[1]
SÖKMEN, A. and IŞIK YAVANOĞLU , Şennur . 2023. Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees). Journal of Tourism & Gastronomy Studies. 11, 2 (Jul. 2023), 1561–1580. DOI:https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1256.