2022, VOL 10, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board

Araştırma Makalesi
Adana Sokak Lezzetlerine İlişkin Tutumların ve Adana Sokak Lezzetlerinin Belirlenmesi
(Determination of Attitudes Regarding Adana Street Flavors and Adana Street Flavors)
Aysen ERCAN İŞTİN, Ceren AVCI
Pages 1581-1603
DOI: 10.21325/jotags.2022.1057
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Unutulmaya Yüz Tutmuş Yerel Yemek Kültürü: Cide Elma Pekmezi Reçeli Örneği
(Local Food Culture That Sank into Oblivion: The Case of Cide Apple Molasses Jam)
Çiğdem MUTLU
Pages 1604-1621
DOI: 10.21325/jotags.2022.1058
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sakin Şehir Akyaka’da Slow Food Akımı Kapsamında Sürdürülebilir Mutfak Uygulamasına Bir Örnek: Adile Teyze’nin Ekşi Mayalı Soğuk Fermente Ekmekleri
(An Example of Sustainable Kitchen Application Within the Slow Food Current in Cittaslow Akyaka: Adile Teyze’s Cold Fermented Sour Dough Breads)
Songül KILINÇ ŞAHİN
Pages 1622-1640
DOI: 10.21325/jotags.2022.1059
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yemek Kültüründe Modernize Çalışmalar: Bitlis Örneği
(Modernized Studies in Food Culture: The Case of Bitlis)
Deniz YEŞİL, Seher ÇELİK YEŞİL
Pages 1641-1657
DOI: 10.21325/jotags.2022.1060
Abstract Full Text

Research Article
Geleneksel Gıdaların Pazarlanmasında E-Ticaretin Önemi: Mağaza Satışları ile E-Ticaret Satışlarının Karşılaştırılması
(The Importance of E-Commerce in Marketing Traditional Foods: A Comparison of Store Sales and E-Commerce Sales)
Mehmet KOCAMAN, Emel MEMİŞ KOCAMAN, Mehmet Oğuzhan İLBAN
Pages 1658-1673
DOI: 10.21325/jotags.2022.1061
Abstract Full Text

Research Article
Turizmde Çalışan Kadın Sorunları: Antalya’da 5 Yıldızlı Otellerin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Çalışan Kadınlar
(Problems of Women Working in the Tourism Sector: Women Employed in Food and Beverage Departments of 5-Star Hotels in Antalya)
Emine BALCI, Elif Berfin ASLANPages 1674-1698
DOI: 10.21325/jotags.2022.1062
Abstract Full Text

Compilation Article
Gastronomik Değere Sahip Tokat Yöresel Yemeklerinin Enerji ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Energy and Nutrient Content of Tokat’s Local Dishes with Gastronomic Value)
Kübra ESİN, Esra ESİN YÜCEL
Pages 1699-1715
DOI: 10.21325/jotags.2022.1063
Abstract Full Text

Research Article
Türk Mutfağında Balıkların Baharatla Kullanımı: Ankara Balık Restoranları Örneği
(Use of Fish with Spices in Turkish Cuisine: The Case of Ankara Seafood Restaurants)
Servet Kazım GÜNEY, Gökmen DUMAN, Hakan GÜLEÇ, Ayşe KARAER, Fulya SARPER
Pages 1716-1744
DOI: 10.21325/jotags.2022.1064
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
QR Menü Kullanımı Kapsamında Restoranlarda Yenilikçi Uygulamaların Hizmet Kalitesine ve Restoran İmajına Etkisi
(The Effect of Innovative Applications in Restaurants on the Service Quality and Restaurant Image in the Scope of Using QR Menus)
Esra ŞAHİN, Vedat YİĞİTOĞLU
Pages 1745-1768
DOI: 10.21325/jotags.2022.1065
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi İmaj Algısının Destinasyona Yönelik Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Gastronomy Image Perception on Destination Behavioral Intentions)
Fatih BAKKALOĞLU, Cenk Murat KOÇOĞLU
Pages 1769-1787
DOI: 10.21325/jotags.2022.1066
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sokak Lezzetlerini Tüketme Niyetine Etki Eden Değişkenlerin Planlı Davranış Teorisi Kapsamında İncelenmesi: Antalya Örneği
(Examining the Variables Affecting the Intention to Consume Street Tastes within the Scope of Planned Behavior Theory: The Case of Antalya)
Filiz ARSLAN, Özkan ERDEM
Pages 1788-1804
DOI: 10.21325/jotags.2022.1067
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Duygusal Zekâ ve Hizmet Verme Yatkınlığının Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Emotional Intelligence and Service Orientation on the Willingness to Make a Career: A Study on Students Taking Tourism Education)
Gamze TEMİZEL, Şafak ÜNÜVAR
Pages 1805-1828
DOI: 10.21325/jotags.2022.1068
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Mağaraların Sağlık Turizmi Kapsamında İncelenmesi
(Investigatıon of Caves in Turkey Within the Scope of Health Tourism)
Hakan TUNA
Pages 1829-1843
DOI: 10.21325/jotags.2022.1069
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Algıladıkları Otokratik ve Demokratik Liderlik Tarzlarının Performans Düzeylerine Etkisi: İstanbul İli Örneği
(The Effect of Autocratic and Democratic Leadership Styles Perceived by Employees of Five Star Hotel Businesses on Performance Levels: The Sample of Istanbul)
Hasan CİNNİOĞLU
Pages 1844-1866
DOI: 10.21325/jotags.2022.1070
Abstract Full Text

Research Article
A scale proposal for sustainable tourism in Cittaslows
İbrahim Taner AKKOÇ, Nezihe Figen ERSOY ARCA
Pages 1867-1886
DOI: 10.21325/jotags.2022.1071
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Asya-Pasifik Ülkelerinde Turizm, Enerji, Büyüme ve Çevre İlişkisinin İkinci Nesil Panel Nedensellik Testi ile İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Tourism, Energy, Growth and Environment in Asia-Pacific Countries by Second Generation Panel Causality Test)
Mahmut Sami DURAN, Şeyma BOZKAYA
Pages 1887-1907
DOI: 10.21325/jotags.2022.1072
Abstract Full Text

Research Article
Reflection of Turkish-Persian Linguistic Interaction on Turkish Cuisine
Nazanin NIKEGHBAL, Hilmi Rafet YÜNCÜ
Pages 1908-1923
DOI: 10.21325/jotags.2022.1073
Abstract Full Text

Research Article
Investigation of the Level of Usage of Traditional Fruit Dishes in Gaziantep Cuisine in Restaurant Menus
Nihat DEMİRTAŞ, Elif DEMİR, Kübra PEKTAŞ
Pages 1924-1936
DOI: 10.21325/jotags.2022.1074
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Duygusal Emek ve Örgütsel Sinizmin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of Emotional Labor and Organizational Cynicism on Work Alienation: A Study on Four and Five Star Hotel Business Employees Operating in Kuşadası)
Burcu TOZOĞLU, Ömür UÇAR
Pages 1937-1961
DOI: 10.21325/jotags.2022.1075
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Festivallerinin Mesleki Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Gastronomy Festivals in Terms of Professional Gains)
Mehmet Fatih KAYRAN, Ahmet ERDEM, S. Ceylin ŞANLI KAYRAN
Pages 1962-1978
DOI: 10.21325/jotags.2022.1076
Abstract Full Text

Research Article
Research of the Use of Wild Strawberry (Fragaria Vesca) in Gastronomy: The Case of Amasra
Servet Kazım GÜNEY, Menekşe CÖMERT
Pages 1979-1991
DOI: 10.21325/jotags.2022.1077
Abstract Full Text

Research Article
The Effect of Urbanization and Industrialization on Tourism Revenues: The Case of Turkey
Hatice IMAMOGLU, Tuğrul GÜNAY, Jamiu Adetola ODUGBESAN
Pages 1992-2005
DOI: 10.21325/jotags.2022.1078
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ön Lisans Eğitimi Alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğrencileri Açısından Nomofobinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma: İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği
(A Research on the Effect of Nomophobia in Terms of Tourism and Hotel Management Students with Associate Degree Education: The Example of İzmir Vocational School)
Tuba ŞAHİN ÖREN, Çiğdem MUTLU
Pages 2006-2029
DOI: 10.21325/jotags.2022.1079
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Marslı ve Bir Hayatta Kalma Aracı Olarak Patates
(The Martian and the Potato as a Survival Tool)
Ünal Gönen ISLAKOĞLU
Pages 2030-2046
DOI: 10.21325/jotags.2022.1080
Abstract Full Text

Bibliyometrik Araştırma Makalesi
Turizm Rehberliği Alanında Yayınlanan Uluslararası Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 1984-2022
(Bibliometric Analysis of International Articles Published in the Field of Tourism Guidance: 1984-2022)
Zafer ÇAMLIBEL
Pages 2047-2068
DOI: 10.21325/jotags.2022.1081
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Dönemi Zincir Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tedarik Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri
(Supply Problems and Solution Suggestions in Chain Food and Beverage Businesses during Covid-19 Period)
Menekşe CÖMERT, Esra KANOĞLU
Pages 2069-2088
DOI: 10.21325/jotags.2022.1082
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Termal Otellerde Stratejik Satınalmanın Otel Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
(The Effect of Strategic Purchasing in Thermal Hotels on Hotel Activities: The Example of Afyonkarahisar)
Banu ZENCİR
Pages 2089-2108
DOI: 10.21325/jotags.2022.1083
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Rize Yerel Halkının Yeni Rize Artvin Havalimanı’ndan Beklentileri
(Rize Local People’s Expectations of the New Rize Artvin Airport)
Kübra KÜÇÜK, Elif ACUNER, Alaattin KIZILTAN
Pages 2109-2125
DOI: 10.21325/jotags.2022.1084
Abstract Full Text

Research Article
Destination Image Analysis with User-Generated Content: A Computer Vision and Machine Learning Approach
Kutan KORUYAN, Erdem AKTAŞ
Pages 2126-2143
DOI: 10.21325/jotags.2022.1085
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yiyecek İçecek işletmeleri Gözünden Değerlendirilmesi: Ankara Örneği
(Evaluation of Geographically Indicated Products in Terms of Food and Beverage Businesses; Example of Ankara)
Hakan GÜLEÇ, Menekşe CÖMERT
Pages 2144-2165
DOI: 10.21325/jotags.2022.1086
Abstract Full Text

Research Article
Effects of Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness as Mediators of the Relationship between Individual Culture and Intention to Use Digital Tourism Applications and Services
İlknur MAZAN, Makbule Hürmet ÇETİNEL
Pages 2166-2192
DOI: 10.21325/jotags.2022.1087
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İş- Aile Çatışması ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İncelenmesi: Ankara İli Örneği
(Investigation of the Relationship Between Work-Family Conflict and Employee Performance in Food and Beverage Companies)
Menekşe ÖZTOPRAK, Bürge KARDEŞ DELİL
Pages 2193-2211
DOI: 10.21325/jotags.2022.1088
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yöresel Yiyecek ve İçeceklerin Gastronomi Turizmine Etkileri: Niğde İli Örneği
(Effects of Local Food and Beverages on Gastronomy Tourism: The Case of Niğde Province)
Mevlüt ÖLMEZ, İbrahim İLHAN
Pages 2212-2236
DOI: 10.21325/jotags.2022.1089
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yeşil Restoran Uygulamalarının Müşterilerin Memnuniyetleri ve Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi: İstanbul İlinde Bir Uygulama
(The Effect of Green Restaurant Practices on Customers’ Satisfaction and Behavioral Intention: An Implementation in Istanbul)
Melih HİLALOĞULLARI, Gürkan AKDAĞ, Meral ÜZÜLMEZ
Pages 2237-2255
DOI: 10.21325/jotags.2022.1090
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yöresel Yemek Reçetelerinin Derlenmesi: Bilecik Yenipazar Örneği
(Compilation of Local Food Recipes: The Example of Bilecik Yenipazar)
Sema EKİNCEK
Pages 2256-2295-
DOI: 10.21325/jotags.2022.1091
Abstract Full Text

Keşifsel Araştırma Makalesi
Turizm ve Rekreasyonda Bandura’nın Öz-yeterlilik Teorisinin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Studies on Albert Bandura’s Theory of Self-Efficacy)
Aziz BÜKEY, Bilgehan GÜLCAN
Pages 2296-2313
DOI: 10.21325/jotags.2022.1092
Abstract Full Text

Derleme Makalesi
Kadın Girişimci Restoranlar ve Turist Tercihlerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği
(Women Entrepreneur Restaurants and Determination of Tourist Preferences: The Case of Cappadocia)
İbrahim Akın ÖZEN, Gülşen KARADENİZ, Ezgi ZARO
Pages 2314-2326
DOI: 10.21325/jotags.2022.1093
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Psikolojik Personel Güçlendirme ile Psikososyal Riskler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
(Determining the Relationship Between Psychological Empowerment and Psychosocial Risks: A Research in Hospitality Businesses)
Mehtap TÜRKAN, Önder MET
Pages 2327-2350
DOI: 10.21325/jotags.2022.1094
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sosyal Hizmet Ortamının Restoran İmajına Etkisi
(The Effect Of Socıal Servıcescape On Restaurant Image)
Hatice Esra UZUNCAN, Savaş ARTUĞER
Pages 2351-2368
DOI: 10.21325/jotags.2022.1095
Abstract Full Text

Araştırma Makale
Konaklama Sektöründe Sürdürülebilirlik: Glamping İşletmeleri Örneği
(Sustainability in the Hospitality Industry: The Example of Glamping Facilities)
Buğcan GÜVENOL, Simge KÖMÜRCÜ SARIBAŞ
Pages 2369-2393
DOI: 10.21325/jotags.2022.1096
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İşkoliklik ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
(The Effect Of Workatholic And Burnout On Intent To Leave: A Research For 4 And 5 Star Hotel Employees)
Hasibe YAZIT, M Sabri Haluk ERDEM
Pages 2394-2421
DOI: 10.21325/jotags.2022.1097
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Fethiye Destinasyonunda Bir Araştırma
(A Research in Fethiye Destination on Determination of Local Residents’ Attitudes to the Development of Tourism)
Fatih ÇAVUŞOĞLU, Mehmet Emre GÜLER
Pages 2422-2440
DOI: 10.21325/jotags.2022.1098
Abstract Full Text

Research Article
Evaluation of Traditional Turkish Beverage Awareness: The Example of Çanakkale
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Gencay SAATCI, Recep ÖZMEN
Pages 2441-2454
DOI: 10.21325/jotags.2022.1099
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Armut Çeşitlerinden Elde Edilen Gastronomik Ürünlerin Duyusal Özelliklerinin ve Beğeni Durumlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Sensory Attributes and Hedonic Scores of Gastronomic Products Produced By Some Pear Varieties Cultivated in Turkey)
Perihan KENDİRCİ, Aysu TÜRKMAN, Berivan ERİNCİK, Yaşar Asu TABANLI, Özlem YATKIN, Gökhan ÖZTÜRK
Pages 2455-2475
DOI: 10.21325/jotags.2022.1100
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşçılık Öğrencilerin Turizm Sektöründe Çalışmaya Yönelik Tutumları ile Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması
(Comparison to the Attitudes of Cookery Students towards Working in the Tourism Sector and their Demographic Characteristics)
Rümeysa AKYÜZ, Hacı Ahmet ÇAKIR
Pages 2476-2489
DOI: 10.21325/jotags.2022.1101
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Dergilerinde Yayınlanan “Kariyer” Başlıklı Makalelerin Bibliyometrik Profili
(Bibliometric Profile of “Career” Related Articles Published in Tourism Journals)
Harun ÇALHAN, Hatice TÜFEK, Nurşen IRK, Zehra TANTALKAYA
Pages 2490-2514
DOI: 10.21325/jotags.2022.1102
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Uluslararası Turlarda Gastronomik Ürünler ve Gastronomi Deneyimi: TUI ve Thomas Cook Örneklerinde Ortak Deneyim Yaratımı
(Gastronomic Products and Gastronomy Experience in the International Tours: Co-creation Experience in TUI and Thomas Cook Examples)
Göksel Kemal GİRGİN, Cevdet SÖKMEN, Seda SÖKMEN
Pages 2515-2534
DOI: 10.21325/jotags.2022.1103
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmin Etkilerinin Sinema Filmleriyle İncelenmesi: “Güler Misin Ağlar Mısın” Örneği
(Exploring The Impacts of Tourism in Cinema Films: The Case of “Güler Misin Ağlar Mısın”)
Cüneyt MENGÜ, Eyüp KARAYILAN
Pages 2535-2554
DOI: 10.21325/jotags.2022.1104
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Doğu Karadeniz Bölgesindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel Restoranlarının Menülerinin İncelenmesi: Eşlikçiler ve Mezeler
(Analysis of the Menus of 4 and 5-Star Hotel Restaurants in the Eastern Black Sea Region: Appetizers and Mezzes)
Kemal ENES, Büşra KAYA, Bayram KANCA
Pages 2555-2568
DOI: 10.21325/jotags.2022.1105
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi ve Politika Önerileri: OECD Ülkeleri Örneği
(Examining the Causality Relationship Between Tourism Expenditures, Economic Growth, Foreign Direct Investments in addition Policy Proposal: Analaysis for OECD Countries)
Nilgün KAHRAMAN, Esma GÜLTEKİN TARLA
Pages 2569-2589
DOI: 10.21325/jotags.2022.1106
Abstract Full Text

Research Article
The Factors Affecting Revenue Management towards Travel Agencies
Cüneyt MENGU
Pages 2590-2604
DOI: 10.21325/jotags.2022.1107
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Alanya Turizm Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
(A Bibliometric Analysis on Alanya Tourism Studies)
Cansu SOLMAZ, Mevlüt UYAR
Pages 2605-2637
DOI: 10.21325/jotags.2022.1108
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Yenilebilir Böcekler
(Edible Insects within the Scope of Sustainable Gastronomy Tourism)
Serdar EGELİ, Özgür KIZILDEMİR, Gizem HÜLAĞA KADEROĞLU
Pages 2638-2664
DOI: 10.21325/jotags.2022.1109
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kapadokya’yı Ziyaret Eden Turistlerin Yaşayan Mutfak Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Living Kitchen Experiences of Tourists Visiting Cappadocia)
Büşra DÖNMEZ ÖZEL, Meral DURSUN KÜÇÜKOĞLU
Pages 2665-2688
DOI: 10.21325/jotags.2022.1110
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Tüketimi: Yükleme Kuramı Temelinde Bir Araştırma
(Medicinal and Aromatic Plant Consumption During The COVID-19 Pandemic: A Research Based On Attribution Theory)
Neslihan ŞİMŞEK, Yusuf Çağrı TÜRKSEVEN, Celil ÇAKICI
Pages 2689-2712
DOI: 10.21325/jotags.2022.1111
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Deneyimi Unsurlarının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi
(The Efect of Gastronomy Experience Elements on Revisit Intention)
Beytullah KAÇAR, Ahmet YARIŞ
Pages 2713-2734
DOI: 10.21325/jotags.2022.1112
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
The Effect of Social Value Perception on Travel Motivation
Musa OFLAZ, Ömer Ceyhun APAK
Pages 2735-2748
DOI: 10.21325/jotags.2022.1113
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mardin’in Yemek Ritüelleri
(Food Rituals of Mardin)
Kübra DUYAN, Ahmet YARIŞ
Pages 2749-2770
DOI: 10.21325/jotags.2022.1114
Abstract Full Text

Derleme Makalesi
Metaverse Turizmi: Turizmde Metaverse Konulu Çalışmaların Bilim Haritalama Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi
(Metaverse Tourism: Evaluation of Studies on Metaverse in Tourism in Terms of Science Mapping Techniques)
Seda KARAGÖZ ZEREN
Pages 2771-2786
DOI: 10.21325/jotags.2022.1115
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Duygusal Emek, Duygusal Zekâ ve İş Tatmini İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Emotional Labor, Emotional Intelligence and Job Satisfaction: A Research in Hotel Businesses)
Alev SÖKMEN, Naciye YILDIRIM
Pages 2787-2802
DOI: 10.21325/jotags.2022.1116
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …

Bir cevap yazın