2020, VOL 8, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Review Article
An Evaluation of Digital Menu Types and Their Advantages
Esra ŞAHİN
Pages 2374-2386
DOI: 10.21325/jotags.2020.716
Abstract Full Text

Research Article
Evaluation of Customer Complaints to Catering Services in Terms of Food Safety
Murat DOĞAN, Murat AY
Pages 2387-2401
DOI: 10.21325/jotags.2020.717
Abstract Full Text

Research Article
Associations Between Food Neophobia and Culinary Creativity: A Study with A Sample of Chefs and bartenders in Turkey
Veli CEYLAN, Çiğdem MUŞTU, Mehmet SARIIŞIK
Pages 2402-2416
DOI: 10.21325/jotags.2020.718
Abstract Full Text

Review Article
The Digital Revolution: Impact on Tourism Education
Kevser ÇINAR
Pages 2417-2443
DOI: 10.21325/jotags.2020.719
Abstract Full Text

Research Article
Interest of Local People in Gastronomy Tourism and Their Food Neophobia: Cases of Hatay and Gaziantep
Nurhayat IFLAZOGLU, Sevda SAHILLI BIRDIR
Pages 2444-2461
DOI: 10.21325/jotags.2020.720
Abstract Full Text

Research Article
Women Entrepreneurship in Tourism: The Case of Turkey
Gülsün YILDIRIM, Abdullah TARINÇ, Ceyhun C. KILINÇ
Pages 2462-2477
DOI: 10.21325/jotags.2020.721
Abstract Full Text

Research Article
Brand Image and Brand Trust’s Effect on Brand Loyalty: A Study in the Hospitality Industry
Şimal ÇELİKKOL
Pages 2478-2490
DOI: 10.21325/jotags.2020.722
Abstract Full Text

Research Article
Healthy Nutritional Attitudes and Behaviors During COVID-19 Outbreak Lockdown
Veli CEYLAN, Çiğdem MUŞTU, Mehmet SARIIŞIK
Pages 2491-2506
DOI: 10.21325/jotags.2020.723
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Geographically Indicated Products within the Scope of Gastronomy Tourism)
Alper IŞIN, Eren YALÇIN
Pages 2507-2522
DOI: 10.21325/jotags.2020.724
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşçılık Meslek Etiği İlkelerinin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research to Determine the Principles of Chefs’ Professional Ethics)
Ramazan EREN
Pages 2523-2540
DOI: 10.21325/jotags.2020.725
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yöresel Ne Kadar Yöresel? Cumalıkızık Örneği
(How Long Local is Local? Example of Cumalıkızık)
Saadet Pınar TEMİZKAN, Emrah YILDIZ
Pages 2541-2564
DOI: 10.21325/jotags.2020.726
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Edirne’nin Sınır Köylerinde Yaşayan Pomak ve Muhacirlerin Yemek Kültürü Üzerine Bir İnceleme
(A Study on the Food Culture of Pomak and Emigrants Living in the Border Villages of Edirne)
Demet TAŞ, Mustafa AKSOY
Pages 2565-2587
DOI: 10.21325/jotags.2020.727
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Farklı Yöntemlerle Kızartılan Patlıcanların Yağ Çekme Oranları ve Bu Patlıcanlarla Yapılan Patlıcan Musakkanın Tüketiciler Tarafından Beğenilme Durumu
(Oil Absorption Rates of Eggplants Fried with Different Methods and Status of Being Liked of this is Eggplant Moussaka Made with Eggplants by Consumers)
Mehmet Akif ŞEN
Pages 2588-2602
DOI: 10.21325/jotags.2020.728
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turist Rehberlerinin Kullandığı Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi
(Identifying of Information Sources Used by Tourist Guides)
Mehmet Tahir DURSUN, Duran CANKÜL
Pages 2603-2620
DOI: 10.21325/jotags.2020.729
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Akademik Sahtekârlık ile İlgili Öğrenci Eğilimlerinin Belirlenmesi: Turizm Fakültesi Örneği
(Determination of Student Tendencies Related to Academic Dishonesty: The Case of Tourism Faculty)
Ahmet TAYFUN, Esin AYSEN, Cemal Ersin SİLİK
Pages 2621-2638
DOI: 10.21325/jotags.2020.730
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Ziyaretçilerinin Taşıma Kapasitesi ve Memnuniyet Algılarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Carrying Capacity and Satisfaction Perceptions of Yılmaz Büyükerşen Wax Sculpture Museum Visitors)
Cüneyt TOKMAK, Büşra ŞEN
Pages 2639-2656
DOI: 10.21325/jotags.2020.731
Abstract Full Text

Derleme/Review Paper
Yerel Kültürlerin Turist Rehberleri Tarafından Aktarılması
(Conveying of Local Cultures by Tourist Guides)
Gencer SÜMBÜL, Sebahattin KARAMAN
Pages 2657-2681
DOI: 10.21325/jotags.2020.732
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Endüstriyel Mutfakların Planlanmasında Etkili Olan Faktörler
(Effective Factors in the Planning of Industrial Kitchens)
Adem ARMAN, Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU
Pages 2682-2702
DOI: 10.21325/jotags.2020.733
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Etik Dışı Müşteri Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Unethical Customer Behavior in Food and Beverage Business)
Vildan SARICA, Ebru Özlem GÜVEN, Aydın YILMAZER
Pages 2703-2729
DOI: 10.21325/jotags.2020.734
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Destinasyon Pazarlamasında Yerel Mutfaklar: Balıkesir İli Örneği
(Local Cuisines in Destination Marketing: The Case of Balıkesir Province)
Berre Zeynep UÇAN, Göksel Kemal GİRGİN
Pages 2730-2744
DOI: 10.21325/jotags.2020.735
Abstract Full Text

Derleme Makale
Erken Dönem Mitolojisinde Afrodizyak Yiyeceklere Ait İnanışlar
(Beliefs on Aphrodisiac Food in Early Ages Mythology)
Defne AKDENİZ, Aleyna SIRTLI
Pages 2745-2768
DOI: 10.21325/jotags.2020.736
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm İşletme Belgeli Restoranlarda Çalışanların Paraya Yönelik Tutumlarının Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi
(Effect of Attitude Toward Money on Affective Commitment of Employees in Tourism Certificated Restaurants)
Emin ARSLAN
Pages 2769-2784
DOI: 10.21325/jotags.2020.737
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Farklı Şarap Destinasyonlarını Ziyaret eden Turistlerin Mukayesesi: Portekiz ve Türkiye Şarap Rotaları
(Comparison of Tourists Visiting Different Wine Destinations: Portuguese and Turkey Wine Routes)
Seda OYAN, Gürkan AKDAĞ
Pages 2785-2801
DOI: 10.21325/jotags.2020.738
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kış Turizmi Koridoru’ndaki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma
(Research on the Social Media Uses of Hotel Businesses in the Winter Tourism Corridor)
Gürkan ALAGÖZ, Asiye Nurcihan DERELİ
Pages 2802-2824
DOI: 10.21325/jotags.2020.739
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Akıllı Turizm Üzerine Bibliyometrik Bir Literatür Taraması
(A Bibliometric Literature Review on Smart Tourism)
Hulisi BİNBAŞIOĞLU
Pages 2825-2847
DOI: 10.21325/jotags.2020.740
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İşlerinden Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Yaşamında Yalnızlığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Loneliness at Work in the Effect of Hotel Employees’ Communication Skills on Intention to Quit Their Jobs)
Alper DURAN, Kamil UNUR, Ferhat ŞEKER
Pages 2848-2868
DOI: 10.21325/jotags.2020.741
Abstract Full Text

Ölçek Geliştirme
Gıda Güvenliğinde Sosyal İstenirlik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(Social Desirability Scale in Food Safety: A Scale Development Study)
Cem Oktay GÜZELLER, Gaye KIZILCALIOĞLU
Pages 2869-2882
DOI: 10.21325/jotags.2020.742
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Fine Dining Restoranların İstihdam Politikalarına Gastronomi Eğitiminin Etkisi
(A Research About The Effect of Gastronomy Education on The Employment Policies of Fine Dining Restaurants)
Havva TOPAL, İlkay GÖK
Pages 2883-2897
DOI: 10.21325/jotags.2020.743
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Safranbolu Restoranlarına Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin Analizi: Tripadvisor Örneği
(Analysis of Online Customer Complaints for Safranbolu Restaurants: Tripadvisor Example)
Gözde OĞUZBALABAN
Pages 2898-2915
DOI: 10.21325/jotags.2020.744
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türk Mutfağı İmajının Ürün Odaklı Geliştirilmesi: Turistler Üzerinde Bir Uygulama
(Product-Oriented Improvement of the Image of Turkish Cuisine: A Case Study on Tourists)
Önder YAYLA, Sema EKİNCEK, Şeyda YAYLA
Pages 2916-2955
DOI: 10.21325/jotags.2020.745
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Lisansüstü Turizm Rehberliği Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi
(An Analysis of Postgraduate Tourism Guidance Education)
Seçkin ESER
Pages 2956-2984
DOI: 10.21325/jotags.2020.746
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tripadvisor’da Yer Alan Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Hakkındaki E-Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Bölgesi Örneği
(Evaluation of E-Complaints About Food and Beverage Enterprises in Tripadvisor: The Case of Cappadocia Region)
Nilüfer ŞAHİN PERÇİN, Serkan YİĞİT
Pages 2985-3001
DOI: 10.21325/jotags.2020.747
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi mi Yiyecek İçecek İşletmeciliği mi?
(Gastronomy or Food and Beverage Management?)
Duran CANKÜL, Emrah YILDIZ
Pages 3002-3020
DOI: 10.21325/jotags.2020.748
Abstract Full Text

Derleme Makale
Paylaşım Ekonomisinde Yasal Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Airbnb Örneği
(Legal Issues in Sharing Economy and Solution Proposals: Airbnb Case)
Yasemin KOÇAK, Şevki ULEMA
Pages 3021-3038
DOI: 10.21325/jotags.2020.749
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mutfak Çalışanlarının İş Motivasyonu ve Hijyen Davranışı Üzerine Bir Çalışma
(A Study on Work Motivation and Hygiene Behaviour of Kitchen Workers)
Mehmet ŞİMŞEK, Mehmet Akif ŞEN
Pages 3039-3051
DOI: 10.21325/jotags.2020.750
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel Yöneticilerinin Rekreasyon Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Belirlenmesi
(Determining the Cognitive Structures of Hotel Managers Relating to the Concept of Recreation by Word Association Test)
Özgür YAYLA, Gözde Seval ERGÜN
Pages 3052-3066
DOI: 10.21325/jotags.2020.751
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleneksel Ekolojik Bilgi ile Nesiller Arası Aktarımının İncelenmesi: Tarhana Örneği
(Examining the Transfer of Intangible Cultural Heritage with Traditional Ecological Knowledge Between Generations: The Example of Tarhana)
Ayşen TEMEL EGİNLİ, Mahmut GENÇ, Seda GENÇ, Berna ÜLKÜ
Pages 3067-3089
DOI: 10.21325/jotags.2020.752
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşırı Turizm Sorunsalı: Kapadokya Bölgesi’ne Yönelik Bir Çalışma
(Overtourism Problem: A Study on Cappadocia Region)
Duygu EREN, İrem BOZKURT
Pages 3090-3107
DOI: 10.21325/jotags.2020.753
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Resmi Verilere Göre Türkiye’de Taklit ve Tağşiş Yapılan Yiyecek ve İçecekler
(According to Official Data of Adulteration and Counterfeit Made in Turkey Food & Beverage)
Serpil YALIM KAYA, Fatma YAYLA
Pages 3108-3128
DOI: 10.21325/jotags.2020.754
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sosyal Medyanın Destinasyon Gelişimindeki Rolü: Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü Örneği
(The Role of Social Media in Destination Development: The Case of Lavender-Scented Kuyucak Village)
Utku ONGUN, Emre ERBAŞ
Pages 3129-3154
DOI: 10.21325/jotags.2020.755
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Belgelenmesi: Özbekistan Chashma-Ayub Türbesi Örneği
(3D Documentation of Cultural Heritage with Augmented Reality Application: The Case of Uzbekistan Chashma-Ayub Mausoleum)
Abdurahman Yasin YİĞİT, Ali ULVİ, Fatih VAROL
Pages 3155-3172
DOI: 10.21325/jotags.2020.756
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sinema Perdesinde Gastronomi Görüntüsü: Yemeğin Sosyolojik Yansımaları
(Gastronomy Image on the Movie Screen: The Sociological Reflections of Food)
Merve UÇKAN ÇAKIR, Serkan ŞENGÜL, Ebrar PARMAKSIZOĞLU
Pages 3173-3191
DOI: 10.21325/jotags.2020.757
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Öğrencilerin Mesleki Algı ve Beklentileri ile Gelecek Kaygılarının Sektörde Çalışma İsteği Üzerine Etkisi: Antalya Yükseköğretim Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of Professional Perceptions and Expectations and Future Anxiety on the Intention to Work in the Sector: An Applicatıon for Higher Education Tourism Students in Antalya)
Serpil KOCAMAN, Elif Pelin KUYBU ROL
Pages 3192-3217
DOI: 10.21325/jotags.2020.758
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Bebek Patlaması (Baby Boomer), X ve Y Kuşaklarının Seyahat Davranışlarının ve Yavaş Turizme Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
(The Comparison of Baby Boomer, X and Y Generations’ Travel Behaviours and Attitudes Towards Slow Tourism)
Cansu AKBAY, Çağıl Hale ÖZEL
Pages 3218-3239
DOI: 10.21325/jotags.2020.759
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İşgörenlerin Motivasyon Düzeylerinin İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of the Motivation Levels of Employees on Job Satisfaction and the Intent to Leave: A Practice in Food and Beverage Business)
Sabiha KOÇAKGÖL, Hakan KOÇ
Pages 3240-3263
DOI: 10.21325/jotags.2020.760
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi: Kapadokya Bölgesi Örneğinde Tüketici ve Yönetici Algılarının Karşılaştırması
(Service Quality in Accommodation Establishments: A Comparative Perspective on Consumers’ and Managers’ Perceptions in the Region of Cappadocia)
Mehmet UMUR, Kurtuluş KARAMUSTAFA
Pages 3264-3288
DOI: 10.21325/jotags.2020.761
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Güvenli Bıçak Kullanımında ve Şef Bıçağı Tercihinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi
(Determination of Knowledge Level of Gastronomy and Culinary Arts Students for Safe Use of Knife and Preference of Chef Knife)
İlkay YILMAZ, Mete Han ÜNER, Eren YALÇIN
Pages 3289-3302
DOI: 10.21325/jotags.2020.762
Abstract Full Text

Derleme Makale
Türk Mitolojisi Ritüellerinde Yer Alan Yiyecek ve İçecekler
(Food and Beverages in Turkish Mythology Rituals)
Dilara Eylül KOÇ, Özge ÇAYLAK DÖNMEZ
Pages 3303-3318
DOI: 10.21325/jotags.2020.763
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastro Turistlerin Deneyimleri: Gastronomi Turları Kapsamında Nitel Bir Araştırma
(Experiences of Gastro Tourists: A Qualitative Research in the Scope of Gastronomy Tours)
Suat AKYÜREK, Doğan KUTUKIZ
Pages 3319-3346
DOI: 10.21325/jotags.2020.764
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Eskişehir’deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
(The Study of Instagram Usage of Food and Beverage Enterprises in Eskişehir by Content Analysis Method)
Barış DEMİRCİ, Ayşe DELİORMANLI, Yunus ÖZHASAR
Pages 3347-3361
DOI: 10.21325/jotags.2020.765
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma
(A Study on the Quality of the Service Consumers Expect from Food and Beverage Enterprises During the COVID-19 Outbreak)
Nurhayat İFLAZOĞLU, Mustafa AKSOY
Pages 3362-3377
DOI: 10.21325/jotags.2020.766
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yurtdışına Seyahat Eden Türk Turistlerin Yiyecek Tüketiminin İncelenmesi
(Factors Influencing Turkish Tourists’ Food Consumption)
Ramazan EREN
Pages 3378-3395
DOI: 10.21325/jotags.2020.767
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ayasofya-i Kebir Cami-i’nin İbadete Açılmasının Dünya Basınında Yansımaları ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi
(Reflections of Opening Hagia Sophia Grand Mosque to Worship in World Press and Its Effect on Tourism Activities)
Yusuf ACAR
Pages 3396-3407
DOI: 10.21325/jotags.2020.768
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Eğitiminde Kavram Yanılgıları
(Misconceptions in Gastronomy Education)
Mehmet SARIOĞLAN, Cevdet AVCIKURT, Talha Serdar SEZEN
Pages 3408-3425
DOI: 10.21325/jotags.2020.769
Abstract Full Text

Derleme Makale
Anadolu’da Neolitik Dönemde Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü
(Eating Habits and Culinary Culture in Neolithic Period During Anatolia)
Menekşe CÖMERT, Ezgi GÜNER
Pages 3426-3440
DOI: 10.21325/jotags.2020.770
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’de Yapılmış Nöropazarlama Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi
(Descriptive Analysis of Graduate Theses in the Field of Neuromarketing in Turkey)
Akın AKPUR, Burhanettin ZENGİN
Pages 3441-3473
DOI: 10.21325/jotags.2020.771
Abstract Full Text

Derleme Makale
Geleneksel Kefirin Sağlıklı Beslenmedeki Önemi
(The Importance of Traditional Kefir on Healthy Diet)
Birsen BULUT-SOLAK
Pages 3474-3488
DOI: 10.21325/jotags.2020.772
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Gıda İsraf Boyutunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determination of Food Waste in Hotel Enterprises)
Aybüke CEYHUN SEZGİN, Ayşenur ATEŞ
Pages 3489-3507
DOI: 10.21325/jotags.2020.773
Abstract Full Text