2021, VOL 9, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Research Article
A Study on Attitude and Perceptions of the Local People in Trabzon Towards Ecotourism
Gizem KARTAL, Mehmet Mert PASLI
Pages 2372-2383
DOI: 10.21325/jotags.2021.896
Abstract Full Text

Research Article
Causes of Household Food Waste and Motivations to Reduce Food Waste: Sample of Mersin Province
Neslihan ŞİMŞEK, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 2384-2397
DOI: 10.21325/jotags.2021.897
Abstract Full Text

Research Article
Understanding the Perception of Organizational Commitment During COVID-19 Pandemic: Senior Hotel Managers’ Perspective
Nurullah Cihan AĞBAY, Nurhak AKBUDAK
Pages 2398-2415
DOI: 10.21325/jotags.2021.898
Abstract Full Text

Research Article
The Analysis of Professional Identity Development of Tourism Students: A Case Study in Izmir
Selcen Seda TÜRKSOY
Pages 2416-2426
DOI: 10.21325/jotags.2021.899
Abstract Full Text

Research Article
The Evaluation of Food Allergy Knowledge and Attitudes of Hotel Service and Kitchen Staff in İzmir
Turgay BUCAK, Serkan YİĞİT
Pages 2427-2440
DOI: 10.21325/jotags.2021.900
Abstract Full Text

Research Article
Examining the Relationship Between Fast Food and Obesity: A Systematic Literature Review and
Future Agenda
Gizem Sultan SARIKAYA, Rabia BÖLÜKBAŞ, İrfan YAZICIOĞLU, Barış DEMİRCİ
Pages 2441-2461
DOI: 10.21325/jotags.2021.901
Abstract Full Text

Research Article
A Situation Analysis on Graduate Gastronomy and Culinary Arts Education in Turkey
Seda DERİNALP ÇANAKÇI, Barış TURAN
Pages 2462-2477
DOI: 10.21325/jotags.2021.902
Abstract Full Text

Research Article
Oven Kebab in Turkish Culinary Culture and the Determination of Kebab’s General Characteristics
Yılmaz SEÇİM, Hüseyin KELEŞ
Pages 2478-2487
DOI: 10.21325/jotags.2021.903
Abstract Full Text

Review Article
Food & Beverage Expectations of Potential Tourists Based on Differences Between Generations
Efe Kaan ULU, Semra AKTAŞ POLAT
Pages 2488-2502
DOI: 10.21325/jotags.2021.904
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Destinasyon Antropomorfizmi: Çanakkale İlinin Destinasyon Cinsiyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Destination Anthroporphism: A Qualitative Research on Destination Gender of Çanakkale)
Özge BÜYÜK, Mehmet Emre GÜLER
Pages 2503-2524
DOI: 10.21325/jotags.2021.905
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Madenciliğin Çevreye ve Turizme Etkileri: Kula-Salihli Jeoparkı’nda Bir Saha İncelemesi
(Impacts of Mining on Environment and Tourism: A Field Study in Kula-Salihli Geopark)
Murat USTA, Burçin KIRLAR CAN
Pages 2525-2539
DOI: 10.21325/jotags.2021.906
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Gastronomi Turizminin Bibliyometrik Özellikler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Sustainable Gastronomy Tourism in Terms of Bibliometric Features)
Dilek GÜLCAN, Mustafa Oğuzhan ERCAN, Eda Özgül KATLAV
Pages 2540-2560
DOI: 10.21325/jotags.2021.907
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Academic Studies on Stakeholders in Rural Tourism)
Eda ÇOBAN, Emre Ozan AKSÖZ, Seda ÇOBAN
Pages 2561-2589
DOI: 10.21325/jotags.2021.908
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği
(A Scale Development on Tourist Attraction Potentials of Island Destinations: The Case of Gökçeada)
Ayşe BOZDAĞ ATEŞ, Erkan SEZGİN
Pages 2590-2611
DOI: 10.21325/jotags.2021.909
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ülkelerin Destinasyon Tanıtımında Kullandıkları Sosyal Medya Hesaplarının Kümeleme Analizi ile İncelenmesi
(Investigation of Social Media Accounts Used by Countries in the Promotion of Destinations by Cluster Analysis)
Ersin ARIKAN, Hakkı POLAT
Pages 2612-2623
DOI: 10.21325/jotags.2021.910
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Baş Aşçının Hizmet Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Örneği
(A Research on the Effects of Head Chef on Service Quality: Ankara Case)
Gamze ERDOĞAN, Betül GARDA
Pages 2624-2637
DOI: 10.21325/jotags.2021.911
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Bolu İli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak Dalında Yaşanan Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri
(Bolu Province Vocational and Technical Anatolian High Schools Food and Beverage Services Educational Problems in the Kitchen Branch and Solution Suggestions)
Hakkı ÇILGINOĞLU, Sercan AYTUĞAR
Pages 2638-2654
DOI: 10.21325/jotags.2021.912
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği Kapsamında Van Gastronomi Rotası Önerisi
(Within the Scope of the Sustainability of Local Culinary Culture Van Gastronomy Route Proposal)
Elvan OCAK, Zafer CEYLAN, Çinuçen OKAT, Pelin KOÇ, Gülşen Berat TORUSDAĞ, Merve UÇKAN ÇAKIR
Pages 2655-2669
DOI: 10.21325/jotags.2021.913
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Fatih Akın Filmlerinde Yemek ve Sofranın Temsili
(The Representation of Food and Table in Fatih Akın Films)
Hasan Hüseyin ÇİNAY, Hakan SEZEREL
Pages 2670-2690
DOI: 10.21325/jotags.2021.914
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencisi Tüketicilerin Covid 19 Pandemisi Sürecinde Mobil Yemek Siparişi Uygulamalarına Yönelik Görüşlerine Güvenin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
(The Effect of Trust on University Student Consumers’ Views Towards Mobile Food Ordering Applications in Covid-19 Pandemic Process)
Ahmet ÜNAL, Muhammed TAŞ
Pages 2691-2712
DOI: 10.21325/jotags.2021.915
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Alakart Restoran Menülerinde Balık Yemeği Tercihlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Mersin Örneği
(A Comparative Study on Fish Dish Preferences in A la Carte Restaurant Menus: The Case of Mersin)
Ozan GÜLER, Neslihan ŞİMŞEK, Gürkan AKDAĞ, Simge AKYEL ASLAN
Pages 2713-2733
DOI: 10.21325/jotags.2021.916
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Araştırmalarına Bütüncül Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz
(A Holistic View of Gastronomy Research: A Bibliometric Analysis)
Ümmühan BAYRAM, Semih ARICI
Pages 2734-2757
DOI: 10.21325/jotags.2021.917
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Bartın İli Doğa Temelli Turizm Faaliyetlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
(The Use of Information and Communicatıon Technologies in Nature-Based Tourism Actıvities in Bartın Province)
Hande UYAR OĞUZ
Pages 2758-2775
DOI: 10.21325/jotags.2021.918
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Üniversite Sektör İşbirliği Çerçevesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programlarının Türk Mutfağına Yönelik Derslerinin Sektör İhtiyaçları Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Turkish Cuisine Courses in Gastronomy and Culinary Arts Undergraduate Programs in the Framework of University-Sector Cooperation in the Context of Sector Needs)
Hakan TURGUT, Servet Kazım GÜNEY
Pages 2776-2797
DOI: 10.21325/jotags.2021.919
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Akademisyenlerin Turizm Eğitimi Algısı Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Perceptions of Academicians on Tourism Education)
Hakan ARSLAN, Burhanettin ZENGİN, Pelin TUNA ARSLAN
Pages 2798-2812
DOI: 10.21325/jotags.2021.920
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinin Instagram Paylaşımlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
(Investigation of Instagram Postings of Hotel Businesses by Content Analysis Method)
Kamil ÇELİK, Cenk BORA
Pages 2813-2836
DOI: 10.21325/jotags.2021.921
Abstract Full Text

Research Article
Medyanın Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Film Endüstrisi ve Turizminin Çin’deki Gelişimi
(The Development of the Film Industry and Tourism in China as a Soft Power Source of the Media)
Özlem ÇAKAR ÇELİK
Pages 2837-2853
DOI: 10.21325/jotags.2021.922
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Resort Otel Deneyiminin Turist Memnuniyeti ve Sadakati Üzerindeki Etkileri
(The Effects of Resort Hotel Experience on Tourist Satisfaction and Loyalty)
Ahmet UŞAKLI, Yüksel ÖZTÜRK
Pages 2854-2873
DOI: 10.21325/jotags.2021.923
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kastamonu Gastronomik Ürünlerinin Nuh’un Ambarı Projesi Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Kastamonu Gastronomic Products within the Scope of Ark of Taste Project)
Hakkı ÇILGINOĞLU, Demet GÜNER
Pages 2874-2892
DOI: 10.21325/jotags.2021.924
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Pastacılıkta Kullanılan Tabakların Tarihsel Gelişimi ve Günümüzde Kullanılan Sunumlar ve Tabaklar Üzerine Bir İnceleme
(Historical Development of Plates Used in Pastry and a Review of Presentations and Plates Used Today)
Menekşe CÖMERT, Elanur ŞAHİN
Pages 2893-2912
DOI: 10.21325/jotags.2021.925
Abstract Full Text

Deneme Makale
Kültürel Mirasımıza Yapılan Tahripçilik Konusunda Öğrencilerin Bilinçlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
(A Study on Raising Students’ Awareness of the Vandalism of Our Cultural Heritage)
Şule ALTAŞ, Fatma Doğanay ERGEN
Pages .2913-2927
DOI: 10.21325/jotags.2021.926
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının İşte Kalma Niyetleri İle İlişkisinin Belirlenmesi
(Determination of the Relationship Between Corporate Social Responsibility Perceptions of Hotel Employees and Their Intentions to Stay at Work)
Kaplan UĞURLU, Neşe KAFA, Aykut PAJO
Pages 2928-2950
DOI: 10.21325/jotags.2021.927
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreçlerinde Etnikmerkezcilik Düzeylerinin Rolü
(The Role of Ethnocentrism Levels in The Socialization Process of Tourism Guidance Students)
Onur AKGÜL, Gencay SAATCI
Pages 2951-2971
DOI: 10.21325/jotags.2021.928
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Pazarlaması Konusunda Son 20 Yılda Tr Dizin’de Yayınlanan Makalelerin Alanyazın İncelenmesi
(An Analysis of Tr Dizin Journal Articles were Written on Tourism Marketing in the Last 20 Years)
Alper BOZKURT
Pages 2972-2983
DOI: 10.21325/jotags.2021.929
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Cinsiyetlendirilmiş Yiyecek Adlarına İlişkin Bakış Açısının Değerlendirilmesi
(Evaluating the Perspective Related to the Gendered Food Names)
Nebahat TARHAN, Ferah ÖZKÖK, Müesser KORKMAZ
Pages 2984-3002
DOI: 10.21325/jotags.2021.930
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Öğretmen Adaylarının Beslenme ile İlgili Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Belirlenmesi
(Determining The Cognitive Structure of Teacher Candidates Related to Nutrition Through The Word Association Test)
Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Bahar DEVECİ
Pages 3003-3017
DOI: 10.21325/jotags.2021.931
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Şile İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Gastronomy Tourism Potential of Şile District by Swot Analysis)
Görkem TEYİN, Ümit SORMAZ, Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU, Neslihan ONUR
Pages 3018-3035
DOI: 10.21325/jotags.2021.932
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmde Göz İzleme Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalara Yönelik Literatür Analizi
(A Literature Analysis on Studies in the Field of Eye Tracking in Tourism)
Murat ÇUHADAR, Büşra AŞIROĞLU, Sevinj ISAYEVA AKSOY
Pages 3036-3063
DOI: 10.21325/jotags.2021.933
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(A Comparative Study on Perception Levels of Culinary Image of Domestic Tourists Visiting Gaziantep and Hatay Provinces)
İbrahim ÇEKİÇ, Mustafa AKSOY
Pages 3064-3078
DOI: 10.21325/jotags.2021.934
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Turizm Bağlamında Kültürel ve Doğal Kaynakların Korunmasında Fon Sağlama Aracı Olarak NFT
(NFT as a Funding Tool for the Protection of Cultural and Natural Heritage in the Context of Tourism)
Rahman TEMİZKAN, Mustafa Çağatay KIZILTAŞ
Pages .3079-3091
DOI: 10.21325/jotags.2021.935
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tescil Platformlarındaki Gastronomik Ürünler ve Gastronomi Festivallerindeki Yeri (Kastamonu Örneği)
(Gastronomic Products in Registration Platforms and Their Place in Gastronomy Festivals (The Case of Kastamonu))
Burhan SEVİM, Demet GÜNER
Pages 3092-3112
DOI: 10.21325/jotags.2021.936
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ayvaini Mağarasının Turizmde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri
(A Recommendation for the Tourism Opportunity in Ayvaini Cave)
Serhat YOZCU
Pages 3113-3129
DOI: 10.21325/jotags.2021.937
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …

Bir cevap yazın