Hakkı ve Turizm: İstanbul Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(Right to the City and Tourism: An Empirical Study on İstanbul)
Kaplan UĞURLU, Erencan ÇEKİÇ
Pages 286-309
DOI: 10.21325/jotags.2019.350
Abstract Full Text

Research Paper
The Relationship among Altruism, Affective Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Intention: A Research on Boundary Spanning Positions in Hotel Enterprises
Edip Sebahattin METE
Pages 310-327
DOI: 10.21325/jotags.2019.364
Abstract Full Text

Research Paper
Erzincan Yöresel Mutfak Kültürü Unsuru Olan Tarhananın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Tarhana, a Regional Cuisine Culture Element of Erzincan, from the Perspective of Gastronomy Tourism)
Fatma BAŞAR, Necibe ŞEN, Yener SİLAHŞÖR, Burak BAŞAR
Pages 328-339
DOI: 10.21325/jotags.2019.365
Abstract Full Text

Research Paper
Turistlerin Destinasyon Kişiliği ve Kalite Algılarının Tekrar Gelme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: İspanya/Endülüs Bölgesi’nde Bir Araştırma
(The Effects of Tourist’s Destination Personality and Quality Perceptions on the Revisit Intentions: A Research in Spain/Andalusian Region)
Sedat ÇELİK, Emrah ÖZTÜRK, Erhan COŞKUN
Pages 340-357
DOI: 10.21325/jotags.2019.366
Abstract Full Text

Research Paper
Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında Değerlendirilmesi
(Analysis on the Use of Products with Geographical Indication as a Promotion Factor in the Case of Local Foods)
Gencay SAATCI
Pages 358-374
DOI: 10.21325/jotags.2019.367
Abstract Full Text

Research Paper
Satınalma Departman Sorumlularının Yiyecek-İçecek Tedarikçileriyle Olan İlişkilerinin İncelenmesi: Türkiye’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Determining Hotel Purchasing Managers Relationships with the Food & Beverage Suppliers: A Study on Five Star Hotel Businesses in Turkey)
Hande UYAR OĞUZ, Seyit Ahmet SOLMAZ
Pages 375-396
DOI: 10.21325/jotags.2019.368
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Yöneticilerinde Algıladıkları Liderlik Davranışı ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki
(Relationship Between the Food & Beverage Employees’ Perceived Leadership Behavior of Their Managers and Their Intention to Quit the Job)
Hasan CİNNİOĞLU, Lütfi ATAY, Oğuz DİKER
Pages 397-414
DOI: 10.21325/jotags.2019.369
Abstract Full Text

Research Paper
Perceived Work Stress Factors: A Study on Tour Guides
Nermin AYAZ, Cengiz DEMİR
Pages 415-427
DOI: 10.21325/jotags.2019.370
Abstract Full Text

Research Paper
Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinde İşbirliği ve İletişimin Tedarikçilere Duyulan Güven ve Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma
(Effects of Cooperation and Communication in Buyer-Supplier Relations on Trust and Commitment to Suppliers: A Research on 4 and 5 Star Hotels in Istanbul)
Seyit Ahmet SOLMAZ
Pages 428-449
DOI: 10.21325/jotags.2019.371
Abstract Full Text

Research Paper
Yazılı Medyada Türk Mutfağı
(Turkish Cuisine in Press)
Hakan YILMAZ, Hasan Hüseyin ÇAKICI
Pages 450-462
DOI: 10.21325/jotags.2019.372
Abstract Full Text

Research Paper
Erzurum ile Özdeleşmiş Bir Lezzet: Oltu Cağ Kebabı
(A Taste which is Identical with Erzurum; Cağ Kebab of Oltu)
Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Erkan DENK
Pages 463-481
DOI: 10.21325/jotags.2019.373
Abstract Full Text

Research Paper
Çiftlik Turizmi Faaliyetlerinin Geleneksel Mutfak Kültürü Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Farm Tourism Activities on Traditional Culinary Culture Sustainability)
Elmas Ceren SAVGIN, Burhanettin ZENGİN
Pages 484-504
DOI: 10.21325/jotags.2019.374
Abstract Full Text

Research Paper
İstanbul’daki Çin Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların ve E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
(Evaluation of E-Complaints and Comments on Chinese Resaurants in Istanmbul)
Salim İBİŞ, Özgür KIZILDEMİR, Serdar ÇÖP
Pages 505-521
DOI: 10.21325/jotags.2019.375
Abstract Full Text

Research Paper
Tourism Students’ Perceptions of Tourism Industry: The Case of Selçuk University Faculty of Tourism
Alper ATEŞ, Halil SUNAR, Ceyhun Çağlar KILINÇ, Gülsün YILDIRIM
Pages 522-534
DOI: 10.21325/jotags.2019.376
Abstract Full Text

Research Paper
Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Tutum ve Bilgi Düzeyi: Kastamonu İçin Çıkarımsal Bir Analiz
(The Attitude and Level of Knowlegde of the Households Towards Gastronomy Tourism: An Inferential Analysis for Kastamonu)
Sedat ÖNER, Aydoğan AYDOĞDU
Pages 535-560
DOI: 10.21325/jotags.2019.377
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Güven ve Örgütsel Stres İlişkisi
(Organizational Trust and Organizational Stress Relations of Employees Working in the Department of Food and Beverage Services)
Beyza OKUR, Mustafa Çağatay ASLAN, Ümit SORMAZ, Ayşe Büşra MADENCİ
Pages 561-573
DOI: 10.21325/jotags.2019.378
Abstract Full Text

Research Paper
İş-Aile ve Aile-İş Çatışması: Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma
(Work-Family and Family-Work Conflict: A Research on University Personel)
Çiğdem ÖZKAN
Pages 574-596
DOI: 10.21325/jotags.2019.379
Abstract Full Text

Research Paper
Turizm Öğrencilerinin Bağlanma Biçimleri: Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Değerlendirme
(Attachment Styles of Tourism Students: An Evaluation for Tourism Education at Undergraduate Level)
Esin YÜCEL, Funda ODUNCUOĞLU
Pages 597-614
DOI: 10.21325/jotags.2019.380
Abstract Full Text

Research Paper
Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili
(Bibliometric Profile of Graduated Thesis in the Destination Area)
Birgül AYDIN, Emre Ozan AKSÖZ
Pages 615-636
DOI: 10.21325/jotags.2019.381
Abstract Full Text

Research Paper
Hand Hygiene Experiences of Gastronomy and Culinary Arts Students: The Case of Anadolu University
Pınar ŞENEL, Sibel ÖNÇEL
Pages 637-646
DOI: 10.21325/jotags.2019.382
Abstract Full Text

Review Article
Afyonkarahisar Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Cuisine Culture of Afyonkarahisar)
Özgür KIZILDEMİR
Pages 647-663
DOI: 10.21325/jotags.2019.383
Abstract Full Text

Review Article
Çiğ Beslenme (Raw Food) Akımında Çimlendirilmiş Hububat ve Baklagillerin Önemi
(Importance of Germinated Cereals and Legumes in Raw Food Diet)
Beyza OKUR, Ayşe Büşra MADENCİ
Pages 664-675
DOI: 10.21325/jotags.2019.384
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Turistik Destinasyonlarda Rekreasyonel Etkinliklerin Hizmet Kalitesi Ölçümü: Kavramsal Bir İnceleme
(Measurement of Service Quality of Recreational Activities in Touristic Destinations: A Conceptual Review)
Özgür YAYLA, Ali YAYLI
Pages 676-687
DOI: 10.21325/jotags.2019.385
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …