2019, VOL 7, ISSUE 2

Cover ContentsEditorial Board

Research Paper
Gastronomy Scholars’ Perspectives towards the Gastronomy Term: A Metaphorical Analysis
Faruk SEYİTOĞLU
Pages 688-699
DOI: 10.21325/jotags.2019.386
Abstract Full Text

Research Paper
Influence of Physical Environment on Customer Satisfaction and Loyalty in Upscale Restaurants
Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
Pages 700-716
DOI: 10.21325/jotags.2019.387
Abstract Full Text

Research Paper
Destination Image and Relationship: The Moderating Role of Local Cuisine Experience
Ezgi ERKMEN, Zehra DİLİSTAN SHİPMAN
Pages 717-730
DOI: 10.21325/jotags.2019.388
Abstract Full Text

Research Paper
Yemek Kültürünün Sürdürülebilirliğini Kadınların Demografik Özellikleri Etkiliyor Mu?
(Does the Demographic Characteristics of Women Effect the Sustainability of Food Culture?)
Çetin AKKUŞ
Pages 731-750
DOI: 10.21325/jotags.2019.389
Abstract Full Text

Research Paper
Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Analizi: Hatay Restoran Ziyaretçileri Üzerine Bir Uygulama
(Analysis of Local Food Consumption Motivations: An Application on Hatay Restaurant Visitors)
Beril DÖNMEZ, Hülya TAŞTAN, Aykut Göktuğ SOYLU, Adem YETİM
Pages 751-771
DOI: 10.21325/jotags.2019.390
Abstract Full Text

Research Paper
Yetişkin Bireylerde Gıda Neofobi Düzeyinin Belirlenmesi
(Determination of Food Neophobia Level in Adult Individuals)
Veli CEYLAN, Semra AKAR ŞAHİNGÖZ
Pages 772-784
DOI: 10.21325/jotags.2019.391
Abstract Full Text

Research Paper
Çocukla Yemeğe Çıkmak: Ailelerin Bakışlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma
(Eating Out with Children: A Qualitative Research on Family Perspectives)
Müjdat ERTÜRK
Pages 785-804
DOI: 10.21325/jotags.2019.392
Abstract Full Text

Research Paper
Coğrafi İşaret Alma Sürecinde, Avanos-Nevşehir Testi Kebabına ait Standart Reçetenin Oluşturulması
(Preparing Standard Recipe of Avanos-Nevşehir Pottery Kebab in the Process of Geographical Indication)
Ezgi DEMİR ÖZER, Mustafa Kadir ESEN
Pages 805-817
DOI: 10.21325/jotags.2019.393
Abstract Full Text

Research Paper
Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı’na Gelen Turistlerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı
(Geographical Indication Product Perception of Tourists Arriving in Kastamonu Ilgaz Mountain National Park)
Senem DUMAN, Canan TANRISEVER, Hüseyin PAMUKÇU
Pages 818-838
DOI: 10.21325/jotags.2019.394
Abstract Full Text

Research Paper
Sosyal Medyanın Tatil Tercihlerine Etkisi: Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Social Media on Holiday Preferences: A Research on Students of Kırklareli University Tourism Faculty)
İlke BAŞARANGİL
Pages 839-852
DOI: 10.21325/jotags.2019.395
Abstract Full Text

Research Paper
Empatik Eğilim ve Çatışma Çözme Davranışı İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Empathic Tendency and Conflict Resolution Behaviour: A Research on Tour Guide)
Arzu KILIÇ, Bayram ŞAHİN
Pages 853-884
DOI: 10.21325/jotags.2019.396
Abstract Full Text

Research Paper
The Effects of Job Satisfaction of Employees in Fast-Food Businesses on the Intention to Leave Job: The Case of Kırklareli
Oğuz TAŞPINAR, Ezgi TÜRKMEN
Pages 885-897
DOI: 10.21325/jotags.2019.397
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecekle İlgili Kişilik Özelliklerinin Lezzet Davranışına Etkisi
(The Impact of Food-Related Personality Traits on Taste Attitude)
A. Celil ÇAKICI, Erşan YILDIZ
Pages 898-917
DOI: 10.21325/jotags.2019.398
Abstract Full Text

Research Paper
McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi
(Investigation of Consumer Perceptions towards McDonald’s and Burger King with Social Network Analysis)
Zuhal ÇİLİNGİR ÜK, Seden DOĞAN
Pages 918-936
DOI: 10.21325/jotags.2019.399
Abstract Full Text

Research Paper
Türkiye’deki Glamping İşletmelerinin Web Site İçeriklerinin Analizi
(Analysis of Websites of Glamping Firms in Turkey)
Seher KONAK, Yunus ÖZHASAR
Pages 937-949
DOI: 10.21325/jotags.2019.400
Abstract Full Text

Research Paper
Kırıkkale Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on Eating and Drinking Culture of Kırıkkale and its Change)
Hüsne DEMİREL, Satı KARABİNA
Pages 950-967
DOI: 10.21325/jotags.2019.401
Abstract Full Text

Research Paper
TFEQ-R21 ile Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışlarının İncelenmesi
(Examination of Eating Behaviors of University Students With TFEQ-R21)
Aylin NALÇACI İKİZ
Pages 968-979
DOI: 10.21325/jotags.2019.402
Abstract Full Text

Research Paper
Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship between Organizational Identification, Organizational Commitment, and Job Satisfaction: A Research in Hotel Operations)
Alev SÖKMEN
Pages 980-990
DOI: 10.21325/jotags.2019.403
Abstract Full Text

Research Paper
Ev Pansiyonculuğunda Yaşanan Uygulama Sorunları: Amasra Örneği
(Application Problems in Guest House: Amasra Case)
Gökhan EMİR, Osman Avşar KURGUN
Pages 991-1011
DOI: 10.21325/jotags.2019.404
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek İçecek Bölümü Çalışanlarının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetlerine İlişkin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği
(Determination of Perception Levels of Employees of Food and Beverage Department Related to their Job Performance and Intention to Leave: Afyonkarahisar Case)
Erdal ÖZER
Pages 1012-1034
DOI: 10.21325/jotags.2019.405
Abstract Full Text

Research Paper
Determination of Antioxidant and Phenolic Content of Edible Plants
Hülya DEMİR, Gökhan BİÇİM
Pages 1035-1041
DOI: 10.21325/jotags.2019.406
Abstract Full Text

Research Paper
Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Mutfağında Çalışan Bulaşık Personeli Yöneticilerinin Mesleklerine İlişkin Algıları ve Mesleğin Profesyonelleşmesine Yönelik Bir Değerlendirme
(Perceptions of the Steward Staff Managers Working in Kitchen of Five Star Hotels to Their Professions and an Evaluation Towards Professionalization of the Occupation)
Ersin ARIKAN, Adem ARMAN, Sedat ŞAHİN
Pages 1042-1056
DOI: 10.21325/jotags.2019.407
Abstract Full Text

Research Paper
Otel Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İş Performansı Üzerine Etkisi: Sivas İlinde Bir Uygulama
(Effects of Organizational Citizenship Behaviors of Hotel Employees on Work Performance: A Case Study in Sivas Province)
Serkan NAKTİYOK
Pages 1057-1076
DOI: 10.21325/jotags.2019.408
Abstract Full Text

Research Paper
Yabancı Turistlerin İstanbul Sokak Yemeklerini Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma
(A Study on Foreign Tourists Evaluation of Istanbul Street Meals)
Özlem YILDIRIM, Aslı ALBAYRAK
Pages 1077-1092
DOI: 10.21325/jotags.2019.409
Abstract Full Text

Research Paper
Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma
(Marketing Strategies of Travel Agencies: A Research on Group A Travel Agencies in Ankara)
Emre Ozan AKSÖZ, Esin YÜCEL
Pages 1093-1107
DOI: 10.21325/jotags.2019.410
Abstract Full Text

Research Paper
Korgan (Ordu) Yöresinde Gıda Olarak Tüketilen Doğal Bazı Bitki Taksonlarına Ait Yöresel Tarifler ve Etnobotanik Özellikleri
(Local Recipes and Etnobotanical Properties of Natural Some Plant Taxa Consumed as Food in Korgan (Ordu) Region)
Asiye KARAEVLİ, Ayşe Gül SARIKAYA
Pages 1108-1123
DOI: 10.21325/jotags.2019.411
Abstract Full Text

Research Paper
Yiyecek – İçecek Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Mesleklerine Bakış Açıları
(Perceptions of Students’ in the Field of Food & Beverage Toward Their Professions)
Muhammed YILDIZ, Zeynep ASLAN
Pages 1124-1141
DOI: 10.21325/jotags.2019.412
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmelerinde Kırmızı Et Satın Alma ve Tedarik Sürecinin İncelenmesi
(Investigation on The Purchase and Supply Process of Red Meat in Hotel Operations)
Kemal BİRDİR, Cem Taner HİÇYAKMAZER
Pages 1142-1158
DOI: 10.21325/jotags.2019.413
Abstract Full Text

Research Paper
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Algılarının Kariyer Yapma Niyetlerine Etkisi
(The Effect of Sectoral Perceptions of Undergraduate Level Gastronomy and Culinary Arts Students on Their Career Intentions)
Necip ÖZDEMİR, Sibel ÖNÇEL
Pages 1159-1176
DOI: 10.21325/jotags.2019.414
Abstract Full Text

Research Paper
Turizm Motivasyonu Olarak Fotoğraf Çekme: Fotoğraf Amaçlı Seyahat Eden Bireyler Üzerine Bir İnceleme
(Photography as Tourism Motivation: An Investigation on Persons Traveling for Photography)
Çağkan GÜNER, Oğuz TÜRKAY
Pages 1177-1192
DOI: 10.21325/jotags.2019.415
Abstract Full Text

Research Paper
Tarım Turizmine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(The Bibliometric Analysis of Graduate Theses for Agricultural Tourism)
Süleyman AKKAŞOĞLU, Ceyhun AKYOL, Şevki ULAMA, Burhanettin ZENGİN
Pages 1193-1218
DOI: 10.21325/jotags.2019.416
Abstract Full Text

Research Paper
Dünya Kupası Organizasyonlarının Yatırımlar ve Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi: 2018 FIFA Dünya Kupası Örneği
(Evaluation of World Cup Organizations by Investments and Tourism Sector: Sample of 2018 FIFA World Cup)
Yusuf ACAR
Pages 1219-1235
DOI: 10.21325/jotags.2019.417
Abstract Full Text

Research Paper
Etnik Kültürel Mirasın Turizmde Değerlendirilmesi: Küçükköy Boşnak Göçmenleri Örneği
(Evaluation of Ethnic Cultural Heritage in Tourism: The Case of Küçükköy Bosnian Immigrants)
Kudret GÜL, Melike GÜL
Pages 1236-1251
DOI: 10.21325/jotags.2019.418
Abstract Full Text

Research Paper
Üçüncü Nesil Kahve Sunan İşletmelerde Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet İncelemesi; Algılanan Fiyatın Düzenleyicilik Rolü
(Service Quality, Customer Satisfaction and Behavioral Intention in Third Wave Coffees: Moderation Effect on the Perceived Price)
Üzeyir KEMENT
Pages 1252-1270
DOI: 10.21325/jotags.2019.419
Abstract Full Text

Research Paper
Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Kadın Girişimciliğin Rolü: Lavanta Kokulu Köy Örneği
(The Role of Woman Entrepreneurship in Reduction of Rural Poverty: A Case of Levander Smelling Village)
Fatmanur Kübra AYLAN, Hatice SARI GÖK, Simge ŞALVARCI
Pages 1271-1289
DOI: 10.21325/jotags.2019.420
Abstract Full Text

Research Paper
A Comparative Life Cycle Analysis of Two Mass Tourism Destinations in Turkey
Aynur GÜLENÇ BİRSEN, Yasin BİLİM
Pages 1290-1313
DOI: 10.21325/jotags.2019.421
Abstract Full Text

Research Paper
Yükseköğretim Kurumlarında Kapatılan Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma: Sinop Üniversitesi Örneği
(A Study on the Opinions of Students who Study at Shut Down Departments in Higher Education Institutions: Sinop University Example)
Ercan KARAÇAR, Olca SEZEN DOĞANCILI
Pages 1314-1327
DOI: 10.21325/jotags.2019.422
Abstract Full Text

Research Paper
Gastronomi Şehri “Gaziantep’te” Menü Planlama Uygulamalarına Güncel Bakış
(A Contemporary Outlook on Menu Planning Applications in the City of Gastronomy “Gaziantep”)
Aylin AKTAŞ ALAN, Belma SUNA
Pages 1328-1343
DOI: 10.21325/jotags.2019.423
Abstract Full Text

Research Paper
Roma İmparatorluğunda Fırın Organizasyonu ve Ekmek Üretimi: Pompei Ekmeği Örneği
(Organization of Bakery in the Roman Empire and Bread Production: Example of Pompei Bread)
Tulga ALBUSTANLIOĞLU
Pages 1344-1366
DOI: 10.21325/jotags.2019.424
Abstract Full Text

Research Paper
Sokak Satıcılarının Gözünden Sokak Lezzetleri: İzmir Örneği
(Street Foods From the Perspective of Sellers: İzmir Case)
Gülnur BAYRAKTAR, Ebru ZENCİR
Pages 1367-1382
DOI: 10.21325/jotags.2019.425
Abstract Full Text

Research Paper
Balıkesir Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on Eating and Drinking Culture of Balıkesir and its Change)
Hüsne DEMİREL, Hangül KARAKUŞ
Pages 1383-1404
DOI: 10.21325/jotags.2019.426
Abstract Full Text

Research Paper
Examining eWOM Reviews of the Hotel Enterprises on Tripadvisor: The Case of Usak Province
İlknur MAZAN, Ozan ÇATIR
Pages 1405-1413
DOI: 10.21325/jotags.2019.427
Abstract Full Text

Research Paper
Tourism Promises Expressed during Election Campaigns and the Relevant Actions Taken After the General Elections
Ayşe ERKMEN, Adnan AKIN, Aliye AKIN
Pages 1414-1436
DOI: 10.21325/jotags.2019.428
Abstract Full Text

Research Paper
Investigation of Teachers’ Participation in Leisure Activities and Life Satisfaction in Terms of Demographic Variables
H. Dilek SEVİN, Derya ŞAHİN
Pages 1437-1460
DOI: 10.21325/jotags.2019.429
Abstract Full Text

Research Paper
Tüketicilerin Restoranlarda Sağlıklı Beslenme Davranışlarının Belirlenmesi
(Determination of Customers’ Healthy Nutritional Behaviors in Restaurants)
Vahide ÇETİNKAYA, Göksel Kemal GİRGİN
Pages 1461-1487
DOI: 10.21325/jotags.2019.430
Abstract Full Text

Research Paper
Gaziantep Mutfağına Özgü Çorbalara İlişkin Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi
(Investigation of Customer Evaluations on Gaziantep Kitchen Specific Soups)
Hatice AKTÜRK, Nurten ÇEKAL
Pages 1488-1498
DOI: 10.21325/jotags.2019.431
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Osmanlı Mutfak Kültüründe Şerbetlerin Yeri ve Tüketimi
(The Place and Consumption of Sherbet in Ottoman Cuisine Culture)
Aybuke CEYHUN SEZGİN, Pınar DURMAZ
Pages 1499-1518
DOI: 10.21325/jotags.2019.432
Abstract Full Text

Conceptual Paper
Gastronomi ile Türk Halk Müziği İlişkisi Üzerine Betimsel Bir Araştırma
(A Descriptive Study on the Relationship between Gastronomy and Turkish Folk Music)
Mehmet KABACIK, Mustafa AKSOY
Pages 1519-1533
DOI: 10.21325/jotags.2019.433
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …