2020, VOL 8, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board

Conceptual Article
Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases
Güneş SÜTCÜ, Oktay EMİR, Emre Ozan AKSÖZ
Pages 1608-1624
DOI: 10.21325/jotags.2020.624
Abstract Full Text

Research Article
Perceptions, Attitudes and Behaviors of Consumers Towards Traditional Product Depending on Their Sources: The Case of Turkey
Aromamag

Burhan BAŞARAN
Pages 1625-1645
DOI: 10.21325/jotags.2020.625
Abstract Full Text

Research Article
The Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Hospitality Industry: A Case Study
Ümit ŞENGEL, Mustafa ÇEVRİMKAYA, Merve IŞKIN, Burhanettin ZENGİN, Mehmet SARIIŞIK
Pages 1646-1667
DOI: 10.21325/jotags.2020.626
Abstract Full Text

Research Article
Do Hedonic Cues on Product Packages Influence Consumer Behavior? A Study on Utilitarian Retail Food Products
Edin Güçlü SÖZER, Merve İŞERİ UZUNOĞLU
Pages 1668-1684
DOI: 10.21325/jotags.2020.627
Abstract Full Text

Research Article
Place Image of Residents: Role of Perception of Tourism Impacts
Caner ÇALIŞKAN, Bekir Bora DEDEOĞLU, Erhan BOĞAN
Pages 1685-1702
DOI: 10.21325/jotags.2020.628
Abstract Full Text

Research Article
Kars Gruyere Experiences of Foreign Tourists Visiting Kars Boğatepe Village
Seda DERİNALP ÇANAKÇI
Pages 1703-1711
DOI: 10.21325/jotags.2020.629
Abstract Full Text

Research Article
The Investigation of Festival Loyalty of Local Public According to Demographic Variables
Cemre TOKATLI, İlke BAŞARANGİL, Takican METİN
Pages 1712-1723
DOI: 10.21325/jotags.2020.630
Abstract Full Text

Research Article
Level of Participation of Teachers in Recreation Activities, Leisure Satisfaction, Life Satisfaction, Performance Relationship
H. Dilek SEVİN, Murat Bahadir KOYUNCU, Şerif BALDIRAN
Pages 1724-1751
DOI: 10.21325/jotags.2020.631
Abstract Full Text

Research Article
Perceptions, Attitudes and Behaviours of Consumers Towards Traditional Foods and Gastronomy Tourism: The Case of Rize
Burhan BAŞARAN
Pages 1752-1769
DOI: 10.21325/jotags.2020.632
Abstract Full Text

Research Article
Lisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Travel Turkey İzmir Turizm Fuarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Undergraduate Tourism Students’ Aspects on Travel Turkey İzmir Tourism Fair)
Mehmet BOYRAZ, Asilhan Semih MUTLU
Pages 1770-1786
DOI: 10.21325/jotags.2020.633
Abstract Full Text

Research Article
Otel İşletmeleri Mutfaklarında Kişisel Hijyen Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma (Nevşehir İli Örneği)
(A Qualitative Study on Personal Hygiene Practices in Hotel Kitchens (Example of Nevşehir Province))
Ebru KEMER, Senem ETYEMEZ
Pages 1787-1801
DOI: 10.21325/jotags.2020.634
Abstract Full Text

Research Article
Otel Çalışanlarının Farklı Yönetim Seviyelerine İlişkin Güven Duygularının Sadakat Üzerine Etkisi: Fethiye Örneği
(The Effect of Hotel Employees’ Trust in Managers Working in Different Management Levels on Employee Loyalty: The Case of Fethiye)
Erhan BOĞAN, Doğan ÇAPRAK
Pages 1802-1819
DOI: 10.21325/jotags.2020.635
Abstract Full Text

Research Article
Hizmet Ortamının Otel İmajına Etkisi: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma
(The Effect of Servicescape on Hotel Image: A Research in 5 Star Hotels in Kuşadası)
Vahit ÖZALP, Savaş ARTUĞER
Pages 1820-1835
DOI: 10.21325/jotags.2020.636
Abstract Full Text

Research Article
Mesleki Bağlılığın Prososyal Motivasyon Davranışı Üzerindeki Rolü: Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Role of Vocational Commitment on Prosocial Motivation Behavior: A Research on Kitchen Employees)
Mehmet CAN, Emre AYKAÇ
Pages 1836-1854
DOI: 10.21325/jotags.2020.637
Abstract Full Text

Research Article
Yerel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak Kültür Turizmi ve Kültür Rotaları: Vezirköprü Yöresi Örneği
(Cultural Tourism and Cultural Routes as an Instrument of Local Development: The Case of Vezirköprü Area)
Seyfullah GÜL, Ali YILMAZ
Pages 1855-1879
DOI: 10.21325/jotags.2020.638
Abstract Full Text

Research Article
Ulusal Gastronomik Coğrafi İşaretli Ürünlerin Uçak İçi İkrâm Menülerinde Kullanımı
(Usage of National Gastronomic Geographic Indication Products in In-flight Catering Menus)
Salih Zeki ŞAHİN
Pages 1880-1898
DOI: 10.21325/jotags.2020.639
Abstract Full Text

Research Article
Destinasyon Seçiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Mersin Örneği
(An Investigation of Factors of Affecting Consumer Choice of Destination: The Case of Mersin)
Yasin EKİCİ, Ceyhun Can ÖZCAN
Pages 1899-1921
DOI: 10.21325/jotags.2020.640
Abstract Full Text

Research Article
İş Güvencesizliği Algısının İş Yaşam Kalitesine Etkisinde İyimserlik ve Kötümserlik Özelliklerinin Aracılık Rolü: Seyahat Acentası Çalışanları Örneği
(The Mediation Role of Optimism and Pessimism in the Effect of Perception of Job Insecurity on Quality of Work Life: The Example of Travel Agency Employees) Ali DALGIÇ
Pages 1922-1942
DOI: 10.21325/jotags.2020.641
Abstract Full Text

Research Article
Yöresel Mutfakların Gastronomi Turizminde Yer Alma Durumu: Mardin Yerel Restoran Menülerinin İncelenmesi
(Situation of Local Cuisines in Gastronomy Tourism: Examining the Local Restaurant Menus in Mardin)
Nurhayat İFLAZOĞLU, Melek YAMAN
Pages 1943-1957
DOI: 10.21325/jotags.2020.642
Abstract Full Text

Research Article
Çay Turizmi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirme
(Tea Tourism: Evaluation on Applicability in the Eastern Black Sea Region)
Ali İSKENDER
Pages 1958-1971
DOI: 10.21325/jotags.2020.643
Abstract Full Text

Research Article
Otel Restoranlarının Menülerinde Yöresel Yemeklerin Yeri: Eskişehir Örneği
(Availability of the Local Food in the Restaurants of the Hotels in Eskişehir)
Alev DÜNDAR ARIKAN, Maksut ÖZKEŞKEK, Sezer YERSÜREN, Emel YALÇIN
Pages 1972-1992
DOI: 10.21325/jotags.2020.644
Abstract Full Text

Research Article
Otel İşletmelerinde Oda Fiyatlama Yöntemlerinin Tespiti
(Determination of Room Pricing Methods in Hotel Businesses)
Adnan AKIN
Pages 1993-2012
DOI: 10.21325/jotags.2020.645
Abstract Full Text

Research Article
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Mezunlarının Eğitime İlişkin Memnuniyet Düzeyleri ile İstihdam Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(Research on the Determination of Satisfaction Levels Gastronomy and Culinary Arts Department Graduates Concerning Characteristics of Education and Employment)
Yusuf ARSLANHAN, Zühal ÖZDEMİR YAMAN
Pages 2013-2028
DOI: 10.21325/jotags.2020.646
Abstract Full Text

Research Article
Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesinin Kârlılığa Etkisinin Analizi: Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması
(Analysis of the Effects of Working Capital on Profitability in Lodging Companies: Comparison of Turkey – United States of America)
Mehmet BEYAZGÜL, Erdinç KARADENİZ
Pages 2029-2049
DOI: 10.21325/jotags.2020.647
Abstract Full Text

Research Article
Turist Duyguları, Turist Memnuniyeti, Destinasyon Aşkı ve Destinasyon Sadakati Arasındaki Yapısal İlişkinin Belirlenmesi: Bozcaada Örneği
(Determination of the Structural Relationship Between Tourist Feelings, Tourist Satisfaction, Love for Destination and Destination Loyalty: The Case of Bozcaada)
Neciphan ATSIZ, Serkan TÜRKMEN
Pages 2050-2071
DOI: 10.21325/jotags.2020.648
Abstract Full Text

Research Article
Gençlerin Boş Zamanlarında Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Engelleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Obstacles for Participations in Recreation Activities of Youth in Leisure Time)
Ceyhun AKYOL, Süleyman AKKAŞOĞLU
Pages 2072-2089
DOI: 10.21325/jotags.2020.649
Abstract Full Text

Research Article
Restoranlara Yönelik Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
(Content Analysis of Tripadvisor Reviews on Restaurants: A Case Study of Istanbul)
Duygu YETGİN, Melis KEKÜÇ, Merve ŞAYİN
Pages 2090-2109
DOI: 10.21325/jotags.2020.650
Abstract Full Text

Research Article
Sosyal Medya Kullanımının Akademik Güdülenme Davranışı Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
(The Effect of Social Media Usage on Academic Motivation Behavior: A Study on University Students Who Gets Tourism Education)
Sinan GÖKDEMİR, İsa UĞUR
Pages 2110-2131
DOI: 10.21325/jotags.2020.651
Abstract Full Text

Research Article
Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma
(The Relationship Between Leader-Member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study in Hotel Businesses in Ankara)
Alev SÖKMEN
Pages 2132-2143
DOI: 10.21325/jotags.2020.652
Abstract Full Text

Research Article
Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: Karaman İli Örneği
(The Effect of Coronavirus (COVID-19) Disease on the Nutritional Habits of Individuals: The Case of Karaman Province)
Abdülkadir DİLBER, Fadime DİLBER
Pages 2144-2162
DOI: 10.21325/jotags.2020.653
Abstract Full Text

Research Article
Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizm Algılarının Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Tutumları Üzerine Etkisi: Ayder Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Sustainable Tourism Perceptions of Local People on Sustainable Destination Management Attitudes: A Research on Ayder)
İnci SARIAHMETOĞLU, Nilüfer VATANSEVER TOYLAN
Pages 2163-2178
DOI: 10.21325/jotags.2020.654
Abstract Full Text

Research Article
Yerel Halkın Gastronomi Turizmi Çağrışımları ve Beklentileri: Göreme Kasabası Örneği
(Connotations and Expectations of Local People’s Gastronomic Tourism: Case of Göreme Town)
Yusuf KARAKUŞ, Gökhan ONAT, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR
Pages 2179-2201
DOI: 10.21325/jotags.2020.655
Abstract Full Text

Research Article
Zeytinyağlı Yemek Kültürünün Füzyon (Fusion) Mutfak Olgusu ile Geliştirilebilirliğine Yönelik Bir Alan Araştırması (Edremit Körfezi Örneği)
(A Field Investigation on the Development of the Olive Oil Culture With Fusion Cuisine Case (Example of Edremit Bay))
Mehmet SARIOĞLAN, Tuba ÖNCÜL ABACIGİL, Cevdet AVCIKURT
Pages 2202-2213
DOI: 10.21325/jotags.2020.656
Abstract Full Text

Research Article
Polonyalı ve Türk Turist Rehberlerinin İş Bulma ve Gelir Seviyelerinin Karşılaştırılması
(A Comparison of Job Searching and Income Levels of Polish and Turkish Tour Guides)
İsmail GÜNDÜZ, Tuğrul AYYILDIZ
Pages 2214-2240
DOI: 10.21325/jotags.2020.657
Abstract Full Text

Research Article
Müzeler ve Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Köstem Zeytinyağı Müzesi
(Museums and Sustainability of Cultural Heritage: Kostem Oliveoil Museum)
Ceren MİRAL ÇAVDIRLI, Özge ADAN GÖK
Pages 2241-2262
DOI: 10.21325/jotags.2020.658
Abstract Full Text

Conceptual Article
Zaman Kavramına Bir Bakış: Boş Olan Zaman Mıdır Yoksa İnsan Mı?
(A Research on the Concept of Time)
Arzu KILIÇLAR, Ayşe ŞAHİN
Pages 2263-2276
DOI: 10.21325/jotags.2020.659
Abstract Full Text

Conceptual Article
Türkiye Gastronomi Festivalleri ve Haritalandırılması
(Gastronomy Festivals and Their Maps of Turkey)
Fatih EKERİM, Canan TANRISEVER
Pages 2277-2297
DOI: 10.21325/jotags.2020.660
Abstract Full Text

Conceptual Article
Dünyada ve Türkiye’de Gastrodiplomasi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Gastrodiplomacy Practices in the World and in Turkey)
Alper ÇEVİK, Zeynep ASLAN
Pages 2298-2317
DOI: 10.21325/jotags.2020.661
Abstract Full Text

Conceptual Article
Türkçe Alanyazında Sous Vide Yöntemi
(Sous Vide Technique in Turkish Literature)
Muhammed YILDIZ, Meral YILMAZ
Pages 2318-2336
DOI: 10.21325/jotags.2020.662
Abstract Full Text

Review Paper
3. Dalga Kahvecilik Konseptinin Kendine Özgü Gastronomik Vaatleri: Kalite, Sosyal Etkileşim ve Sürdürülebilirlik
(Distinctive Gastronomic Promises of Third Wave of Coffee Concept: Quality, Social Interaction and Sustainability)
Ozan GÜLER, Simge AKYEL, Sena NAKİLCİOĞLU, Gamze Deniz ÇAĞLAYAN, Alihan KICIMAN
Pages 2337-2352
DOI: 10.21325/jotags.2020.663
Abstract Full Text

Descriptive Article
Turizmde Nöropazarlamanın Pazarlama Karması Kapsamında Kullanımına İlişkin Literatür İncelemesi
(A Literature Review on the Use of Neuromarketing in Tourism in the Scope of Marketing Mix)
Akın AKPUR, Burhanettin ZENGİN
Pages 2353-2373
DOI: 10.21325/jotags.2020.664
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …