2020, VOL 8, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Research Article
The Typology of Gastro Tourists: A Study on Foreign Tourists Visiting Turkey
Seda DERİNALP ÇANAKÇI
Pages 718-728
DOI: 10.21325/jotags.2020.574
Abstract Full Text

Research Article
Customer to Customer Information Production: The Evaluation of Customer Reviews in Tripadvisor on Food and Beverage Service Providers in Adıyaman
Reşat ARICA, Çiğdem SABBAĞ
Pages 729-745
DOI: 10.21325/jotags.2020.575
Abstract Full Text

Research Article
The Effect of Travel Lifestyle, Cultural Sensitivity and Food Neophobia on Local Food Preference
Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, A. Celil ÇAKICI, S. Haluk ERDEM
Pages 746-761
DOI: 10.21325/jotags.2020.576
Abstract Full Text

Research Article
Understanding the Relationship Between Physical Environment, Price Perception, Customer Satisfaction and Loyalty in Restaurants
Serap ÖZDEMİR-GÜZEL, Yonca Nilay BAŞ
Pages 762-776
DOI: 10.21325/jotags.2020.577
Abstract Full Text

Research Article
Evaluation of Local People’s Perspective on Rural Tourism: Sample of Tekirdağ Province
Hamide SALHA, Hasan CİNNİOĞLU, Celal DEMİRKOL
Pages 777-787
DOI: 10.21325/jotags.2020.578
Abstract Full Text

Research Article
Twenty Years of Winter Tourism Literature: Bibliometric Analysis of SSCI-Indexed Tourism Journals
Savaş EVREN
Pages 788-804
DOI: 10.21325/jotags.2020.579
Abstract Full Text

Research Article
Differences of Perception of Job Stress According to The Demographic Characteristics of Hotel Employees
Murat SAĞBAŞ, Lütfi SÜRÜCÜ
Pages 805-815
DOI: 10.21325/jotags.2020.580
Abstract Full Text

Research Article
The Oldest Fermented Turkish Beverage in Traditional Turkish Cuisine: Koumiss (Kımız)
Gülşen BAYAT
Pages 816-824
DOI: 10.21325/jotags.2020.581
Abstract Full Text

Research Article
A Research on the Shopping Trends of Bulgarian Tourists with the View of the Tradesmen of Edirne Selimiye Arasta
İlke BAŞARANGİL, Nuh METEOĞLU, Hasan Yıldırım DEMİR
Pages 825-838
DOI: 10.21325/jotags.2020.582
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Alternatif Gıda Kaynağı Olarak Yenilebilir Böceklerin Kullanımına Dair Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Perspectives on the Use of Edible Insects as an Alternative Food Source)
Melike ÖZKAN, Eda GÜNEŞ
Pages 839-851
DOI: 10.21325/jotags.2020.583
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Hedefleri ve Mesleğe Yönelik Tutumları
(Career Goals and Attitudes of Tourism Guidance Students towards the Profession)
Nihat ÇEŞMECİ, Nurgül ÇALIŞKAN, Aybüke ÖZSOY
Pages 852-869
DOI: 10.21325/jotags.2020.584
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Örgütsel Adalet, Sapkın Davranış, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Karşılılık Normu Yaklaşımı
(The Relationship between Organizational Justice, Deviant Behavior, Organizational Cynicism and Job Quit Intention: The Norm of Reciprocity Perspective)
Berrin GÜZEL, Ediz GÜRİPEK
Pages 870-895
DOI: 10.21325/jotags.2020.585
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Koca Ustadan Issız Adama Türkiye’de Aşçılık Mesleğinin Değişimi
(The Change in Cookery Profession in Turkey: From Big Master Cooks to Cool Chefs)
Osman GÜLDEMİR, Erhan AKARÇAY
Pages 896-914
DOI: 10.21325/jotags.2020.586
Abstract Full Text

Research Article
Kastamonu Yemek Kültürünün UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kriterleri Kapsamında İncelenmesi
(Investigation of Kastamonu Food Culture within the Scope of UNESCO Creative Cities Network Criteria)
Çetin AKKUŞ, Selda YORDAM
Pages 915-936
DOI: 10.21325/jotags.2020.587
Abstract Full Text

Research Article
Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaretleme: Samsun Mutfağına Yönelik Bir Değerlendirme
(Gastronomy Tourism and Geographical Indicaition: An Evaluation of Samsun Cuisine)
Eren CANBOLAT, Funda Pınar ÇAKIROĞLU
Pages 937-957
DOI: 10.21325/jotags.2020.588
Abstract Full Text

Research Article
Kültür Turisti Tipolojilerinin Belirlenmesi: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği
(Determination of Cultural Tourist Typologies: Example of Museum of Anatolian Civilizations)
Mehtap CELEP, Hasan Tahsin KAVLAK, Akif GÖKÇE, Özlem ALTUNÖZ
Pages 958-970
DOI: 10.21325/jotags.2020.589
Abstract Full Text

Derleme/Review Paper
Kilis İli Yöresel Yemeklerinde Suriye Göçünün Gölgesi
(Shadow of Syrian Migration in Kilis Province Local Foods)
Melda AKBABA, Gamze ÖZEL
Pages 971-982
DOI: 10.21325/jotags.2020.590
Abstract Full Text

Research Article
Eğitim-Öğretim Memnuniyeti, Akademik Erteleme Eğilimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Relationships among Satisfaction with Education and Training, Academic Procrastination and Academic Achievement: A Research on Tourism Students)
Serhat Adem SOP
Pages 983-996
DOI: 10.21325/jotags.2020.591
Abstract Full Text

Research Article
Çerkes Mutfağının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği
(A Research on Sustainability of Circassian Kitchen: Sakarya City Example)
Sevim USTA, Melek YAMAN
Pages 997-1015
DOI: 10.21325/jotags.2020.592
Abstract Full Text

Research Article
Turizm Endüstrisinde Çalışan Mutfak Personellerinin Algıladıkları Psikososyal Risklerin Tespit Edilmesi: Mersin Otellerinde Bir Araştırma
(Determination of Psychosocial Risks Perceived by Kitchen Employees Working in Tourism Industry: A Research in Mersin Hotels)
Hülya TAŞTAN, Sinem GÖKSAL
Pages 1016-1032
DOI: 10.21325/jotags.2020.593
Abstract Full Text

Research Article
Otel İşletmelerinde Uygulanan Oryantasyon Eğitiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Destek Algısının Rolü
(The Role of Organizational Support Perception in The Effect of Orientation Training Applied in Hotel Businesses on the Intention to Quit Job)
Eda KESKİN, Oya AYTEMİZ SEYMEN
Pages 1033-1057
DOI: 10.21325/jotags.2020.594
Abstract Full Text

Research Article
Türkiye’deki Gastronomi Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Articles on Gastronomic Tourism in Turkey)
Fatih ERCAN
Pages 1058-1075
DOI: 10.21325/jotags.2020.595
Abstract Full Text

Şehir Turizminde Belediyelerin Rolü: Büyükşehirlerin Web Sitelerinin İncelenmesi
(The Role of Municipalities in City Tourism: Examination of Metropolitans’ Web Sites)
Mehmet ERTAŞ, Sonay KAYGALAK-ÇELEBİ, Burçin KIRLAR-CAN
Pages 1076-1091
DOI: 10.21325/jotags.2020.596
Abstract Full Text

Research Article
Restoranlarda Hizmet Adaletinin İşletmeye Yönelik Algıya Etkisi: Çalışanlarla İlgili Algının Aracılık Rolü
(Impact of Service Fairness on Perception Towards Restaurants: Mediating Role of Perception About Employees)
Çağdaş ERTAŞ, Gökhan KADIRHAN
Pages 1092-1112
DOI: 10.21325/jotags.2020.597
Abstract Full Text

Research Article
Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Tahmin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
(Forecast Modeling of Domestic Tourism Flows in Turkey: A Comparative Analysis)
Murat ÇUHADAR, İsmail KERVANKIRAN, Utku ONGUN
Pages 1113-1131
DOI: 10.21325/jotags.2020.598
Abstract Full Text

Research Article
Yerli Turistlerin Tur Kalitesi Algısı ve Tüketici Hakları Açısından Belgeli Rehber ve Belgesiz
(Sahte) Turist Rehberi Karşılaştırması (Perception of Tour Quality by Domestic Tourists and Comparison of Fake Guidance and Certified Guidance in Terms of Consumer Rights)
Rıdvan ÇAPACI, Rahman TEMİZKAN
Pages 1132-1147
DOI: 10.21325/jotags.2020.599
Abstract Full Text

Research Article
The Relationship Among Undergraduate Tourism Students’ Attitudes Towards English, Internship Experiences and Their Intention to Make A Career in Tourism
Handan ÖZÇELİK BOZKURT, Derya ÇÖLKESEN ALKIŞ
Pages 1148-1160
DOI: 10.21325/jotags.2020.600
Abstract Full Text

Research Article
Dünyada En Çok Turist Çeken 10 Şehrin Websitelerinin Elektronik Pazarlama Açısından İncelenmesi
(Websites Analysis of 10 Most Visited Cities in The World in Terms of Electronic Marketing)
Pelin NASÖZ, Melike OYMAK, Fazıl KAYA, İsmail KIZILIRMAK
Pages 1161-1178
DOI: 10.21325/jotags.2020.601
Abstract Full Text

Research Article
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevre Kimliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determination of Environmental Identities of Undergraduate Students Studying Tourism)
Serap ALKAYA, Hande MUTLU ÖZTÜRK, Kamil YAĞCI
Pages 1179-1195
DOI: 10.21325/jotags.2020.602
Abstract Full Text

Research Article
Meyan Şerbeti ile Yapılan Sünger Keklerin Fiziksel ve Duyusal Özellikleri
(Physical and Sensory Properties of Sponge Cakes Made with Licorice Sherbet)
İbrahim Tuğkan ŞEKER
Pages 1196-1205
DOI: 10.21325/jotags.2020.603
Abstract Full Text

Research Article
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Datça Badem Çiçeği Festivali
(Datça Almond Festival within The Scope of Sustainable Tourism)
Funda ÖN ESEN, Faruk YÜKSEL, Burhan KILIÇ
Pages 1206-1221
DOI: 10.21325/jotags.2020.604
Abstract Full Text

Research Article
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Memnuniyetin Tekrar Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisinde Atmosfer ve Sadakatin Aracı ve Düzenleyici Rolü; Kapadokya Örneği
(The Moderating and Mediating Role of Atmosphere and Loyalty in the Effect of Satisfaction on Revisit Intention in Food and Beverage Businesses; the Cappadocia Case)
Emrah KESKİN, Ali SOLUNOĞLU, Ferzan AKTAŞ
Pages 1222-1246
DOI: 10.21325/jotags.2020.605
Abstract Full Text

Research Article
Veri Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Kuşadası’ndaki 4 ve 5 Yıldızlı Otel Yöneticileri Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Database Marketing Activities on Customer Loyalty: An Application on 4 and 5 Star Hotel Managers in Kuşadası)
Muhammed BAYKAL, Ahu YAZICI AYYILDIZ
Pages 1247-1268
DOI: 10.21325/jotags.2020.606
Abstract Full Text

Research Article
Küçük Ölçekli Kayak Merkezlerinde Destinasyon Rekabetçiliği: Zigana Kış Turizmi Merkezi Örneği
(Destination Competitiveness in Small-Scale Ski Centers: The Case of Zigana Winter Tourism Center)
Savaş EVREN, Halil İbrahim ZEYBEK, Sedat TAŞ
Pages 1269-1290
DOI: 10.21325/jotags.2020.607
Abstract Full Text

Research Article
Esnaf Lokantalarında Otantiklik: Aşçı Bacaksız Örneği
(Authenticity in Tradesman Restaurants: Example of Aşçı Bacaksız)
Sabri ÇELİK, Mustafa SANDIKCI, Anıl CERİT
Pages 1291-1305
DOI: 10.21325/jotags.2020.608
Abstract Full Text

Research Article
Türkiye’de Yiyecek Seçiminin Bölgelere Göre Farklılaşması
(Variation of Food Choices According to Regions in Turkey)
Mustafa AKSOY, İhsan KAZKONDU
Pages 1306-1333
DOI: 10.21325/jotags.2020.609
Abstract Full Text

Research Article
Duyusal Deneyim Memnuniyeti ve Yöresel Yiyecek Deneyimi Arasındaki İlişki ve Değişkenlerin Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi
(The Relationship between Sensory Experience Satisfaction and Local Food Experience and the Effect of Variables on Behavioral Intention)
Arzu BALIKOĞLU, Sultan Nazmiye KILIÇ, Düriye BOZOK
Pages 1334-1361
DOI: 10.21325/jotags.2020.610
Abstract Full Text

Research Article
Social Sciences Citation Index (SSCI) Kapsamında Taranan Turizm Alanı ile İlgili Makaleler Üzerine Bibliyometrik Analiz
(Bibliometric Analysis on Articles Related to the Tourism Field Scanned Under the Social Sciences Citation Index (SSCI))
Savaş BÖYÜKYILMAZ, Kutay OKTAY
Pages 1362-1380
DOI: 10.21325/jotags.2020.611
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Turiste ve Turizme Bakışı: Amasya Örneği
(Locals’ Viewpoints Towards Tourist and Tourism: Case of Amasya)
Burak ERYILMAZ
Pages 1381-1395
DOI: 10.21325/jotags.2020.612
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Fine-Dining Restoran İşletmelerinde Canlı Müzik: Müşteriler ve İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi
(Live Music in the Fine-Dining Restaurant Business: The Assessment of Customers and Businesses)
Erdin BEKAR, Aydan BEKAR
Pages 1396-1412
DOI: 10.21325/jotags.2020.613
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’de Helal Turizm Gelişiminin Helal Endüstrisi Profesyonelleri ile Değerlendirilmesi: Bir Nitel Araştırma
(The Evaluation of Halal Tourism Development in Turkey With Halal Industry Professionals: A Qualitative Research)
İsa BAYHAN, İlhan KESKİN
Pages 1413-1438
DOI: 10.21325/jotags.2020.614
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Akdeniz Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücü Açısından TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Karşılaştırılması
(Comparison of the Competitiveness of Mediterranean Tourism Destinations by TOPSIS and VIKOR Methods)
Gonca MANAP DAVRAS
Pages 1439-1456
DOI: 10.21325/jotags.2020.615
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Paraya Yönelik Tutumun Düzenleyici Rolü
(The Effect of Organizational Justice on Organizational Cynicism: The Moderating Role of Attitude Toward Money)
Halil Can AKTUNA, Arzu KILIÇLAR
Pages 1457-1484
DOI: 10.21325/jotags.2020.616
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya Kullanımının Yeri ve Önemi
(The Importance of Social Media Usage in City Branding)
Hikmet TOSYALI, Merve ÖKSÜZ
Pages 1485-1509
DOI: 10.21325/jotags.2020.617
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turist Rehberi Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ile belirlenmesi: Tripadvisor Örneği
(Determination of Tourist Guide Selection by Analytical Hierarchy Process: The Case of Tripadvisor)
Sinan GÖKDEMİR, Değer EREN
Pages 1510-1526
DOI: 10.21325/jotags.2020.618
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İzmir Sefarad Mutfağının Günümüzdeki Yeri
(The Current Situation of Izmir Sephardic Cuisine)
Begüm İPKOPARAN, Oya ÖZKANLI
Pages 1527-1541
DOI: 10.21325/jotags.2020.619
Abstract Full Text

Derleme Makale
Gastronomi Turizmi Kapsamında Yenilebilir Otlar Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
(The Investigation of Researches on Edible Herbs within the Scope of Gastronomy Tourism)
Aykut ŞİMŞEK, Enes GÜLEÇ
Pages 1542-1551
DOI: 10.21325/jotags.2020.620
Abstract Full Text

Derleme Makale
Gıda Mühendisliği ve Gastronomi Bilimi: Ortak Yaklaşımlar ve Ortak Gelişim
(Food Engineering and Gastronomy: Common Approaches and Joint Development)
İzzet TÜRKER, Hilal İŞLEROĞLU
Pages 1552-1577
DOI: 10.21325/jotags.2020.621
Abstract Full Text

Derleme Makale
Mutfaklardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Pişirme Ekipmanları
(Heavy Metal Contaminations in Cuisine: Cooking Equipment)
Görkem TEYİN, Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU
Pages 1578-1591
DOI: 10.21325/jotags.2020.622
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Gelişmekte Olan Ülkelerde Seyahatler ve Yeni Orta Sınıf Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on International Travels and the New Middle Class in Developing Countries)
Cansev ÖZDEMİR, Yaşar SARI
Pages 1592-1607
DOI: 10.21325/jotags.2020.623
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …