2019, VOL 7, ISSUE 3

Cover ContentsEditorial Board

Research Paper
The Relation between Motivation, Job Satisfaction and Task Performance: Kovach’s Ten Factor Model
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ, Banu Saadet ÜNSAL AKBIYIK
Pages 1534-1548
DOI: 10.21325/jotags.2019.434
Abstract Full Text

Research Paper
Manisa İlindeki Otel İşletmelerinde Otel Şeflerinin Menü Planlamasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Perspectives of Hotel Executives within the Province of Manisa towards Menu Planning)
Eda HAZARHUN, Yasemin KOÇAK
Pages 1549-1572
DOI: 10.21325/jotags.2019.435
Abstract Full Text

Research Paper
Alternatif Besin Kaynağı Olarak Çekirge: Nitel Bir Uygulama
(Grasshopper as an Alternative Food Source: A Qualitative Application)
Ramazan KARAMAN, Düriye BOZOK
Pages 1573-1587
DOI: 10.21325/jotags.2019.436
Abstract Full Text

Research Paper
Turistlerin Hediyelik Eşya Tercihleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Pamukkale Örneği
(Souvenir Preferences and the Factors Effecting Preferences of Tourists: Example of Pamukkale)
Ahmet ÇETİN, Nuray Selma ÖZDİPÇİNER, Seher CEYLAN, Fatoş Neslihan ARĞUN
Pages 1588-1605
DOI: 10.21325/jotags.2019.437
Abstract Full Text

Research Paper
Türkiye’de Kış Turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi Üzerine Bir Değerlendirme
(Winter Tourism in Turkey and a Review on Erciyes Ski Resort)
Ertan ÖZÇOBAN
Pages 1606-1625
DOI: 10.21325/jotags.2019.438
Abstract Full Text

Research Paper
Boş Zaman Motivasyonu ve Davranışsal Niyet İlişkisinde Boş Zaman Tatminin Aracılık Etkisi
(Mediating Effects of Leisure Satisfaction on the Relationship Between Leirsure Motivation and Behavioral Intention)
Muhammet Cenk BİRİNCİ, Evren GÜÇER
Pages 1626-1639
DOI: 10.21325/jotags.2019.439
Abstract Full Text

Research Paper
Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği
(The Elements that Managers Pay Attention to When Creating a Restaurant Atmosphere: A Research in Bursa)
Gencay SAATCI, Erdem TEMELOĞLU, Murat AKSU
Pages 1640-1655
DOI: 10.21325/jotags.2019.440
Abstract Full Text

Research Paper
Analysing the Extent of Awareness of Millennial Generation Regarding the Likely Effects of Food Additives
Işıl ÖZGEN, Manolya AKSATAN
Pages 1656-1668
DOI: 10.21325/jotags.2019.441
Abstract Full Text

Research Paper
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Akıllı Turizm Teknolojilerinin Olası Faydalarına Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Perceptions of the Managers of Accommodation Businesses for the Possible Benefits of Smart Tourism Technologies)
Kurtuluş KARAMUSTAFA, Mustafa YILMAZ
Pages 1669-1668
DOI: 10.21325/jotags.2019.442
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya Örneği
(Analysis of the Factors Affecitng Innovative Behaviors of Kitchen Chefs in Hotel Businesses: The Case of Antalya)
Mehmet Selman BAYINDIR, Mahmut DEMİR
Pages 1669-1710
DOI: 10.21325/jotags.2019.443
Abstract Full Text

Research Paper
Sakin Şehir ve Kırsal Turizm: Eğirdir İlçesi’nde Bir Araştırma
(Cittaslow and Rural Tourism: A Research in Eğirdir District)
Ali İNANIR, Abdullah USLU, Doğan ÇAPRAK
Pages 1711-17264
DOI: 10.21325/jotags.2019.444
Abstract Full Text

Research Paper
Sosyal İstenirliğin Çevreci Duyarlılık, Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi; Doğa Tabanlı Tur Katılımcıları Örneği
(Effect of Social Desirability on Environmental Sensitivity, Attitude and Behavior; The Case of Nature Based Tour Participants)
Burhan ÇINAR, Alper DURAN, Hülya TAŞTAN
Pages 1727-1736
DOI: 10.21325/jotags.2019.445
Abstract Full Text

Research Paper
Turizm İşletmelerinin Gastronomi Festivalleri Ve Mutfak Günleri Etkinliklerine Katılma Durumları
(Tourism Business Gastronomy Festival and Kitchen Days Events)
Ümit SORMAZ, Melike ÖZKAN, Gürkan AKDAĞ, Oya ÖZKANLI
Pages 1737-1752
DOI: 10.21325/jotags.2019.446
Abstract Full Text

Research Paper
Turistlerin Çevre Dostu Tutumlarının Çevreye Duyarlı Turistik Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
(The Effect of Tourists Ecofriendly Attitudes on Touristic Product Purchase Intention: A Research in Nevşehir Province)
Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR, Gülsüm TABAK
Pages 1753-1787
DOI: 10.21325/jotags.2019.447
Abstract Full Text

Research Paper
Hizmet Kalitesi, Kurumsal İmaj, Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kısmi En Küçük Kareler ile Yapısal Eşitlik Modeli
(Investigation of the Relationship between Service Quality, Corporate Image, Customer Satisfaction and Behavioral Intention: Partial Least Squares Structural Equation Modeling)
İlhami TUNCER
Pages 1788-1805
DOI: 10.21325/jotags.2019.448
Abstract Full Text

Research Paper
Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği
(The Reasons of University Students’ Preference Coffee Shops: The Case of Anadolu University)
Bahar BAYINDIR, Sibel ÖNÇEL
Pages 1806-1820
DOI: 10.21325/jotags.2019.449
Abstract Full Text

Research Paper
Sokak Lezzetlerini Tatma Amacıyla İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin İstanbul Seyahatlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Study on the Evaluation of Istanbul Travels of Tourists Visiting Istanbul for Tasting Street Flavors)
Şaban KARGİGLİOĞLU, Mustafa AKSOY
Pages 1821-1835
DOI: 10.21325/jotags.2019.450
Abstract Full Text

Research Paper
Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi
(Investigation of the Difference Between Fast Food and Slow Food Consumption Causes in Students)
Leyla ÖZGEN, Tufan SÜREN
Pages 1836-1851
DOI: 10.21325/jotags.2019.451
Abstract Full Text

Research Paper
İzleyicilerin Televizyon Yemek Programları ve Ünlü Şeflerle İlgili İnanç ve Tutumlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Evaluate Viewers’ Beliefs and Attitudes about
Television Cooking Programs and Celebrity Chefs)
Yeliz DEMİR, İsmail KIZILIRMAK
Pages 1852-1866
DOI: 10.21325/jotags.2019.452
Abstract Full Text

Research Paper
Gastronomide Kültürel Miras Bakış Açısıyla Kırklareli Hardaliyesi’nin Geleneksel Üretiminin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Traditional Production of Kırklareli Hardaliye from the Viewpoint of Cultural Heritage in Gastronomy)
Mehmet Selman BAYINDIR, Sibel ÖNÇEL
Pages 1867-1886
DOI: 10.21325/jotags.2019.453
Abstract Full Text

Research Paper
Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin Kariyer Platosu Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Perceptions of Career Plateau of Employees in the Hotel Enterprises)
Serkan AK, Hasan Hüseyin SOYBALI
Pages 1887-1911
DOI: 10.21325/jotags.2019.454
Abstract Full Text

Research Paper
The Effect of Trust in Managers on the Organizational Identification and Intention to Quit: A Research on Hospitality Business Employees
Cengiz GAZELOĞLU, Eren ERKILIÇ, Engin AYTEKİN
Pages 1912-1932
DOI: 10.21325/jotags.2019.455
Abstract Full Text

Research Paper
Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bahşiş Havuzu ile Bireysel Bahşiş Sisteminin Karşılaştırılması
(The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment: Comparison of Pooling and Individual Tip Distribution Systems)
Fatih AKYOL, Zeynep ASLAN
Pages 1933-1957
DOI: 10.21325/jotags.2019.456
Abstract Full Text

Research Paper
Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yöresel Yemek Yarışmaları: Aksaray Örneği
(The Regional Culinary Competitions within the Scope of Tourism Week Activities: The Case of Aksaray)
Sait DOĞAN
Pages 1958-1982
DOI: 10.21325/jotags.2019.457
Abstract Full Text

Research Paper
Destinasyon Yiyecek İmajının Tutum ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Destination Food Image on Attitude and Repurchase Intention)
Ahmet TAYFUN, Atınç OLCAY, Buse ÇETİ, Şerife YAZGAN PEKTAŞ
Pages 1983-1999
DOI: 10.21325/jotags.2019.458
Abstract Full Text

Research Paper
Gastronomi Turizminde Alternatif Bir Ürün: Barbaros Köyü “Çat Kapı Evleri” Uygulaması Örneği
(An Alternative Product In Gastronomy Tourism: Example Of Barbaros Village “Unexpected Guest House” Applicatıon)
Erhan ŞAHİN, Zeynep ASLAN
Pages 2000-2019
DOI: 10.21325/jotags.2019.459
Abstract Full Text

Research Paper
An Investigation to Determine of the Tourism Students’ Epistemological Beliefs in Turkey
Sibel SÜ ERÖZ
Pages 2020-2037
DOI: 10.21325/jotags.2019.460
Abstract Full Text

Research Paper
The Relationship between Teachers’ Level of Participation in Recreation Activities and Emotional Intelligence and Life Satisfaction
H. Dilek SEVİN, Levent ÖZİL
Pages 2038-2065
DOI: 10.21325/jotags.2019.461
Abstract Full Text

Research Paper
Neo-Kolonyalizm Aracı Olarak Kitle Turizminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Effects of Mass Tourism as a Means of Neo-Colonialism)
Yusuf DÜNDAR, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 2066-2107
DOI: 10.21325/jotags.2019.462
Abstract Full Text

Research Paper
Gastronomic Stop on the Lycian Road, Kınık
Berrin ONURLAR, Mustafa AKSOY
Pages 2108-2122
DOI: 10.21325/jotags.2019.463
Abstract Full Text

Research Paper
Türk Mutfağına Ait Yemeklerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği
(Evaluation of the Properties of Turkish Cuisine Foods: The Case of Ankara Province)
Menekşe CÖMERT, Cengiz Han ALABACAK
Pages 2113-2143
DOI: 10.21325/jotags.2019.464
Abstract Full Text

Research Paper
Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Bağlamında Ev Pansiyonculuğunun Değerlendirilmesi: Yusufeli Örneği
(Evaluation of Home Boarding in the Context of Sustainable Tourism Indicators: Yusufeli Case)
İsmail ÇALIK, Jalenur ZURNACI
Pages 2144-2166
DOI: 10.21325/jotags.2019.465
Abstract Full Text

Research Paper
Kapadokya’da Bağcılığın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Viticulture in Cappadocia in the Scope of Gastronomy Tourism)
Eda ÖZGÜL KATLAV, Firdevs YÖNET EREN, Muharrem TUNA
Pages 2167-2186
DOI: 10.21325/jotags.2019.466
Abstract Full Text

Research Paper
Aşçılık Programı Öğrencilerinin Hijyen Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Hygiene Knowledge Levels of Cooking Program Students)
İsmail ERTOPCU, Ayla AVCIKURT, Tolga ÇETİNKAYA
Pages 2187-2203
DOI: 10.21325/jotags.2019.467
Abstract Full Text

Research Paper
Yenilebilir Otlar Tüketim Alışkanlığı: Düziçi Örneği
(Edible Herbs Habitual Consumption: Düziçi Example)
Firuze CEYLAN, Semra AKAR ŞAHİNGÖZ
Pages 2204-2225
DOI: 10.21325/jotags.2019.468
Abstract Full Text

Research Paper
Sosyal Medyanın Turistlerin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi: Erzincan-Kemaliye Örneği
(The Effect of Social Media on the Buying Decisions of Tourists: The Case of Erzincan-Kemaliye)
Muhammed TAŞ, Ahmet ÜNAL, Burhanettin ZENGİN
Pages 2226-2250
DOI: 10.21325/jotags.2019.469
Abstract Full Text

Research Paper
Coğrafi İşaretli Gastronomik Bir Değer Olan Karaman Divle Obruğu Tulum Peynirinin Bölge Halkı Tarafından Algılanması
(The Perception of a Geographical Indication Gastronomic Value, The Karaman Divle Obruk Tulum Cheese by the People of the Region)
Seher TOKLU, Yeliz PEKERŞEN
Pages 2251-2273
DOI: 10.21325/jotags.2019.470
Abstract Full Text

Research Paper
Şarap Turizmi’ne Yerel Halkın Bakış Açısı: Hatay Örneği
(Local Tourists Perspectives to Wine Tourism: Case of Hatay)
Muhammet Emin SOYDAŞ, Mehmet GÜRLER
Pages 2274-2293
DOI: 10.21325/jotags.2019.471
Abstract Full Text

Review Paper
Otel İşletmelerinde Yeşil Mutfak Kalitesinin (Y-Mutkal) Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
(Measuring Green Kitchen Quality (Y-Mutkal) In Hotel Businesses: A Research In Nevşehir)
Aziz Gökhan ÖZKOÇ, Emin ARSLAN, Hakan KENDİR, Taner ERDOĞAN
Pages 2294-2309
DOI: 10.21325/jotags.2019.472
Abstract Full Text

Review Paper
Türk Mutfak Kültürüne Ait Kaynar (Lohusa) Şerbeti Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Kaynar (Lohusa) Sherbet belonging toTurkish Cuisine Culture)
Melike ÖZKAN, Hatice Kübra ERÇETİN, Eda GÜNEŞ
Pages 2310-2320
DOI: 10.21325/jotags.2019.473
Abstract Full Text

Review Paper
Hidrolik Santrallerin Turizm ve Kültürel Mirası Üzerine Etkisi
(The Impact of Hydroelectric Power Plants on Tourism and Cultural Heritage)
Hande MUTLU ÖZTÜRK, Harun Kemal ÖZTÜRK
Pages 2321-2335
DOI: 10.21325/jotags.2019.474
Abstract Full Text

Review Paper
Dondurmanın Tarihsel Gelişimi ile Kültürlerarası Düzeyde Karşılaştırması
(Historical Development of Ice Cream and Comparison at Intercultural Level)
Emre ÖZTÜRK, Hülya YAMAN
Pages 2336-2359
DOI: 10.21325/jotags.2019.475
Abstract Full Text

Conceptional Paper
Turizm Sektöründe Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin Sağlık Turizmi Türleri ile İlişkisi
(Food and Beverage Services in Tourism Sector Relations with Health Tourism Types)
Melek BAYRAM, Funda ODUNCUOĞLU
Pages 2360-2382
DOI: 10.21325/jotags.2019.476
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …