2020, VOL 8, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Research Article
The Mediator Role of Customer Satisfaction on the Effects of Employee Satisfaction and Service Quality on Hotel Performance
Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI
Pages 1-16
DOI: 10.21325/jotags.2020.532
Abstract Full Text

Research Article
The Evaluation of the Perceptions of Tourists Participated in A Package Tour within the Scope of Tourist Guide Performance
Eda AVCI
Pages 17-28
DOI: 10.21325/jotags.2020.533
Abstract Full Text

Conceptual Article
Halal Tourism: The Practices of Halal Hotels in Alanya, Turkey
Erhan BOĞAN
Pages 29-42
DOI: 10.21325/jotags.2020.534
Abstract Full Text

Research Article
Hostel Experience of Tourists Visiting Göreme (Cappadocia) Region
Faruk SEYİTOĞLU, Kadir ÇAKAR, Gülçin KARATAŞ
Pages 43-57
DOI: 10.21325/jotags.2020.535
Abstract Full Text

Research Article
Yerli Turistlerin Şanlıurfa Turizmi ile İlgili Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining Domestic Tourists’ Perceptions Regarding Tourism in Sanliurfa)
Emrah YAŞARSOY, Kutay OKTAY
Pages 58-77
DOI: 10.21325/jotags.2020.536
Abstract Full Text

Research Article
Participation Motivation of Visitors of Local Food-Themed Gastronomy Festival
Reha KILIÇHAN, Hasan KÖŞKER
Pages 78-91
DOI: 10.21325/jotags.2020.537
Abstract Full Text

Research Article
Girişimcilik Eğiliminin Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Entrepreneurship Trend on Talent Management: A Research on Tourism Students)
Nilüfer VATANSEVER TOYLAN, Kubilay Can ERTÜRK, Erencan ÇEKİÇ
Pages 92-110
DOI: 10.21325/jotags.2020.538
Abstract Full Text

Research Article
Ferzan Özpetek Filmlerinde Gösterge Olarak Yemek: Mine Vaganti/Serseri Mayınlar Üzerine Bir İnceleme
(Food as a Sign in Ferzan Özpeteks’s Films: An Analysis on Mine Vaganti)
Hasan Hüseyin ÇİNAY, Hakan SEZEREL
Pages 111-136
DOI: 10.21325/jotags.2020.539
Abstract Full Text

Research Article
Otel İşletmelerinde Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü
(The Role of Transformational Leadership on the Effects of Information Sharing on Innovative Business Behavior in Hotels)
Seda KAYAPALI YILDIRIM
Pages 137-157
DOI: 10.21325/jotags.2020.540
Abstract Full Text

Research Article
Yöresel Mutfağın Turizm Ürünü Olarak Kullanımının Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi; Konya İli Örneği
(Evaluation of Use of Local Cuisine as a Tourism Product by the Local People; Example of Konya Province)
Mehmet Fatih ESEN, Yılmaz SEÇİM
Pages 158-174
DOI: 10.21325/jotags.2020.541
Abstract Full Text

Research Article
Yerel Halkın Festival Etkilerine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(An Investıgatıon on the Evaluation of Perceptions on the Festival Effects of Local Public)
Cemre TOKATLI, İlke BAŞARANGİL, Takican METİN
Pages 175-190
DOI: 10.21325/jotags.2020.542
Abstract Full Text

Research Article
The Application of the Plate Waste on Menu Analysis
Vedat YİĞİTOĞLU
Pages 191-210
DOI: 10.21325/jotags.2020.543
Abstract Full Text

Research Article
Turistlerin TripAdvisor Üzerinden Havayolu İşletmelerine Yönelik E-Şikâyetlerinin İncelenmesi
(Analysing E-Complaints of Tourists about Airline Companies via TripAdvisor)
Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN, Cevher YÜKSEL, Harun YILMAZ
Pages 211-230
DOI: 10.21325/jotags.2020.544
Abstract Full Text

Research Article
Moleküler Gastronomi Yöresel Yemeklerde Kullanılabilir mi?
(Can Molecular Gastronomy be Usefull for Local Food?)
Kardelen ALPASLAN, Hüseyin PAMUKÇU, Canan TANRISEVER.
Pages 231-256
DOI: 10.21325/jotags.2020.545
Abstract Full Text

Research Article
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi ve Bilgi Teknolojileri Yeterliliği İlişkisi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
(The Relationship Between Entrepreneurship Tendency and Their Information Technology Knowledge in Undergraduate Tourism Students: The Case of Aydın Adnan Menderes University)
Şule KAYA, Güntekin ŞİMŞEK, Turan OKUL
Pages 257-277
DOI: 10.21325/jotags.2020.546
Abstract Full Text

Research Article
Destinasyonlar İçin Marka Aşkının Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bodrum Örneği
(The Effect of Brand Love on Brand Loyalty for Destinations: The Case of Bodrum)
Selda UCA, Demet TÜZÜNKAN
Pages 278-290
DOI: 10.21325/jotags.2020.547
Abstract Full Text

Derleme/Review Paper
The Relationship between Psychological Empowerment and Trust in Supervisor in Hotel Enterprises
Neslihan KAN SÖNMEZ
Pages 291-306
DOI: 10.21325/jotags.2020.548
Abstract Full Text

Research Article
Hızlı yemek (fast food) restoranları çalışanlarının işyeri koşullarını ve performans-motivasyonlarını belirleme amaçlı bir ölçek geliştirme çalışması
(Developing a Scale to Identify Working Conditions and Performance-Motivators of Fast Food Restaurant Employees)
Erkan SEZGİN, Hediye ÇETİNKAYA
Pages 307-321
DOI: 10.21325/jotags.2020.549
Abstract Full Text

Research Article
Metin Madenciliği ve Duygu Analizi Yöntemleri ile Sosyal Medya Verilerinden Rekabetçi Avantaj Elde Etme: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
(Gaining Competitive Advantage from Social Media Data with Text Mining and Sentiment Analysis Methods: A Research in Tourism Sector)
Ahmet BÜYÜKEKE, Alptekin SÖKMEN, Cevriye GENCER
Pages 322-335
DOI: 10.21325/jotags.2020.550
Abstract Full Text

Research Article
Turizm Pazarında Yeni Bir Fırsat: Bleisure
(A New Opportunity in Tourism Market: Bleisure)
Betül ALP, Ahu YAZICI AYYILDIZ
Pages 336-354
DOI: 10.21325/jotags.2020.551
Abstract Full Text

Research Article
Aktif Spor Turizmi Etkinliklerinde Organizatörün Algılanan Kaynak Yatırımının, Etkinlik Tatmini ve Tekrar Satın Alma Davranışına Etkisi
(The Effect of Organizer’s Perceived Resource Investment on Event Satisfaction and Repurchase Behavior in Active Sports Tourism Events)
Hüseyin ÇEVİK, Kerem Yıldırım
ŞİMŞEK
Pages 355-370
DOI: 10.21325/jotags.2020.552
Abstract Full Text

Research Article
Effects of Tourism Development Problems on Tourist Satisfaction and Revisit Intention: Example of Adıyaman
Reşat ARICA, İsmail UKAV
Pages 371-387
DOI: 10.21325/jotags.2020.553
Abstract Full Text

Research Article
The Problems Faced by Hotel Security Managers: Antalya Case
Mahmut EFENDİ
Pages 388-403
DOI: 10.21325/jotags.2020.554
Abstract Full Text

Research Article
Agresif Çalışma Sermayesi Politikası Firma Performansını Nasıl Etkiler? Bist Gıda Firmaları Örneğinde Heterojen Panel Veri Analizi
(How Does Aggressive Working Capital Policy Affect Firm Performance? Heterogeneous Panel Data Analysis in the Case of ISE Food Companies)
Emine KAYA, Filiz KONUK
Pages 404-416
DOI: 10.21325/jotags.2020.555
Abstract Full Text

Research Article
Relationship  Between  Burnout  and  Intention  to  Leave  in  Hotel Establishments:  The  Case   of Kırşehir/Turkey Hotels
Şerif Ahmet DEMİRDAĞ, İbrahim AYDIN, Halil Özcan ÖZDEMİR
Pages 417-431
DOI: 10.21325/jotags.2020.556
Abstract Full Text

Research Article
Roma İmparatorluk Dönemi Sikkelerinde Yer Alan Gastronomik Unsurlar
(Gastronomic Elements in Roman Imperial Coins)
Tulga ALBUSTANLIOĞLU, Hakan GÜLEÇ
Pages 432-466
DOI: 10.21325/jotags.2020.557
Abstract Full Text

Research Article
Yetişkin Bireylerin Toplu Beslenme Alanlarındaki Tabak Artığı ile Diyet Kalite İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Relationship Between Leftover and Diet Quality Index Among Adult Individuals)
Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Fatma Elif SEZER, Osman GÜLDEMİR
Pages 467-477
DOI: 10.21325/jotags.2020.558
Abstract Full Text

Research Article
Mersin Marina AVM’de Bulunan Restoranlarda Çölyak Hastalarına Yönelik Sunulan Yiyecek Hizmetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine the Food Services Provided for Celiac Patients in the Restaurants in Mersin Marina Shopping Center)
Sabahat Ceylin ŞANLI, Uğurcan METİN
Pages 478-488
DOI: 10.21325/jotags.2020.559
Abstract Full Text

Research Article
Otel Mutfak Çalışanlarının Mutfak Teknolojilerine Yaklaşımlarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Değerlendirilmesi: İzmir Örneği
(Evaluation of the Approaches of Hotel Kitchen Employees to Kitchen Technologies Using Word Association Test: The Case of Izmir)
Turgay BUCAK, Serkan YİĞİT
Pages 489-500
DOI: 10.21325/jotags.2020.560
Abstract Full Text

Research Article
Afyonkarahisar Mutfağının Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Tarafından Bilinme ve Tadılma Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
(A Study on Determination of Knowledge and Gustation of Foods of Afyonkarahisar Cuisine by Tourism Students: A Case of Afyon Kocatepe University)
Ahmet BAYTOK, Elbeyi PELİT, Anıl CERİT
Pages 501-522
DOI: 10.21325/jotags.2020.561
Abstract Full Text

Research Article
Bolu Turizm Potansiyelinin Turist Rehberleri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Bolu Tourism Potential in terms of Tourist Guides)
Hande AKYURT KURNAZ
Pages 523-537
DOI: 10.21325/jotags.2020.562
Abstract Full Text

Research Article
Tüketicilerin Yöresel Ürün, Yemek ve Restoranları Tercih Etme Nedenleri: Trakya Yöresi Mutfağı Örneği
(Reasons of Consumers’ Preferences of the Local Products, Food and Restaurants: Case of the Thrace Region Cuisine)
Ümit SORMAZ, Esra ÖZATA, Ayşe Büşra MADENCİ
Pages 538-551
DOI: 10.21325/jotags.2020.563
Abstract Full Text

Research Article
A Research on Food Safety Knowledge and Practices of Tourism Employees
Nurettin AYAZ, Ayşegül ACAR
Pages 552-568
DOI: 10.21325/jotags.2020.564
Abstract Full Text

Research Article
The Importance of Information Security in Travel Enterprises: Kuşadası Case
Kamil YAĞCI, Süreyya AKÇAY, Mahmut EFENDİ
Pages 569-583
DOI: 10.21325/jotags.2020.565
Abstract Full Text

Research Article
Aşırı Turizm Kavramının Farklı Boyutlarıyla İncelenmesi: Instagram’da Paylaşılan Fotoğraf ve Yorumların İçerik Analizi
(Examining of Overtourism with Different Dimensions: Content Analysis of Photos and Comments Shared on Instagram)
Fatmanur Kübra AYLAN, Serkan AYLAN
Pages 584-607
DOI: 10.21325/jotags.2020.566
Abstract Full Text

Research Article
Turistlerin Destinasyon Seçimlerinde Uzaklaşma Arzuları ve Uzaklık Çelişkisi
(Tourists’ Desires to Move Away and Antinomy of Distance in Destination Choice)
Aydın ÜNAL
Pages 608-622
DOI: 10.21325/jotags.2020.567
Abstract Full Text

Research Article
Paylaşım Ekonomisinin Turizm Sektörüne Etkileri: Kırıkkale Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(Effects of Sharing Economy on Tourism Sector: A Study on Kırıkkale University Students)
Betül AKYOL, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 623-644
DOI: 10.21325/jotags.2020.568
Abstract Full Text

Research Article
Turistlerin Satın Alma Güdülerinin Klasik Tüketici Davranış Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Buying Motivation of Tourists’ in the Scope of Classical Consumer Behavior Methods)
Hacı Ahmet ÇAKIR, Burhan KILIÇ
Pages 645-659
DOI: 10.21325/jotags.2020.569
Abstract Full Text

Derleme Makale
Kuzu Etinin Türk Mutfak Kültüründeki Yeri
(Lamb Meat in Turkish Culinary Culture)
Emre HASTAOĞLU, İbrahim Tuğkan ŞEKER
Pages 660-669
DOI: 10.21325/jotags.2020.570
Abstract Full Text

Derleme Makale
Ulusal ve Uluslararası Platformda Gastronomik Kimlik Unsuru Olarak Simit
(Simit as An Element of Gastronomic Identity in National and International Platforms)
Gülçin ÖZBAY
Pages 670-683
DOI: 10.21325/jotags.2020.571
Abstract Full Text

Derleme Makale
Türklere Özgü İçkilerin Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi
(Investigation of Turkish Drinks in Terms of Gastronomy Tourism)
Aykut ŞİMŞEK, Salih YILDIZ
Pages 684-699
DOI: 10.21325/jotags.2020.572
Abstract Full Text

Derleme Makale
Plastik Mi Yenilebilir Ürünler Mi?
(Plastic or Edible Products?)
Eda GÜNEŞ, Haticetül Kübra ERÇETİN
Pages 700-717
DOI: 10.21325/jotags.2020.573
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …